Zacznę od chrztu,którego udzielał Jan.Jak mówi Pismo,Jan udzielał chrztu nawrócenia i nawoływał aby uwierzono w Jezusa,który miał przyjść po nim.

Już ten chrzest nazwany jest w Biblii sprawiedliwością od Boga.Wszyscy,którzy przyjęli ten chrzest, tym samym  poddali się woli Bożej,przyznali Bogu słuszność i oczekiwali na pojawienie się Mesjasza,który miał przyjść po Janie.Mówiąc inaczej, uwierzyli w słowa Jana,który nawoływał do wiary w Mesjasza.

„Jan udzielał chrztu nawrócenia,przemawiając do ludu,aby uwierzyli w tego,który za nim idzie,to jest w Jezusa” Dz.19:4

Kiedy Jezus przyszedł do Jana,aby ten Go ochrzcił,Jan wstrzymywał się przed tym,ale Pan Jezus wyjaśnił mu,że powinni  wypełnić wszystko co sprawiedliwe.

Czyli sam Jezus nazwał chrzest Janowy sprawiedliwością.

„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana,żeby przyjąć chrzest od niego.Lecz Jan powstrzymywał Go,mówiąc:<<To ja potrzebuję chrztu od Ciebie,a Ty przychodzisz do mnie?>>Jezus mu odpowiedział:<<Pozwól teraz,bo tak godzi się nam wypełnić wszystko,co sprawiedliwe>>Mat.3:13-15

Widzimy więc,że chrzest Janowy był bardzo ważny,gdyż ci,którzy ten chrzest przyjęli,nawracali się i wierzyli słowom,które wypowiadał Jan,a o tych,którzy nie przyjęli chrztu,Biblia  mówi,że wzgardzili Bożym postanowieniem  do  nich samych,czyli nie uwierzyli słowom Jana,który zapowiadał przyjście Jezusa i nawoływał do wiary w niego.

„Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia;lecz ten,który idzie za mną,mocniejszy jest ode mnie;ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” Mat.3:11

Do chrztu Janowego nawiązał Pan Jezus jeszcze raz przy końcu swojej działalności,nazywając go chrztem,który pochodził z nieba,czyli od Boga.

W rozdziale o narodzeniu na nowo, pisałam o słowach pana Jezusa,które wyrzekł do Żydowskiego dostojnika Nikodema,że aby wejść do Królestwa Bożego trzeba się narodzić ponownie z wody i Ducha.

„Zaprawdę,zaprawdę,powiadam ci,jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha,nie może wejść do królestwa Bożego” J.3:5

Doszliśmy wtedy na podstawie wersetów z Biblii,że narodzenie z wody to  po prostu  chrzest w wodzie.

Mamy więc pierwszą odpowiedź na pytanie,czym jest chrzest?

W czasie chrztu rodzimy się ponownie z wody,co jest wymogiem,aby wejść do Królestwa Bożego.

Jan Chrzciciel, zapowiadał,że Jezus jest tym,który będzie chrzcił Duchem Świętym.Mat.3:11

To Bóg powiedział do Jana,że gdy zobaczy Ducha zstępującego i spoczywającego nad tym,którego będzie chrzcił,Ten jest  Tym,który chrzci duchem Świętym    i to On jest Synem Bożym.

Podczas chrztu Jezusa,Jan ujrzał Ducha,który jak gołębica zstąpił z nieba i spoczął na Jezusie.

Jan oznajmił Izraelowi,że Ten,czyli Jezus,jest Mesjaszem,Synem Bożym,Tym,który chrzci Duchem Świętym.

„Jan dał takie świadectwo:<<Ujrzałem Ducha,który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim”J.1:22

Duch Święty zstąpił z nieba i spoczął na Jezusie.

To własnie  przy chrzcie,po wyjściu z wody ,Duch Boży zstąpił i spoczął na Panu Jezusie.

Biblia nazywa to także namaszczeniem Go  Duchem Świetym.A więc to przy chrzcie  Pan Jezus został namaszczony Duchem Świętym.

Dowodzi to wielkiej wagi chrztu,gdyż to podczas tego obrzędu Pan Jezus otrzymał Ducha Świętego,który na Nim spoczął.

„Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu,którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą..”Dz.10:38

Ten Duch ,który spoczął na Jezusie nazwany jest także pieczęcia,którą Bóg położył na  Jezusie.

Zabiegajcie nie o pokarm,który ginie,ale o pokarm,który trwa,o pokarm zywota wiecznego, który da wam Syn Człowieczy; na Nim bowiem połozył Bóg ojciec pieczęć swoją” Jana:6:27 BW

A więc następna wazna prawda odnośnie znaczenia chrztu.

Biblia donosi,że w czasie chrztu Pan Jezus został namoszczony Duchem Boga,została na nim położona pieczęć Ojca.

 

 

Wszystko to, co dotychczas przytoczyłam z Biblii,dotyczy czasu,kiedy Jezus żył i nauczał  wśród narodu żydowskiego przed swoją śmiercią.

Teraz zobaczymy,co Słowo Boze mówi dalej o chrzcie,czy jest konieczny i czym jest?

Zajmiemy się teraz czasem już po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Pierwszą wzmainką zapisaną jeszcze w ewangeliach,są słowa  wypowiedziane przez Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu.

Słowa te są bardzo ważne i są  jakby kontynuacją słów Chrystusa z ewangelii Jana o konieczności narodzenia się z wody i Ducha.

Zmartwychwstały Pan Jezus,zwraca się do  swoich najbliższych uczniów z poleceniem aby szli oni na cały świat i głosili wszystkim ewangelię.

Ponadto mówi bardzo ważne słowa dotyczące chrztu.

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest,będzie zbawiony;a kto nie uwierzy będzie potępiony” Marka 16:16

A więc Pan Jezus wysyła uczniów aby głosili ewangelię i  zaznacza jasno,że ten,kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony.

Pan Jezus nie mówi,że  ten będzie zbawiony,kto uwierzy,ale ten kto uwierzy i przyjmie chrzest.

Są to najważniejsze słowa Chrystusa dotyczące wagi,znaczenia chrztu i jego konieczności do zbawienia.

 

 

 

 

 

Chrzest w imię Jezusa Chrystusa jest także chrztem na odpuszczeniem grzechów.

„Nawróćcie się-powiedział Piotr i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,a weżmiecie w darze Ducha Świętego” Dz.2:38

Chrzest jest inaczej nazywany obmyciem się z grzechów,Apostoł Paweł,gdy tylko objawił mu się Pan Jezus a on w Niego uwierzył,natychmiast został ochrzczony,co Biblia nazywa obmyciem się z grzechów.

„Dlaczego teraz zwlekasz?Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów,wzywając Jego imienia” Dz.22:16

Chrzest w imię Jezusa Chrystusa jest symboliczną śmiercią naszego starego grzesznego ciała i przyobleczeniem się w Chrystusa.

To we chrzcie jestesmy z Chrystusem pogrzebani jako stary człowiek i wskrzeszeni wraz z Nim jako nowy człowiek przyobleczony w Chrystusa.

Bo wy wszyscy,którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie,przyoblekliście się w Chrystusa” Gal.3:27

Przez wody chrztu w Imię  Jezusa Chrystusa zostalismy obmyci z grzechów i uświęceni.

 „A takimi byli niektórzy z was,ale zostaliście obmyci,uświeceni i usprawiedliwieni w imię pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego” 1 Kor. 6:11

..Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie,oczyściwszy obmyciem wodą,któremu towarzyszy słowo” Ef.4:25

„Nie ze względu na sprawiedliwe uczynki jakie pełnilismy,lecz z miłosierdzia swego ZBAWIŁ nas PRZEZ  obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świetym,którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela  naszego” Tyt. 3:5

Słowo Boże mówi, że z zagłady potopu,zostało uratowanych osiem osób przez wodę,tak samo teraz, na wzór tamtego wydarzenia,równiez ratuje nas woda  we chrzcie.

A więc we chrzcie jesteśmy uratowani przez wodę.

„Niegdyś nieposłusznym,gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała i budowana była arka,,w której niewielu to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę.

Teraz również zgodnie z tym wzorem,ratuje was ona we chrzcie,nie przez obmycie brudu cielesnego,ale przez zwróconą do Boga prosbę o dobre sumienie,dzieki zmartwychwstaniu Jezusa chrystusa” 1 Ptr3:20-21

To pogrzebanie nas we chrzcie,czyli pozbycie się naszego starego grzesznego ciała,nazywa Biblia obrzezaniem Chrystusowym.

” I w Nim tez otrzymaliście obrzezanie nie z reki ludzkiej,lecz Chrystusowe obrzezanie,polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego,jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie,w którym tez zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga,który Go wskrzesił” Kol.2:11-12

A więc tylko pozbywając się  grzesznego ciała, starego człowieka w Adamie,co może stać się tylko przez naszą symboliczną śmierć  we chrzcie w imię Chrystusa,możemy stać się nowym człowiekiem w Chrystusie.

Jesteśmy także razem z  Chrystusem wskrzeszeni dzieki temu,że wierzymy w moc Boga,który wskrzesił z martwych Chrystusa.

Śmierć taka,na podobieństwo śmierci Chrystusa,jak również zmartwychwstanie jest możliwa tylko we chrzcie w Jego imię.

„Czyż nie wiadomo wam,że  my wszyscy,którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa,zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć? Rz.6:3

Przez  tę śmierć, podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Chrystusem złączeni w jedno,czyli my  jesteśmy w Chrystusie a Chrystus jest w nas.

Wrócimy jeszcze do obrzezania Chrystusowego,którym Biblia nazywa wyzucie się z grzesznego ciała przez pogrzebanie we chrzcie.kol.2:11-12

Aby dobrze zrozumieć czym jest takie obrzezanie,należy wrócić do czasu,gdy Bóg powołał Abrahama.Opisuje to apostoł Paweł w liście do Rzymian.

Gdy Abraham otrzymał od Boga obietnicę,że będzie miał własnego syna,uwierzył, że tak się stanie,że Bóg ma moc,aby to uczynić,choć z ludzkiego punktu widzenia wydawało się to niemożliwe,gdyż zarówno Abraham jak i Sara byli już bardzo starzy.

I ta wiara stała się dla Abrahama tytułem usprawiedliwienia.Zastanówmy się,co to jest tytuł usprawiedliwienia?

Gdy mamy jakiś dokument,dla przykładu  akt notarialny dotyczący naszej własności,to jest to własnie nasz tytuł własności.

I takim tytułem,czyli dokumentem do uznania Abrahama za sprawiedliwego, była jego wiara w słowa Boga.

Dla nas także,nasza wiara jest takim tytułem usprawiedliwienia.

Temu  jednak,który nie wykonuje pracy,a wierzy w tego,co usprawiedliwia grzesznika,wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia” Rz.4:5

Każdy dokument,  aby był ważny i kompletny musi oprócz tego posiadać pieczęć. Dopiero mając na takim tytule pieczęć, jesteśmy pewni i spokojni o nasz dokument,o to co jest w nim napisane.

Taką pieczęcią otrzymaną przez Abrahama na jego tytule  dotyczącym usprawiedliwienia z wiary było obrzezanie.

” I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia  osiągniętego z wiary” Rz.4:11

Otrzymał on obrzezanie na ciele, my natomiast,którzy wierzymy w Boga,który wskrzesił Jezusa z martwych ,także otrzymujemy  obrzezanie,nazywane obrzezaniem Chrystusowym.

To obrzezanie Chrystusowe to wyzucie się z grzesznego ciała,pogrzebanie go w wodzie chrztu,śmierć naszego starego człowieka.

„I w Nim też otrzymaliście obrzezanie nie z ręki ludzkiej,lecz Chrystusowe obrzezanie,polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego,jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie,w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga,który Go wskrzesił” Kol.2:11-12

A więc widzimy na podstawie powyższego wersetu,że we chrzcie zostaliśmy pogrzebani,czyli stary nasz człowiek umarł,ale także we chrzcie zostaliśmy wskrzeszeni  ze śmierci jako nowy człowiek w Chrystusie,jesli tylko wierzymy,że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych.To właśnie jak widzimy z powyższego wersetu,nazywa Biblia obrzezaniem Chrystusowym,które dokonuje się przez chrzest własnie.

 

Tak,jak Pan Jezus został we chrzcie opieczętowany Duchem Świętym,tak samo my przy chrzcie po wyzuciu się przez śmierć ze starego grzesznego ciała,zostajemy opieczętowani przez Boga Duchem Świętym.

Tym zaś,który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił jest Bóg.On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” 2 Kor.1:21-22

Aby zostać opieczętowanym Duchem Świętym nie można być starym człowiekiem w Adamie,trzeba we chrzcie obmyć się z grzechów i przyoblec się we chrzcie w nowego człowieka w Chrystusie i  wtedy będąc w nNim zostajemy opieczętowani przez Boga Jego duchem Świętym.

Zobaczmy teraz,czy słowa zmartwychwstałego Jezusa,zapisane w Ewangelii Marka 16:16,mówiące o tym,że kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony,były stosowane przez jego uczniów?Czy uczniowie Jezusa byli posłuszni i czynili tak jak im polecił Pan Jezus?

I rzekł do nich:<<Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.Kto uwierzy i przyjmie chrzest,będzie zbawiony;a kto nie uwierzy będzie potępoiony” Mar.16:15-16

A więc wiara w Ewangelię i chrzest.

Już w dniu pięćdziesiątnicy,podczas pierwszego przemówienia do Żydów,głosi Piotr słowa prawdy o Jezusie,którego Bóg wskrzesił z martwych.W tym dniu w to co on głosił uwierzyło około trzech tysięcy Żydów.

Tym co uwierzyli,apostoł Piotr polecił przyjąc chrzest w imię Jezusa Chrystusa.A więc dokładne wykonanie polecenia Pana Jezusa,wiara i chrzest.

„Ci więc,którzy przyjęli jego naukę,zostali ochrzczeni” Dz.2:41

Taka sama kolejność wiara i chrzest opisana jest w Dziejach Apostolskich 8:12-13Ci,którzy uwierzyli przyjmowali chrzest.

„Lecz kiedy uwierzyli Filipowi,który nauczał o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa,zarówno mężczyźni,jak i kobiety przyjmowali chrzest” Dz.8:12

Uwierzył również sam Szymon,a kiedy przyjął chrzest,towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków” Dz.8:13

Gdy Filip opowiedział  dobrą Nowinę o Jezusie  Etiopczykowi i gdy ten oświadczył iż wierzy w to co mu głosił,natychmiast ochrzcił go.

„Odparł:wierzę,że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.I kazał zatrzymać wóz i  obaj Filip i dworzanin zeszli do wody.I ochrzcił go” Dz.8:37-38

Również apostoł Paweł od razu,gdy tylko odzyskał wzrok został ochrzczony.

„Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony” Dz.9:18

Podczas pierwszego przemówienia do pogan,kiedy Piotr głosił im  o Jezusie,o tym kim był,co czynił po chrzcie Jana,o Jego zmartwychwstaniu,jeszcze w czasie przemówienia Piotra,Duch Świety zstąpił na tych,którzy go słuchali.Jednak również w tym wypadku, Piotr nie zaniechał wykonania polecenia Pana Jezusa aby głosic i chrzcić tych,co uwierzyli.

Pomimo,iż podczas jego głoszenia Duch Świety zstąpił na pogan,którzy tego słuchali,Piotr rozkazał ich ochrzcić w imię Chrystusa Jezusa. 

„Wtedy odezwał się Piotr:<<Któż  może odmówić chrztu tym,którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak i my?>> I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa.” Dz.10:47

Zobaczmy jak wielką wagę ma chrzest.Pomimo,że otrzymali już ducha Świętego,

 nie zaniechano chrztu,zgodnie z poleceniem Jezusa,aby chrzcić tych,co uwierzyli.

Zobaczmy następny przykład.Apostoł Paweł mówi do przerażonego strażnika,że aby był zbawiony musi uwierzyć w Pana Jezusa.Opowiedział mu i jego rodzinie naukę o Jezusie,czyli w co ma uwierzyć ,a gdy ten uwierzył,natychmiast został ochrzczony ,wraz ze swoimi domownikami.I znowu mamy tę kolejność,wiara i chrzest.

„Uwierz w Pana Jezusa-odpowiedzieli mu,a zbawisz siebie i swój dom>>Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom.Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą,obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swoim domem”Dz.16:31-33

Zobaczmy teraz czy chrzest w imię Jezusa Chrystusa przyjmowali także uczniowie,którzy wcześniej byli ochrzczeni przez Jana.

Okazuje sie,że również ci,którzy byli ochrzczeni chrztem janowym,byli chrzczeni ponownie w imię Jezusa Chrystusa.

A więc ci,którzy już wcześniej uwierzyli w Jezusa,przyjmowali chrzest  w imię Pana Jezusa.

„Jaki więc chrzest przyjęliście?>> zapytał A oni odpowiedzieli:<<Chrzest Janowy>>Jan udzielał chrztu nawrócenia,przemawiając do ludu,aby uwierzyli w tego,który za nim idzie,to jest w Jezusa>>powiedział Paweł.Gdy to usłyszeli,przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” Dz.19:3-5

Omówiłam wszystkie ważniejsze przykłady,które  są potwierdzeniem ważności i konieczności chrztu,zgodnie z poleceniem Jezusa,że kto uwierzy ma także przyjąć chrzest,aby być zbawionym.

„Jeden  jest Pan,jedna wiara,jeden chrzest” Ef.4: