Do czasu przyjścia Jezusa obowiązywało prawo Boże.

Prawo to zostało nadane narodowi Izraela i tylko ten naród znał prawo Boże i był zobowiązany do przestrzegania go.Gdyż jak mówi Biblia wszystko co mówi prawo dotyczy tych,którzy prawo znają.

A wiemy,że wszystko co mówi Prawo,mówi do tych,którzy prawu podlegają….” Rz.3:19

Biblia mówi także,że z przestrzegania uczynków prawa nikt nawet tych,którzy są pod prawem,nie może stać sie sprawiedliwym. 

„jako,że z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach” Rz 3:20

Po co więc Bóg nadał Prawo? Prawo było pomoca,wychowawcą,przewodnikiem i drogowskazem w oczekiwaniu na przyjście obiecanego potomka Abrahama,który gdy przyjdzie wypełni doskonale całe prawo i będzie jedynym sprawiedliwym na podstawie prawa i usprawiedliwi tych wszystkich ,którzy będa w Niego wierzyc.                                        A więc wybrany naród Bozy,który żył pod Prawem,tkwił  w niewoli grzechu,ponieważ,pomimo iż znał i starał sie spełniać uczynki prawa.Nie miał żadnej przewagi nad innymi narodami.”Cóz więc?Czy mamy przewagę?Żadną miarą.Wykazaliśmy bowiem uprzednio,że tak Żydzi jak i poganie są pod panowaniem grzechu”Rz.3:9

Cała ludzkość tkwiła w okowach grzechu nie mogąc dostąpic usprawiedliwienia i życia wiecznego.

Prawo poza tym,że wskazywało,jaka drogą mieli ludzie postępować,obnażało ludzką grzeszność.Zostało dane ze względu na wykroczenia.Przekroczenie każdego  nakazu prawa,pociągało za sobą karę. Za każde przewinienie przewidziana była odpowiednia kara. Tak jest równiez  i dzis.Nie stosowanie sie do nakazów prawa czy to cywilnego,karnego,drogowego,skutkuje nałozeniem kary.

Prawo  zatem pociąga za sobą gniew i kare.A Biblia mówi,że za przekroczenie jakiegokolwiek nakazu prawa jest grzechem,a  karą za grzech jest śmierć.

Dlatego też wszyscy,zarówno Żydzi,którzy byli pod prawem jak i poganie ,które prawa Bożego nie znały,podlegali śmierci,gdyż grzeszne,słabe ciało uniemożliwiało wykonanie wszystkich uczynków prawa.

Dlatego też wszystkich,którzy polegali na uczynkach Prawa,szukając na tej podstawie usprawiedliwienia,Biblia nazywa przeklęętymi,gdyż nie mogli oni wykonac wszystkich przepisów Prawa.

Natomiast na tych wszystkich,którzy polegaja na uczynkach Prawa ,ciąży przekleństwo.Napisane jest bowiem:Przeklęty każdy,któ  nie wypełnia wytrwale wszystkiego co nakazuje wykonac Księga Prawa” Gal.3:10

Pan Bóg jednak uczynił to,co było niemożliwe.Posłał Swego Syna Jezusa,który  wypełnił doskonale całe Prawo,tym samym nie popełniając żadnego  grzechu i złozył za nasze grzechy swoje życie na ofiarę.Tym właśnie wykupił nas z przekleństwa Prawa,którego nikt z ludzi nie mógł wypełnić o własnych siłach.Tym samym  to tak jakbyśmy my wypełnili Prawo,jeśli tylko wierzymy w ofiarę Jezusa.Bóg przez naszą wiarę w to, ze Jezus jedyny sprawiedliwy,który wypełnił całe Prawo,umarł za nasze grzechy i został przez Boga wskrzeszony z martwych,uznaje za sprawiedliwego każdego kto w to wierzy.

Jest to Boża sprawiedliwosc,którą Bg daje w darze z  łaski każdemu,kto wierzy.

Ale teraz jawną stała się sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa,poświadczona przez prawo i proroków.Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich,którzy wierzą” Rz.3:21

łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.A to pochodzi nie od was,lecz jest darem Boga;nie z uczynków aby się nikt nie chlubił: Gal 3:8-9

Przez chrzest w Imię Jezusa Chrystusa,zostajemy razem z Nim zanurzeni w Jego śmierc i razem z Nim  we chrzcie zmartwych powstajemy,a ponieważ Chrystus po zmartwychwstaniu żyje i juz nie umiera,gdyż śmierc nad Nim nie ma już władzy,my także razem z Nim  w Nim żyjemy.

Dlatego tez Biblia mówi,że  dla tych,którzy są w Chrystusie(przez chrzest),nie ma potępienia.

„Teraz jednak dla tych ,którzy są w Chrystusie nie ma już potępienia” Rz.8:1

Potępienie groziło nam,gdy byliśmy pod starym prawem,prawem grzechu i śmierci.

Teraz będąc w Chrystusie jesteśmy pod nowym prawem,pod Prawem Ducha i śmierci już nie podlegamy.

To Bóg dla nas  uczynił tak wielkiej rzeczy przez Chrystusa.

„Albowiem Prawo Ducha,który daje życie w Chrystusie Jezusie,wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci.Co bowiem było niemożliwe dla Prawa,poniewaz ciało czyniło je bezsilnym,tego dokonał Bog” Rz 8:2-3

Będąc w Chrystusie nie jesteśmy już po prawem grzechu i śmierci,jesteśmy teraz pod Prawem Ducha,który nie podlega śmierci i możemy żyć w Chrystusie Jezusie,gdyż Chrystus żyje i juz nie może umrzeć.

„Otóż,jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem,wierzymy,że z Nim równiez zyc będziemy ,wiedząc że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera,śmierc nad Nim nie ma już władzy” Rz.6:8-9

Oto jak wielkiej rzeczy dokonał dla nas Bóg.Chociaż nikt z ludzi nie był w stanie wypełnić Prawa  i  uzyskać usprawiedliwienia,Bóg z wielkiej miłości dla nas grzeszników dał nam z łaski swojej w darze,sprawiedliwość i życie wieczne w Swoim umiłowanym Synu,jedynym sprawiedliwym,który grzechu nie popełnił,gdyż prawa nie przekroczył i któremu tym samym śmierć  według Prawa się nie należała.Bóg jdnak w wielkiej miłości do grzesznych ludzi wydał na śmierć Swego doskonałego Syna ,Jezusa Chrystusa ,nie oszczędził Go,lecz wydał za nasze grzechy,abyśmy przez wiarę w Niego dostąpili zbawienia.

Bądzmy więc wdzięczni Bogu za ten dar,za tę wielka łaskę i zawsze dziękujmy Mu za to w modlitwach przez Pana Jezusa Chrystusa.