Bóg,który objawił się ludziom,jako B.og Abrahama.Izaaka i Jakuba i przemawiał do ludzi  za pośrednictwem swych przedstawicieli przez Swego Świetego Ducha,jest jedynym Stwórcą wszystkiego co istnieje.

Od pierwszych stron Biblii,poprzez cały Stary Testament,a także Nowy Testament,do ostatniej księgi Biblii,którą jest księga Objawienia,zawarta jest niezmienna prawda, ,ze Bóg jest stworcą wszechrzeczy.

Pierwszą informacje na ten temat podaje księga rodzaju.

„Na poczatku,stworzył Bóg niebo i ziemię” Rodz.1:1

Przez cały rozdział pierwszy od wersetu 1 do 31 i rozdział drugi od 1 do 7 Biblia opisuje i podaje nam do wiadomości,że wszystko stworzył Bóg.

Nigdzie w opisie stworzenia nie ma zadnej wzmianki,że ktoś inny prócz Boga jest stwórcą czegokolwiek,lub,że ktoś pomagał Bogu przy stwarzaniu.

Potwierdza to wiele wersetów biblijnych,gdyby je zliczyć na pewno byłoby ich setki,tak mi się wydaje.Zacytuje kilka z nich najbardziej jasnych  nie pozostawiających żadnych wątpliwości,co do tego,że Bóg jest jedynym Stwórcą wszystkiego co istnieje.

Jam jest Pan(JHWH),uczyniłem wszystko,SAM rozpiąłem niebiosa,rozpostarłem ziemię,a któz był ze mna” Iz.44:24

To Ja  uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka,Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję wszystkim jego zastępom” Iz.45:12

Albowiem tak mówi Pan(JHWH) stworzyciel nieba,On Bóg,który ukształtował i wykończył ziemię…” Iz.45:18

Moja to ręka załozyła ziemię i MOJA prawica rozciągnęła niebo” Iz.48:13

„Zapomniałeś o Panu,twoim Stwórcy,który rozciągnął niebiosa i założył ziemię.. ” Iz.51:13

„On uczynił ziemię swą mocą,umocnił świat swą mądrością a swoim rozumem rozpostarł niebiosa” Jer.10:12

„To mówi Pan Zastępów,Bóg Izraela:tak macie powiedzieć waszym panom;Ja uczyniłem ziemię,człowieka  i zwierzęta,które są na powierzchni ziemi,SWA wielką siłą i  SWYM wyciągniętym ramieniem;mogę je dać komu będe uważał za słuszne” Jer.27:4-5

Myślę,że te kilka  wersetów pisma,słow samego Boga,wystarczy aby zrozumieć,że Bóg  sam jest Stwórcą wszystkiego.Mówi on wyraźnie i jasno,że uczynił to własną swoją mocą,swoimi własnymi rękami,swoim ramieniem,swoim własnym rozumem,swoją potęgą.

Nikt Mu w tym nie pomagał i  Jegowłasne ramię i własne ręce to uczyniły. Nie ma więc sensu,jak czynią to niektórzy  wkładać w  ręce Boga pośrednika,którym Bóg miałby się rzekomo posłużyć w akcie stwarzania.

Biblia nic na ten temat nie mówi.

Bóg wielokrotnie powtarza na kartach Biblii,że sam stworzył wszystko.Jego dziełem jest niebo i ziemia i morze i wszystko co w nich się znajduje.

W swojej wielkiej mądrości stworzył cały wszechświat,niezliczone ilości ciał niebieskich,gwiazd,które woła wszystkie po imieniu.On jedyny Bóg -Stwórca dał człowiekowi tchnienie życia w postaci Swego Ducha.

„Tak mówi Pan Bóg,który stworzył i rozpiął niebo,rozpostarł ziemię wraz z jej plonami dał na niej ludziom dech ożywczy i tchnienie tym,co po niej chodzą” Iz.42:5

Prawda o Bogu jako jedynym Stwórcy jest powtarzana bez przerwy na łamach Biblii zarówno przez Stary testament ,w ksiegach mojżeszowych,psalmach,księgach prorockich,jak również w Nowym Testamencie.

Nic nie zmienia sie w tym względzie i w NT także  zawarta jest ta sama prawda.To Bóg starego testamentu,Bóg Abrahama,Izaaka i Jakuba,Bóg Izraela,jest Stwórca wszystkiego.

„Wysluchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili:<<Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi i morza i wszystkiego,co w nich istnieje” Dz.Ap.4:24

Apostoł Pawel nauczając  nawołuje wszystkich do wiary w prawdziwego Boga,który jest Stwórcą wszechrzeczy.

„..Nauczamy was abyście odwrócili sie od tych marności do Boga żywego.który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko ,co w nich się znajduje” Dz.Ap.14:15

Nastepny  werset,który o tym mówi.

„Bóg,który stworzył świat i wszystko na nim ,On który jest panem nieba i ziemi,…..” Dz.Ap.17:24

Dalej w liście do efezjan mamy potwierdzenie tej samej prawdy.

„I wydobyć na światło czym jest wykonanie tajemniczego planu,ukrytego przed wiekami w Bogu,który stworzył wszystko” Ef.3:9

Dalej wersety z listu do Hebrajczyków,które mówią to samo.

 

„Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany,a tym,który stworzył wszystko jest Bóg” BJW. Hbr.3:4
Wiara w t,że Bóg jest jedynym stwórcą jest bardzo ważna.Do takiego Boga jako do swego stwórcy kierowali swoje modlitwy  prorocy,królowi starego przymierza,tak również zwracali się do Boga w swoich modlitwach ludzie nowego przymierza.

Tak  modlił się król Ezehjasz,zwracając się do Boga Izraela jako jedynego Boga Stworcy,a dopiero potem kierując do Niego swe prośby.

„I zanosił modły Ezechjasz przed obliczdm Pańskim,mówiąc:<<Panie,Boże Izraela!Który zasiadasz na  cherubach.Ty sam jeden jesteś Bogiem wszystkich królestw świata.Tyś uczynił niebo i ziemię” 2 Król.19:15

Tak samo zazynał swoją modlitwę Nehemiasz,od oddania czci Bogu poprzez uznanie na początku,że jest On jedynym Bogiem,który stworzył wszystko.

„Ty panie jesteś jedyny,ty uczyniłeś niebiosa i całe ich wojsko;ziemię i wszystko co na niej,morza i wszystko,co w nich,Ty ożywiasz wszystko.a wojsko niebios oddaje Ci pokłon” Neh.9:6

Tak równiez modlił się prorok Jeremiasz,na wstępie zwracając się do Boga jako do Stwórcy a dopiero potem wymieniając inne przymioty Boga i kierujac do Niego swoje błagania.

Również w Nowym Testamencie nic się nie zmieniło.Apostołowie Chrystusa modlą się do Boga,zwracając sie do Niego jako Stwórcy.

„Wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili:<<Wszechwładny  Stwórco nieba i ziemi i morza i wszystkiego,co w nich istnieje” Dz.Ap.4:24

Apostoł Paweł klęka i modli się przed Bogiem,który jest Stwórcą wszystkieo na niebie i na ziemi.

„Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi” Ef.3:14

Dzielo stwórcze Boga opisuje i wysławia wiele psalmów,nierzadko poświęconych temu w całosci.To dzieła stwórcze Boga wysławiają Go,oddają  Mu chwałę.To przez to dzieło wiemy,że Bóg jest potężny,nieskończenie  mądry,Jego dzieła chwalą Go i ukazują Jego potęgę i moc,przez nie poznajemy  Jego cechy,zamiłowanie do piękna dobroć dla swoivh stworzeń,dla których uczynił piękny świat,dając im wszystko co potrzebne do życia.

Pan króluje,oblókł sie w majestat,Pan przywdział potęgę i nią sie przepasał:tak utwierdził świat,że sie nie zachwieje” Ps.93:1

To za to własnie,za  Jego  wielkie i potężne dzieła,należy się Bogu od nas cześć i dziękczynienie,podziw i  miłość.

„Przyjdzcie radośnie śpiewajmy Panu,wznosmy okrzyki na cześć skały naszego zbawienia;przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,radosnie śpiewajmy Mu pieśni!Albowiem Pan jest wielkim Bogiem i Królem nad wszystkimi bogami;głebiny ziemi sa w Jego ręku i szczyty gór do Niego należa.Morze jest Jego własnością;bo On sam je uczynił, i stały ląd ukształtowały Jego ręce. Wejdzcie,uwielbiajmy,padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem,który nas stworzył” Ps.95.1-6

A więc cześc,uwielbienie,chwała i radość należ sie Bogu za to co stworzył,Bóg oczekuje od nas wdzięczności za to,abysmy dostrzegli i podziwiali wszystko co uczynil.Abyśmy wiedzieli,że te wszystkie piękne cuda otaczającego nas świata stworzył Bóg,nasz Stwórca,a nie jak słyszymy w telewizji stworzyła je matka natura.

Trzeba to dostrzegac i podziwiac,bo tym własnie chwalimy naszego Boga.

„Rozgłaszajcie Jego chwałę wsród narodów,Jego cuda-wśród wszystkich ludów!Bo wielki jest pan i godzien wielkiej chwały,wzbudza On większy lęk niz wszyscy bogowie.Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda,a Pan uczynił niebiosa.Przed Nim kroczą majestat i pięknopotęga i jasność w Jego przybytku” Ps.96:3-6

A więc należy głosic,opowiadac o tym co Bo stworzył,rozgłaszac o Jego dziełach.Tego Bóg oczekuje od nas.

Przepiękny Psalm 104 w całości poświęcony opisowi dzieł stwórczych Boga  i nawołujacy do składania Mu za to czci i dziękczynienia.W setkach miejsc Biblii  opisane są dzieła stwórcze Boga i pouczenia dla nas,że nalezy Mu za to dziękowac.

‚Alleluja,Chwalcie pana,bo dobry,bo Jego łaska na wieki.Chwalcie Boga nad bogami,bo Jego łaska na wieki.Chwalcie Pana nad panami,bo Jego łaska na wieki.On sam cudów wielkich dokonał,bo Jego łaska na wieki.On w mądrości uczynił niebiosa,bo Jego łaska na wieki.On rozpostarł ziemie nad wodami,bo Jego łaska na wiki.On uczynił wielkie światła,bo Jego łaska na wieki.Słońce by dniem władało,bo Jego łaska na wiki.Kśiezyc i gwiazdy,by władały nocą bo Jego łaska na wieki.” Psalm.136:1-9

Bóg jest władcą nad swoimi dziełami,panuje nad nimi,wszystko do Niego należy.On daje wszystkim pokarm,zsyła descze, i światło słoneczne. Od Niego zależy wszystko,gdyz On ma moc wszystko uczynić.Pięknie opowiada o tym Psalm 147.

„On liczbę gwiazd oznacza,wszystkie je woła po imieniu.Pan nasz jest wielki i zasobny w siły,mądrość Jego jest niewypowiedziana” Ps147:4-5

Po raz kolejny powtórzę że za to wszystko należy Mu się od nas cześć,dziękczynienie,podziw.Należy Go za to wywyższac,dziekować w modlitwach.

Podsumowaniem moze tu być przepiekny Psalm 148 zatytułowanu=y”Niebios  i ziemia chwalcie Pana”

„Alleluja.Chwalcie Pana z niebios,chwalcie Go na wysokościach.Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie,chwalcie Go wszystkie Jego zastępy.Chealcie Go słońce i księzycu,chwalcie Go wszystkie gwiazdy świecące.Chwalcie Go nieba najwyższe;i wody co są ponad niebem.niech imię Pana wychwalają.On bowiem nakazał i zostały stworzone utwierdził je na zawsze na wieki.” Ps.148.1-6

Widzimy więc,że nie tylko ziemskie stworzenia,nie tylko ludzie oddaja Stwórcy cześc za Jego dzieła. Czynią to także istoty niebiańskie,które takze są Jego dziełem.Podsumowaniem tego może byc ostatnia ksiega Biblii,ksiega objawienia,w której napisano także,że wszystko stworzenie na niebie i na ziemi oddaje Bogu cześć za tr,że stworzył wszystko i ze z Jego woli wszystko zaistniało.

„Godzien jesteś Panie i Boże nasz,odebrać chwałe i cześć i moc,boś Ty stworzył wszystko,a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone” Obj.4:11

oraz:

To bowiem co o Bogu można poznać,jawne jest wśród nich,gdyż Bóg im to ujawnił.Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty-wiekuista Jego potęga oraz bóstwo-stają sie widzialne dla umysłu przez Jego dzieła,także nie moga sie wymówic od winy” Rz.1:19-20

Albowiem z Niego i przez Niego i Dla Niego jest wszystko.Jemu chwała na wieki! Amen