” A  to jest życie wieczne,aby poznali Ciebie,jedynego prawdziwego Boga,oraz Tego,którego posłałeś,Jezusa Chrystusa”Jana 17:3

Widzimy,jak ważne jest poznanie prawdziwego Boga oraz poznanie Jezusa Chrystusa,którego Bóg posłał.Od poznania tych dwóch Osób zależy nasze życie wieczne.

Poznać te dwie Osoby to znaczy wierzyć we właściwego,prawdziwego Boga oraz w Jego Syna Jezusa Chrystusa.

Powiedział o tym również Pan Jezus,nawołując abyśmy wierzyli w Boga i wierzyli w Niego.

Od wiary w jedynego prawdziwego Boga i w wiary w Jezusa Chrystusa zależy nasze życie wieczne.

„Niech się nie trwoży serce wasze.WIERZYCIE w BOGA? I WE MNIE Wierzcie” Jana 14:1

Mamy wierzyć oraz poznać te dwie Osoby,gdyż od wiary w Nie zależy nasze życie wieczne.

O tym,kim jest Jezus Chrystus oraz co to znaczy wierzyć w Jezusa pisałam w poprzednich artykułach.Teraz postaram się przybliżyć Osobę prawdziwego Boga,tzn.odpowiedzieć na pytanie:Kim jest Bóg?

Juz na początku dziejów ludzkości Pan Bóg  kontaktował się z wybranymi ludźmi poprzez swoich wysłanników,aniołów.Pierwszymi z takich wybrańców byli min.Noe,Abraham jego syn Izaak i syn Izaaka Jakub,któremu Pan Bóg zmienił imię na Izrael.

Dał on początek dwunastu pokoleniom Izraela,zradzając  dwunastu synów.

Od tego czasu,prawdziwy jedyny Bóg,objawiał się następnym swoim wybrańcom,nazywając się Bogiem Abrahama,Izaaka i Jakuba.

Pierwszy raz,Pan Bóg nazwał się w ten sposób kiedy powołał Mojżesza na swego pośrednika pomiędzy Bogiem a wybranym przez siebie narodem Izraela.

„Powiedział jeszcze Pan<Jestem Bogiem ojca twego,Bogiem Abrahama,Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.>> Wyj.3:6

Pan Bóg wielokrotnie jeszcze zwracał się do Izraela jako Bóg Abrahama ,Izaaka i Jakuba i nic nie zmieniło się także w Nowym testamencie.

Również po przyjściu Jezusa,po Jego śmierci i zmartwychwstaniu,Biblia nadal nazywa  Boga,w ten sam sposób.

„Bóg naszych ojców naszych,Bóg Abrahama,Izaaka i Jakuba,wsławił sługę swego Jezusa,wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem,gdy postanowił Go uwolnić” Dz.Ap.3:13

Mamy więc  pierwszą konkluzję.Prawdziwy Bóg jest Bogiem Abrahama,Bogiem Izaaka i Jakuba.

Bóg prawdziwy jest również Bogiem i Ojcem Pana Jezusa.Tak również nazywa Go Biblia.

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa” Ef.1:3

Bóg jest naszym Zbawicielem.

„a we właściwym czasie  objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga,Zbawiciela naszego” Tyt.1:3

„gdy zaś ukazała się  dobroć i miłość  Zbawiciela naszego Boga do ludzi”

A więc prawdziwy Bóg,Bóg Abrahama,Izaaka i Jakuba jest naszym Zbawicielem.

Bóg objawił Mojżeszowi także swoje imię.Oznajmił mu je jako tzw.tetragram,czyli JHWH.

Ponieważ w starohebrajskim języku nie występowały samogłoski do dziś trwają spory jak wymawiane powinno być imię Boga po wstawieniu do tertagramu samogłosek.Najczęściej używanyą formą jest Jahwe i tak też zapisano w większości tłumaczeń Biblii’

„Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu:<<Jam jest Jahwe>>

A więc następną rzeczą jaką wiemy o Bogu prawdziwym jest jego Imię,które znane jest jako Jahwe.

Bóg jest stwórcą.To Bóg stworzył niebo i ziemię i morza i wszystko co w nich istnieje.

Zarówno stary jak tez nowy testament podają,że Bóg jest stwórcą wszystkiego i do Niego należy wszystko.

„Tak mówi Pan Bóg,który stworzył i rozpiął niebo,rozpostarł ziemię wraz z jej plonami,dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym,co po niej chodzą” Iz.42:5

„ Albowiem tak mówi Pan,Stworzyciel nieba,On Bóg,który ukształtował i wykończył ziemię,który ją mocno osadził..”Izaj.45:18

„To Ja uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka,Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję wszystkim jego zastępom” Iz.45::12

Zarówno stary jak i nowy testament potwierdza tę prawdę,że Pan Bóg,Bóg Abrahama,Izaaka i Jakuba,Bó i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa jest jedynym stwórcą wszystkiego co istnieje.

Do tego jedynego Boga,Stworcy modlili się Izraelici w starym testamencie jak również w nowym testamencie.

„Ty Panie,jesteś jedyny,Ty uczyniłeś niebiosa,niebiosa niebios i całe ich wojsko;ziemię i wszystko na niej morza i wszystko co w nich” Neh.9:6

„Wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili:Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi i morza i wszystkiego co w nich istnieje”Dz.Ap.4:24

A więc wiemy to jeszcze o prawdziwym Bogu,że jest On Stwórcą wszystkiego i jest wszechwładny,posiada nieograniczoną władzę  i może uczynic wszystko.

Bardzo ważne jest aby wiedzieć,o czym także donosi Biblia,że Bóg jest Bogiem Jedynym i że jest jeden.

Ni ma innego Boga,oprócz prawdziwego Boga i ten prawdziwy Bóg,o którym mówi Biblia jest jeden.

Nigdzie nie napisano,że istnieje taki bóg,który jest jeden w trzech osobach.To jest fałsz i nieprawda.

Biblia wielokrotnie potwiedza,że prawdziwy Bóg o którym mówi jest jeden.

„…Boga utworzonego przede Mną nie było ani po mnie nie będzie.Ja Pan,tylko Ja istnieję i poza mną nie ma zadnego Zbawcy”Iz.43:10-11

„Ja jestem Jahwe(Pan) i nie ma innego,poza Mną nie ma Boga.”iz.45:5

Słuchaj Izraelu,Jahwe jest naszym Bogiem-Panem Jedynym”Pwt.Pr.6:4

Potwierdza tę prawdę Pan Jezus w Marka 12:29.

„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?Jezus odpowiedział:Pierwsze jest:<<słuchaj Izraelu,Pan,Bóg nasz,Pan jest jeden”

Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec,od którego wszystko pochodzi,dla którego my istniejemy…”1 Kor.8:6

„Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich,który jest i działa ponad wszystkim,przez wszystkich i we wszystkich” Ef.4:6

Jest jeden,jedyny prawdziwy Bóg i ta prawda jest najważniejsza i konieczna,musi ją poznać kazdy,kto chce otrzymać życie wieczne.

Poznać i wierzyć w jednego,prawdziwego Boga,jest konieczne dla wszystkich,którzy pragną życia wiecznego.

Sam Bóg,który jest naszym Zbawicielem pragnie aby wszyscy ludzie poznali tę prawdę,aby poznali Kim On jest?

Aby poznali Jedynego prawdziwego Boga i tego którego On posłał na nasz ratunek,Jezusa Chrystusa

„Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga,który pragnie aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.Albowiem jeden jest Bóg,jeden tez pośrednik między Bogiem a ludźmi,człowiek Chrystus Jezus” 1 Tym.3-5

Poznanie prawdziwego,jedynego Boga,który jest jeden i posłanego przez Niego Syna jest życiem wiecznym i jest niezbędnym warunkiem życia wiecznego.

„A to jest życie wieczne:aby znali Ciebie,jedynego prawdziwego Boga,oraz tego,którego posłałeś Jezusa Chrystusa” J.17:3

Na podstawie wersetów z Biblii przedstawiłam pokrótce obraz Kim jest jedyny prawdziwy Bóg.

W następnym artykule będziemy szukać w Biblii prawdy,jaki Bóg jest,j