W ostatnim artykule starałam się odpowiedzieć na podstawie Biblii,kim jest Bóg Prawdziwy.

Okazało się,że Bóg prawdziwy jest,Bóg którego objawia Jego słowo-Biblia jest nazywany Bogiem Abrahama ,Izaaka i Jakuba oraz Bogiem i Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa.Jest On także Ojcem wszystkich dzieci Bożych,czyli tych,którzy narodzili się na nowo z Boga przez wiarę w Jezusa,uznając  i wierząc,że Jezus jest Chrystusem Synem Bozym.

Bóg ojców naszych,Bóg Abrahama,Izaaka i Jakuba wsławił sługę swego Jezusa..” Dz.Ap.3:13

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,Ojciec miłosierdzia i Bóg szelkiej pociechy” 2 Kor.1:3

Bóg Ojciec jest jedynym prawdziwym Bogiem.Jest On jeden o czym mówi wiele wersetów Pisma Świętego.

Musimy dokładnie poznać jedynego prawdziwego Boga gdyż od tego poznania zależy nasze życie wieczne.Musimy wierzyć w  prawdziwego Boga i w posłanego przez Niego  dla naszego zbawienia Jego Syna Jezusa Chrystusa.

„A to jest życie wieczne aby znali Ciebie,jedynego prawdziwego Boga oraz Tego,którego posłałes Jezusa Chrystusa” J.17:3

Biblia uczy nas,że Ten jedyny,prawdziwy Bóg jest Duchem,którego żaden człowiek nie widział nigdy ani nie może zobaczyć.Biblia donosi także,że Bóg jest jedynym,który ma nieśmiertelnośc,a więc nie miał początku,jest odwieczny,istniał zawsze.

„Bóg jest Duchem;potrzeba więc aby czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie” Jana 4:24

„Jedyny,mający nieśmiertelność,który zamieszkuje światłość niedostępną,którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć;Jemu cześć i moc wiekuista!Amen

Jedną z cech Boga jest mądrość,a więc On jedynie jest madry i w swej mądrości  powziął plan ratowania upadłej w Adamie,grzesznej ludzkości,przez Swego Syna Jezusa Chrystusa.Słowo Boże mówi,że tylko Bóg jest mądry.

Bogu,który jedynie jest mądry,przez Jezusa Chrystusa,niech będzie chwała na wieki wieków!Amen.

Bóg jest naszym Zbawcą,który nas zbawił przez Jezusa Chrystusa.

„Właśnie o to trudzimy się i walczymy,ponieważ złozylismy nadzieję w Bogu żywym,który jest ZBAWCĄ wszystkich ludzi,zwłaszcza wierzących”  1 Tym4:10

  a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga,Zbawiciela naszego” Tyt.1:3

Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego,Boga,do ludzi”Tyt.2:4

Z ostatniego wersetu wynika również,że Bóg jest dobry i miłosierny.Objawił swoją miłość do ludzi,dając Swego Syna Jednorodzonego,aby ludzi ratować.Bóg jest miłością i w tym objawił swoją miłość,że Jezusa Chrystusa wydał na śmierć dla ratowania upadłej,grzesznej ludzkości.

Tak bowiem Bóg umiłował świat,że Syna Swego Jednorodzonego dał,aby kazdy kto w Niego wierzy,nie zginął ale miał zycie wieczne” Jana 3:16

w tym objawiła się miłość Boga ku nam,że posłał Syna Swego Jednorodzonego na świat,abyśmy życie mieli dzięki Niemu.W tym przejawia się miłość,że nie my umiłowaliśmy Boga ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”1 Jana.4:9-10

Bóg z miłości do ludzi,posłał swego Syna i wydał Go na śmierć za nasze grzechy.Każdy kto w Niego wierzy,ma zycie wieczne.Każdy kto wierzy w to,że Jezus jest Mesjaszem,Synem Bożym,którego Bóg wskrzesił z martwych ma życie wieczne.Ta wiara jest prawdziwą wiarą.Mówi o tym Słowo Boże Biblia w bardzo wielu miejscach.Zacytuję kilka,gdyż jest to bardzo ważne,w co i jak wierzymy.Od prawdziwej wiary zależy nasze zycie wieczne.

Każdy,kto wierzy,że Jezus jest Mesjaszem z Boga się narodził..”1 J.5:1

Jeśli kto wyznaje,że Jezus jest Synem Bozym,to Bóg trwa w nim a on w Bogu”1 Jana 4:15

Mamy wierzyć i wyznawać,że Jezus jest Mesjaszem(Chrystusem),Synem Bożym.To jest prawdziwa zbawiająca wiara.Nie,że Jezus jest bogiem w trójcy,nie,że Jezus jest równy Bogu,tego Biblia nie uczy i nie ma takich słów zapisanych w Biblii.Mamy wierzyć,że Jezus jest Chrystusem,Synem Bozym.

Bóg jest Święty,nawołuje również wszystkie swoje dzieci,aby doskonalili się i starali o uświęcenie na Jego wzór przez wiarę w Jego Syna,Jezusa Chrystusa oraz  słuchanie i wypełnianie słow,które Bóg do nas przez swego Syna powiedział.

„Ponieważ ja jestem Pa,Bóg Wasz-uświęćcie sie.Bądźcie świętymi,ponieważ Ja jestem święty” Kpł.11:44

„ale w całym postepowaniu  stańcie się wy równiez  świętymi na wzór Świętego,który was powołał,gdyż jest napisane:Świętymi bądźcie,bo Ja jestem Święty”1Ptr.1:15-16

Nie jest prawdą jak twierdzą niektórzy,że Bóg akceptuje nas takimi jakimi jesteśmy.Bóg nawołuje nas do ciągłego doskonalenia abyśmy stali się na wzór obrazu Jego Syna Jezusa Chrystusa,który z kolei był obrazem Boga.

Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie,bez którego nikt nie zobaczy Pana” Hbr.12:14

Pismo Święte objawia także,że Bóg jest sprawiedliwy.Z łaski,Bóg obdarza każdego kto wierzy w Jezusa Chrystusa sprawiedliwością.Wszyscy,którzy wierzą w Jezusa Chrystusa,że umarł On za nasze grzechy,odkupił nas przez swoją krew,dostępują przed Bogiem usprawiedliwienia.

w odpuszczanie ich po to,by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość,że On san jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego,kto wierzy w Jezusa.” Rz.3:26

Pismo Świete poucza nas, że prawo i sprawiedliwość są podstawą działania Boga.

Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo;przed Tobą kroczą łaska i wierność” Psalm.89:15

Z Biblii dowiadujemy się także,że jedyny prawdziwy Bóg,jest Stwórcą wszechrzeczy i że Ten Bóg nie mieszka w światyniach zbudowanych rękami ludzkimi,ani nie potrzebuje posług i zabiegów z rąk ludzi,gdyż jest On stwórcą wszystkiego i nie ma żadnego dzieła,które uczyniłyby ludzkie ręce,które mogłoby byc ofiarowane Bogu.

„Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich,jak mówi prorok:Niebo jest moją stolicą,a ziemia podnózkiem stóp moich.Jakiż dom zbudujecie Mi mówi Pan.albo gdzież jest miejsce odpoczynku Mego.Czyż tego wszystkiego nie stworzyła ręka Moja?” Dz.Ap.48-50

Bóg nie mieszka w żadnym kościelnym budynku,nie można Go zamknąć w żadnym pomieszczeniu,tabernakulum,monstrancji,w zadnym miejscu,gdyż jak donosi słowo Boże Bóg jest Duchem,którego nie można zobaczyć.Biblia wyraźnie i jasno o tym mówi.

„Bóg,który stworzył świat i wszystko na nim,On,który jest Panem nieba i ziemi,nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich,jak gdyby czegoś potrzebował,bo sam daje wszystkich życie i oddech i wszystko”Dz.Ap.17:24-25

Na koniec jeszcze ostatnia bardzo ważna prawda o prawdziwym Bogu.Mianowicie Bóg,który jest Bogiem i Ojcem Pana Jezusa Chrystusa,Stwórcą wszystkiego to Jedyny prawdziwy Bóg.Jest On Jeden.Jeden a nie jeden w trójcy.Słowo trójca nie występuje nigdzie w Biblii,a mówi ona jasno i wyraźnie do wszystkich,że Bóg prawdziwy to Jeden Bóg.Przytoczę teraz najważniejsze wersety,które o tym mówią.

„Jezus odpowiedział:Słuchaj Izraelu,Pan Bóg nasz,Pan jest jeden.”Marka.12:29

Są to słowa samego Jezusa,mówiące ,że Bóg jest jeden.

„dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy..” 1 Kor.8:6

Od tego jednego Boga pochodzi wszystko,gdyż jak wcześniej mówiliśmy jest On Stwórcą wszystkiego.

„Pośrednika jednak nie potrzeba,gdy chodzi o JEDNA OSOBĘ,a BÓG właśnie jest SAM JEDEN” Gal.3:20

Bardzo dobitne,jasne słowa stwierdzające,że Bóg jest sam jeden.

Albowiem JEDEN jest Bóg,jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,Człowiek,Chrystus Jezus” 1 Tym 2:5

We wcześniejszym wersecie Pismo mówi,że  Bóg pragnie aby wszyscy ludzie doszli do poznania tej prawdy,mianowicie aby wiedzieli,że jest jeden Bóg i jeden pośrednik Chrystus,który jest Jednym Panem.

Istnieje jeden,jedyny prawdziwy Bóg i Ojciec wszystkich wierzących i jeden Pan wszystkich,Syn Boga,Pan Jezus Chrystus.I wiara w tą prawdę jest życiem wiecznym.Mówi o tym Jana 17:3.

Istnieje tylko jedna wiara i to jest wiara,że jest jeden Bóg-Ojciec i jeden Pan,jedyny pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi,Pan Jezus Chrystus.Mówi  o tym  werset z Listu do Efezjan:

„JEDEN jest Pan,JEDNA wiara,JEDEN chrzest.JEDEN jest BOG i OJCIEC wszystkich,który jest ponad wszystkim przez wszystkich i we wszystkich” Ef.4:5-6

To jest jedna wiara,wiara,że jest jeden Bóg i jeden Pan.

Inna wiara,że Bóg jest w trójcy,że Syn jest równy Ojcu,że Jezus to starotestamentowy JHWH,jest nie tą wiarą i prowadzi na manowce.Sprawdzajmy wszystko co Biblia mówi do nas i nie dajmy się zwodzić.Szukajmy prawdy,która jest zapisane w Słowie Bozym Biblii.Nie jest to trudne,gdyż Bóg pragnie aby wszyscy doszli do poznania prawdy i prawdziwej wiary,która daje zbawienie.