Prawo wiary-Prawa Ducha

Do czasu przyjścia Jezusa obowiązywało prawo Boże.

Prawo to zostało nadane narodowi Izraela i tylko ten naród znał prawo Boże i był zobowiązany do przestrzegania go.Gdyż jak mówi Biblia wszystko co mówi prawo dotyczy tych,którzy prawo znają.

A wiemy,że wszystko co mówi Prawo,mówi do tych,którzy prawu podlegają….” Rz.3:19

Biblia mówi także,że z przestrzegania uczynków prawa nikt nawet tych,którzy są pod prawem,nie może stać sie sprawiedliwym. 

„jako,że z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach” Rz 3:20

Po co więc Bóg nadał Prawo? Prawo było pomoca,wychowawcą,przewodnikiem i drogowskazem w oczekiwaniu na przyjście obiecanego potomka Abrahama,który gdy przyjdzie wypełni doskonale całe prawo i będzie jedynym sprawiedliwym na podstawie prawa i usprawiedliwi tych wszystkich ,którzy będa w Niego wierzyc.                                        A więc wybrany naród Bozy,który żył pod Prawem,tkwił  w niewoli grzechu,ponieważ,pomimo iż znał i starał sie spełniać uczynki prawa.Nie miał żadnej przewagi nad innymi narodami.”Cóz więc?Czy mamy przewagę?Żadną miarą.Wykazaliśmy bowiem uprzednio,że tak Żydzi jak i poganie są pod panowaniem grzechu”Rz.3:9

Cała ludzkość tkwiła w okowach grzechu nie mogąc dostąpic usprawiedliwienia i życia wiecznego.

Prawo poza tym,że wskazywało,jaka drogą mieli ludzie postępować,obnażało ludzką grzeszność.Zostało dane ze względu na wykroczenia.Przekroczenie każdego  nakazu prawa,pociągało za sobą karę. Za każde przewinienie przewidziana była odpowiednia kara. Tak jest równiez  i dzis.Nie stosowanie sie do nakazów prawa czy to cywilnego,karnego,drogowego,skutkuje nałozeniem kary.

Prawo  zatem pociąga za sobą gniew i kare.A Biblia mówi,że za przekroczenie jakiegokolwiek nakazu prawa jest grzechem,a  karą za grzech jest śmierć.

Dlatego też wszyscy,zarówno Żydzi,którzy byli pod prawem jak i poganie ,które prawa Bożego nie znały,podlegali śmierci,gdyż grzeszne,słabe ciało uniemożliwiało wykonanie wszystkich uczynków prawa.

Dlatego też wszystkich,którzy polegali na uczynkach Prawa,szukając na tej podstawie usprawiedliwienia,Biblia nazywa przeklęętymi,gdyż nie mogli oni wykonac wszystkich przepisów Prawa.

Natomiast na tych wszystkich,którzy polegaja na uczynkach Prawa ,ciąży przekleństwo.Napisane jest bowiem:Przeklęty każdy,któ  nie wypełnia wytrwale wszystkiego co nakazuje wykonac Księga Prawa” Gal.3:10

Pan Bóg jednak uczynił to,co było niemożliwe.Posłał Swego Syna Jezusa,który  wypełnił doskonale całe Prawo,tym samym nie popełniając żadnego  grzechu i złozył za nasze grzechy swoje życie na ofiarę.Tym właśnie wykupił nas z przekleństwa Prawa,którego nikt z ludzi nie mógł wypełnić o własnych siłach.Tym samym  to tak jakbyśmy my wypełnili Prawo,jeśli tylko wierzymy w ofiarę Jezusa.Bóg przez naszą wiarę w to, ze Jezus jedyny sprawiedliwy,który wypełnił całe Prawo,umarł za nasze grzechy i został przez Boga wskrzeszony z martwych,uznaje za sprawiedliwego każdego kto w to wierzy.

Jest to Boża sprawiedliwosc,którą Bg daje w darze z  łaski każdemu,kto wierzy.

Ale teraz jawną stała się sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa,poświadczona przez prawo i proroków.Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich,którzy wierzą” Rz.3:21

łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.A to pochodzi nie od was,lecz jest darem Boga;nie z uczynków aby się nikt nie chlubił: Gal 3:8-9

Przez chrzest w Imię Jezusa Chrystusa,zostajemy razem z Nim zanurzeni w Jego śmierc i razem z Nim  we chrzcie zmartwych powstajemy,a ponieważ Chrystus po zmartwychwstaniu żyje i juz nie umiera,gdyż śmierc nad Nim nie ma już władzy,my także razem z Nim  w Nim żyjemy.

Dlatego tez Biblia mówi,że  dla tych,którzy są w Chrystusie(przez chrzest),nie ma potępienia.

„Teraz jednak dla tych ,którzy są w Chrystusie nie ma już potępienia” Rz.8:1

Potępienie groziło nam,gdy byliśmy pod starym prawem,prawem grzechu i śmierci.

Teraz będąc w Chrystusie jesteśmy pod nowym prawem,pod Prawem Ducha i śmierci już nie podlegamy.

To Bóg dla nas  uczynił tak wielkiej rzeczy przez Chrystusa.

„Albowiem Prawo Ducha,który daje życie w Chrystusie Jezusie,wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci.Co bowiem było niemożliwe dla Prawa,poniewaz ciało czyniło je bezsilnym,tego dokonał Bog” Rz 8:2-3

Będąc w Chrystusie nie jesteśmy już po prawem grzechu i śmierci,jesteśmy teraz pod Prawem Ducha,który nie podlega śmierci i możemy żyć w Chrystusie Jezusie,gdyż Chrystus żyje i juz nie może umrzeć.

„Otóż,jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem,wierzymy,że z Nim równiez zyc będziemy ,wiedząc że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera,śmierc nad Nim nie ma już władzy” Rz.6:8-9

Oto jak wielkiej rzeczy dokonał dla nas Bóg.Chociaż nikt z ludzi nie był w stanie wypełnić Prawa  i  uzyskać usprawiedliwienia,Bóg z wielkiej miłości dla nas grzeszników dał nam z łaski swojej w darze,sprawiedliwość i życie wieczne w Swoim umiłowanym Synu,jedynym sprawiedliwym,który grzechu nie popełnił,gdyż prawa nie przekroczył i któremu tym samym śmierć  według Prawa się nie należała.Bóg jdnak w wielkiej miłości do grzesznych ludzi wydał na śmierć Swego doskonałego Syna ,Jezusa Chrystusa ,nie oszczędził Go,lecz wydał za nasze grzechy,abyśmy przez wiarę w Niego dostąpili zbawienia.

Bądzmy więc wdzięczni Bogu za ten dar,za tę wielka łaskę i zawsze dziękujmy Mu za to w modlitwach przez Pana Jezusa Chrystusa.

 

 

Usprawiedliwienie z wiary -ciag dalszy ostatniego

Pan Bóg wiedząc ze nikt z ludzi o własnych siłach nie jest w stanie wypełnic Jego prawa i żyć dał nam z łaski możliwość uzyskania sprawiedliwości.

Na jakich warunkach? Dzieki wierze.Bóg postawł jeden warunek,abyśmy mogli stać się sprawiedliwymi w Jego oczach.

Jest to wymóg wiary.Każdy,kto wierzy w Jezusa,że jest On Chrystusem(Mesjaszem),Jego Synem posłanym przez  Niego,który umarł  za nasze grzechy i został przez Boga wskrzeszony z martwych,otrzyma sprawiedliwość przez taką wiarę.

Staje się to przez wiarę a nie przez wypełnianie uczynków prawa.

Każdy człowiek obojętnie z jakiego narodu pochodzi,zarówno z Zydów jak i z pogan.

I w tym momencie powrócimy do przykładu Izraela.Chociaż był on narodem wybranym,wierzył w jedynego prawdziwego Boga, otrzymał obietnice,prawo,które starał sie wypełniać,jednak nie uwierzył w Jezusa jako Mesjasza-syna Bożego,nie  może być zatem usprawiedliwiony w oczach Bożych.

I chociaz dziś tak samo jak w tamtych czasach Żydzi  modlą się do Boga,spełniają rozne starotestamentowe obrzędy, składaja ofiary,jednak nie spełnili oni wymogu jaki Bóg postawił wszystkim,którzy chca byc sprawiedliwi i otrzymac zycie wieczne.

Nie uwierzyli w Jezusa,a  Bóg mówi,że kto nie ma Syna nie ma tez Ojca.

Ten kto wierzy w Jezusa i przyjmuje uznaje Go za Mesjasza,Syna Bożego ten ma też Ojca i ma życie wieczne.

Bóg nie oczekuje od nas abysmy opierali się na naszej własnej sprawiedliwości,na naszych dobrych uczynkach.

Bóg sam ze Swej łaski daje nam własną sprawiedliwość,jeśli tylko uwierzymy w  Jego Syna.

Dlatego tez my wierzący  w Jezusa,nie  możemy nazywac niewierzących Żydów  swoimi starszymi bracmi.

Nie są oni naszymi braćmi,gdyż braćmi Biblia nazywa tych,którzy wierzą tak jak my.

Dzis bardzo często słyszymy o Żydach wyznających judaizm,że są oni starszymi braćmi chrześcijan,jednak w świetle Biblii nie jest to prawda.

Na przykładzie narodu izraelskiego widać jasno,że bez wiary nie mozna  zostać zbawionym,choćbysmy nie wiem bardzo starali się spełniać  rózne dobre uczynki i być tzw. dobrym człowiekiem.

A tak tez bardzo często słyszymy,że nie wazne w co wierzymy,byle by być dobrym człowiekiem.

Nie jest to niestety prawdą biblijną.

Najpierew musimy mieć prawdziwą wiarę we właściwe nauki  i dopiero będąc sprawiedliwym na podstawie wiary możemy spełniac dobre uczynki,które są owocem naszej wiary

To nie prawo jest powodem usprawiedliwienia,teraz  dla wszystkich którzy chca dostąpić usprawiedliwienia  wiara stała się prawem.

Usprawiedliwienie z wiary -ciąg dalszy

Omawiać bedę w dalszym ciągu temat usprawiedliwienia z wiary.
Jak pisałam poprzednio,tylko z wiary mozna stac sie sprawiedliwym przed Bogiem,a więc bardzo wazne jest aby mieć prawdziwą wiarę tzn wierzyć w takie prawdy,aby zostac z tej wiary usprawiedliwionym.
Przedstawię ten temat na przykładzie narodu izraelskiego ze starego testamentu,gdyż uwazam,że na tym właśnie przykładzie będzie łatwo zrozumieć tę kwestię.
Wiemy,że Bóg wybrał naród izraelski na swój lud,na swoją własność.
Wyprowadził go z niewoli Egiptu,zawarł z nim przymierze,dał mu swoje prawo.
Pan Bóg zapowiedział,ze kazdy kto wypełni wszystkie nakazy przepisy prawa,będzie żył.
„BĘDZIECIE PRZESTRZEGAC MOICH USTAW I MOICH WYROKOW.CZŁOWIEK<KTORY JE WYPEŁNIA,ŻYJE DZIĘKI NIM.JA JESTEM PAN" Kapł.18:5
Izraelici w odróznieniu od narodów pogańskich znali jedynego prawdziwego Boga,wierzyli w niego,słuzyli Mu i starali sie z róznym skutkiem spełniac wymogi prawa Bozego.
Ponieważ jednak nikt z ludzi nie mógł całkowicie wypełnic wszystkich wymogów prawa,gdyz uniemożliwiało to grzeszne,słabe ciało odziedziczone po praojcu Adamie,tym samym nikt na pdstawie wypełniania uczynków prawa nie mógł uzyskac przed Bogiem usprawiedliwienia.
Pan Bóg wiedząc,że człowiek nie jest w stanie wypełnić doskonale prawa,gdyz wszyscy,zarówno Żydzi jak i poganie byli w niewoli grzechu,postanowił z łaski przez swoje miłosierdzie i miłość do grzesznyc ludzi dać im wyjście z tej beznadziejnej sytuacji,nie rezygując zarazem i nie wycofując sie ze swoich praw i postanowien,gdyz Bóg nigdy nie cofa tego,co raz powiediał.Jego ppostanowienia są nieodwołalne,gdyz Bóg jest niezmienny.
Przez cały czas zapowiadał ze przyjdzie kiedyś na świat człowiek,który całkowicie wypełni Jego prawo,jedyny srawiedliwy.
Wiemy,że człowiekiem tym był Jezus Nazarejczyk,Syn Boga,posłany przez Niego i namaszczony Jego Świętym Duchem.
Jezus Chrystus,jako jedyny człowiek wypełnił wszystkie wymogi prawa Bozego,które Bóg nadał narodowi Izraela.
"NIE SĄDZCIE ŻE PRZYSZEDŁEM ZNIEŚ PRAWO ALBO PROROKÓW.NIE PRZYSZEDŁEM ZNIESC ALE WYPEŁNIĆ" Mat.5:17
Dlatego stał sie On jedynym,którego Biblia nazywa sprawiedliwym.
Zgodnie z tym,co Pan Bóg powiedział,ze kto wypełni wszystkie wymogi prawa,całe prawo,będzie przez to żył,Jezus przez spełnienie całego prawa,stał sie sprawiedliwym i nabył prawo do zycia.
Nie przekroczył zadnego prawa,a więc grzechu nie popełnił,gdyz grzech jest przekroczeniem bozego prawa.
W zwiazku z tym śmierć się Jezusowi nie należała,gdyz zgodnie z Rz.6:23 śmierc jest zapłata za grzech.
I to zycie złożył w ofierze za nasze grzechy,za wszystkich ludzi,którzy o własnych siłach nie byli w stanie wypełnic bozego prawa i zdobyc zycia wiecznego.
Widzimy teraz jak wielkiej rzeczy dokonał dla nas Bóg,który własnego Syna,jedynego sprawidliwego,który wypełnił bez zarzut Jego prawo,wydał dla nas na śmierć.
Jak wielką miłość Bóg okazał nam,grzesznikom i jak wielką ofiarę poniósł dla nas Jezus,który własne doskonałe begrzeszne życie złozył na ofiarę za nasze grzechy.
Uczynił to z wasnej woli,pragnąc wypełnic wole Ojca i ratować nas z niewoli grzechu.
"DLATEGO MILUJE MNIE OJCIEC<BO JA ZYCIE MOJE ODDAJE<ABY JE ODZYSKAC.NIKT MI GO NIE ZABIERA LECZ JA OD SIEBIE JE ODDAJE" Jana 10:17-18
Pan Bóg,który jest miłosierny,widząc,że nikt o własnych siłach nie jest w stanie wypełnic Jego prawa i życ

Usprawiedliwienie z wiary

Wiara jest najważniejsza.Wiara jest podstawą zbawienia,wiara jest powodem usprawiedliwienia.
Bez wiary nie można podobać się Bogu podobać.
Co to wszystko znaczy?
Już w czasach kiedy naród Izraela nie był jeszcze narodem wybranym,Bog powołał na swego sługę Abrahama,protoplastę narodu Izraela i powierzył mu zadanie wyjścia z ziemi w której zył i udania się do ziemi obiecanej.
Bóg przyrzekł Abrahamowi, że stanie się on ojcem wielu narodów,że będzie miał własnego zrodzonego przez siebie syna,chociaż zarówno on jak i jego żona Sara byli już bardzo starzy i z ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwe.
Pomimo tego Abraham usłuchał Bożego wezwania udając sie do miejsca,ktore mu Bog wskazał jak również uwierzył w Bożą obietnicę,że będzie maiał własnego syna.
To własnie wiara Abrahama została mu poczytana za sprawiedliwość,na podstawie wiary w to co Bóg obiecał został on uznany przez Boga za sprawiedliwego.
Nie był on w tym czasie obrzezany,obrzezanie zostało mu nakazane jako znak-pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego z wiary.
Przez to własnie stał się on ojcem wszystkich obrzezanych,ktorzy od tego czasu mieli obowiązek obrzezać kazdego potomka narodu wybranego a takze ojcem wszystkich przyszłych ludzi spoza narodu Izraela,którzy w oparciu o wiarę,taką jaka okazał Abraham przed obrzezaniem,stali się jego potomkami.
A więc już Abraham,protoplasta i ojciec narodu żydowskiego został usprawiedliwiony z wiary.
List do Hebrajczyków w rozdziale 11 wymienia wielu bohaterów starego testamentu,zyjących zarówno przed nadaniem Prawa a także po nadaniu prawa Izraelowi,którzy zostali usprawiedliwieni ze swojej wiary jaka posiadali.
Byli to ludzie z narodu wybranego jak również ludzie z narodów tzw.pogańskich.
Widzimy więc,że Bóg zawsze usprawiedliwiał swoich wybranych na podstawie wiary.
Działo się tak,dlatego,ze jak mówi Biblia na podstawie Prawa nikt nie może stać się sprawiedliwym w oczach Bożych.
Dlaczego? Otóz Pismo mówi nam,że Prawo nie może nikogo doprowadzic do doskonałości,nie może dać życia wiecznego,ponieważ aby życ trzeba całkowicie wypełnic całe prawo.Nie było to możliwe,ponieważ nikt z ludzi nie był w stanie wypełnic całkowicie wszystkich przykazań i wymogów Prawa,ponieważ wszyscy jako potomkowie Adama dziedziczli po nim grzeszną naturę i słabe ciało.I to ciało czyniło bezsilnym Prawo i uniemożliwiało spełnienie wszystkich jego wymagań.
Bóg nadając Prawo objawił swojemu ludowi wymagania,którymi mieli sie oni kierować,wiedząc jednocześnie,ze nikt nie jest w stanie wypełnic je całkowicie. Prawo stało sie tylko drogowskazem,wychowawcą i pokazywało ludziom jak bardzo są grzeszni,słabi i bezsilni.
Grzeszna natura i słabe ciało odziedziczone po praojcu Adamie skazywało wszystkich od urodzenia a nawet od poczęcia na smierc.
Dlatego własnie w okresie w ktorym nie było jeszcze Prawa, czyli od Adama do Mojżesza,ludzie umierali chociaz nie przekraczali oni wtedy Prawa,ktorego jeszcze nie było i tym samym grzechu im nie poczytywano,gdyż grzech jest przekroczeniem Prawa. Umierali na skutek grzechu Adama którym byli obciazeni jakby genetycznie.
Bóg jednak przez cały czas,wiedząc i widząc bezsilność ludzi,w swoim wielkim miłosierdziu i miłości dla nich,zapowiadał ze przyjdzie kiedyś na świat człowiek,który całkowicie wypełni Prawo,spełni jego wymogi i przez to stanie się odkupicielem,który wykupi lud z przekleństwa Prawa,którego nikt z nich nie mógł wypełnić.
Pan Bóg zapowiadał,że każdy kto uwierzy w Tego właśnie człowieka zostanie z tej wiary usprawiedliwiony,stanie sie sprawiedliwym przed Bogiem.
Wiemy,że Człowiekiem tym okazał się obiecywany przez Boga Jezus z Nazaretu.
Bóg powiedział,że kazdy kto wierzy,że Jezus Nazarejczyk jest posłanym przez Boga Jego Synem,namaszczonym przez Boga Jego Swiętym Duchem,czyli Chrystusem-Mesjaszem,który wypełnił całkowicie Prawo,umarł za nasze grzechy i został przezx Boga wskrzeszony z martwych,kazdy zostaje przed Bogiem usprawiedliwiony z takiej własnie wiary darmo,nie przez wypełniania uczynków Prawa ale tylko i wyłącznie przez taka wiarę.
Kazdy kto w to wierzy obojętnie z jakiego narodu pochodzi

Wiara,ktora daje zbawienie

Na początek zacytuję kilka wersetów,które jasno i niezbicie mówią o tym,że to od wiary przede wszystkim zalezy nasze zbawienie.

Wiara jest podstawą zbawienia,wiara jest najważniejsza  i dlatego tak ważne ,abyśmy mieli właściwą wiarę,abyśmy wierzyli w to,w co powinnismy wierzyć,czyli wierzyć w to,co nakazuje nam Biblia.

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę,a to pochodzi nie od was,ale jest darem Boga” Ef,2:7

„A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia, przed Bogiem,wynika stąd,że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Gal.3:11

„I dlatego tylko ci,którzy polegają na wierze,mają uczestnictwo w błogosławieństwie,wraz z Abrahamem,który dał posłuch wierze.” Gal.3:9

„Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa,dla wszystkich,którzy wierzą..” Rz.3:22

A więc wyszukamy teraz tych fragmentów Pisma,które mówią o bezpośrednim związku wiary ze zbawieniem.

Zaczniemy od ewangelii w/g Jana,gdyż jest w niej bardzo dużo wersetów mówiących właśnie o tym.

W co wierzyć aby otrzymac życie wieczne.

Już na początku napisano,że  mamy wierzyć w imię Jednorodzonego Syn Bożego.Mamy wierzyc,że Jezus jest Synem Bożym.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat,że Syna Swego Jednorodzonego dał,aby każdy kto w Niego wierzy,nie zginął ale miał życie wieczne” Jana 3:16

Dalej sam Jezus potwierdza tę samą prawde.

„Zaprawdę,zaprawdę powiadam wam,kto we mnie wierzy ma życie wieczne” Jana 6:47

W Jana:5:24 podano,powiedział to równiez sam Pan Jezus,że życie wieczne zależy także od wiary w Boga,który posłał Swego Syna Jezusa.

„Zaprawdę,zaprawdę powiadam wam: kto słucha słowa mego i wierzy w Tego,ktory mnie poslal,ma życie wieczne i nie idzie na sąd,lecz ze śmierci przeszedł do życia” J.5:24

Podsumowaniem ewangelii w/g Jana jest prawda,że calą ewangelię napisano po to,abyśmy wierzyli,że Jezus jest Mesjaszem,Synem Bożym,

Jesli w to będziemy wierzyć,będziemy mieli życie wieczne.

„Te zaś zapisano,abyście wierzyli,że Jezus jest Mesjaszem Synem Bożym i abyście wierzc mieli życie wieczne w imię Jego” J,20:31

A więc znowu prosto i jasno zapisane słowa od jakiej wiary zalezy życie wieczne. Jezusa pojawia się jeszcze jednen warunek wiary,ktora jest konieczna do zbawienia,

Jest to wiara w zmartwychwstanie Jezusa,a dokladnie w to,że Bóg wskrzesil Go zmartwych.

Większość listu do Rzymian poświęcona jest usprawiedliwieniu z wiary,a podsumowaniem tego tematu są słowa Rzymian 10:9,które mówią o tym,że wiara w to,że Bog wskrzesił Jezusa z martwych daje zbawienie.

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz,że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz,że Bóg Go wskrzesil z martwych,osiągniesz zbawienie”Rz.10:9

W tę prawdę mamy wierzyć.Tak mówi Slowo Boże.

O tym samym poucza nas Rzymian 4:23-24.

‚Dla tego tez poczytano  mu to za sprawiedliwosc.A to ze poczytano mu,zostalo napisane nie ze wzgledu na niego samego,ale i ze wzgledu na nas,jako,ze bedzie poczytane i nam,ktorzy wierzymy w Tego,co wskrzesil z martwych Jezusa,Pana naszego” 

Przez taką wiarę stajemy się sprawiedliwi przed Bogiem.

Takie same prawdy wiary podane są w listach Jana.

Mamy wierzyć ze Jezus jest Mesjaszem Synem Boga.

„O tym napisałem wam,ktorzy wierzycie w imię Syna Bożego,abyście wiedzieli,ze macie życie wieczne”

To są wszystkie prawdy,w ktore mamy wierzyć aby być zbawionym.

Nigdzie  w zadnym miejscu nie jest powiedziane,że nasze zbawienie zalezy od wiary,że jezus jest rowny Bogu,że  Jezus jest Bogiem JHWH,ze Jezus preeegzystowal,nigdzie nie jest to zapisane,ze mielibysmy w takie prawdy wierzyc. Dlatego tez trzymajmy sie biblijnej wiary,gdyż tylko taka wiara jest wiarą prawdziwą i czysta i daje zbawienie.

 

 

 

Wiara.Czym jest?

Na poczatek zajmiemy sie tym,co Biblia mowi o samej wierze,czym jest wiara,a dopiero potem,jaka jest wiara zbawiajaca,czyli w co mamy wierzyc,aby otrzymac zycie wieczne.

A wiec czym jest wiara?

Biblia poucza nas,ze wiara jesat poreczeniem tego czego sie spodziewamy oraz dowodem istnienia tego ,czego nie widzimy /Hbr.11:1/.Co to dokladnie oznacza?Zazwyczaj jest tak,ze ludzie  na potwierdzenie swoich slow,swoich tez podaja konkretne dowody.

Kazda naukowa teza aby byla wiarygodna musi byc potwierdzona dowodami.

Wedlug wersetu z Hbr.11:1 dla chrzescijanina,czlowieka wierzacego,to wiara jest dowodem tego w co wierzy i czego sie spodziewa.To wiara jest dowodem tego,czego nie widzi. Nie potrzebuje on zadnych twardych,namacalnych dowodow na potwierdzenie  tego w co wierzy.

Biblia jest Slowem Boga skierowanym do ludzi. Czlowiek wierzacy wierzy we wszystko co Bog powiedzial do niego w Swoim Slowie.Nie zastanawia sie nad tym i nie ma watpliwosci,czy to co Bog do nigo mowi jest poparte dowodami.Wierzy w to bezgranicznie,bezwzglednie i ta jego wiara jest jego poreczeniem i dowodem na prawdziwosc slow Boga.Dla czlowieka wierzacego ,to ze wierzy jest dowodem na to w co wierzy.Wyjasnia nam to bardzo dokladnie  List do Hebrajczykow 11:1-3.

„Wiara zas jest poreka tych dobr,ktorych sie spodziwewamy,dowodem tych rzeczy.ktorych nie widzimy”

Przez wiare poznajemy,ze slowem Boga swiaty zostaly tak stworzone,iz to co widzimy powstalo nie z rzeczy widzialnych”

Bog powiedzial do nas,ze stworzyl swiat i wszystko na nim.My wierzac w to,nie szukamy zadnym dowodow na potwierdzenie Jego slow,lecz przyjmujemy to za pewnosc.Wierzymy Bogu i wiemy niezbicie ze taka jest prawda.Bog mowi do nas,ze to co widzimy powstalo z rzeczy niewidzialnych,ze Bog to co wczesniej nie istnialo,czego kiedys wczesniej nigdy nie bylo,powoluje do istnienia w pewnym przez Niego wybranym czasie.Rz.4:17

Wiara wg Hbr 11:1-3 jest takze poreka,a wiec gwarancja tego czego sie spodziewamy,tego czego jeszcze nie ma, a co ma nastapic w przyszlosci,co Bog zapowiedzial,ze w pwenym przewidzianym przez Niego czasie sie wydarzy.

Jak to rozumiec? Dobrym przykladem takiej wiary jest wiara Abrahama,ktoremu Bog zapowiedzial,ze bedzie on mial wlasnego,zrodzonego przez siebie syna.Chociaz Abraham byl juz wtedy stary,mial prawie sto lat,rowniez jego zona Sara byla w wieku w ktorym nie mozna juz rodzic dzieci,uwierzyl on Bogu i  byl pewien ze ma On moc sprawic to co obiecal.Nie zwatpil on w Boze slowa, w Jego obietnice i ta wlasnie jego wiara poczytana mu zostala za tytul do usprawiedliwienia.Zostal on sprawiedliwymw oczach Bozych i przez to,ze nie zachwial sie,nie zwatpil w Boza obietnice,ktora miala sie spelnic w wybranym przez Boga czasie,oddal przez to chwale Bigu.

A wiec przez nasza wiare,oddajemy Bogu chwale.Dlaczego?Poniewaz wierzymy i wiemy,ze ma On moc uczynic wszystko.

„I nie zachwial sie w wierze,choc stwierdzil,ze jego cialo jest juz obumarle,mial  juz prawie sto lat,i ze obumarle jest lono Sary”I nie okazal wahania ani niedowierzania,co do obietnicy Bozej,ale sie wzmocnil w wierze.Oddal przez to chwale Bogui byl przekonany,ze mocen On jest wypelnic to co obiecal.Dla tego tez poczytano mu to za sprawiedliwosc” Rz.4:19-22

Biblia poucza nas takze,ze wiara musi byc prawdziwa.Ze wiara jest tylko jedna,a wiec nie moze byc tak ze wyznawcy chrzescjanstwa  nalezacy do roznych zborow,kosciolow ,wierza w nauki ,ktore roznia sie od siebie mniej lub wiecej. Jest jedna prawdziwa wiara,czyli jedna prawdziwa nauka zawarta w Biblii,w ktora nalezy wierzyc i tylko taka wiara w prawdziwe nauki daje zycie wieczne. Tak samo jak jest jeden Bog,jeden Pan tak samo istnieje tylko jedna wiara.

„”Jeden jest Pan,JEDNA WIARA,jeden chrzest” Ef.4:5

Mozemy byc wyznawcami tylko jednego Boga,jednego Pana i wierzyc w  jedna nauke czyli wyznawac jedna wiare.Slowo Boze mowi,ze dzieki takiej wierze otrzymujemy od Boga sprawiedliwosc. Biblia poucza nas abysmy tylko trwali w wierze,a Bog dokona  reszty i bedzie nas umacnial i stawi nas przed Soba jako swietych i nienagannych. A wiec to od wiary zalezy najwiecej,wiara jest podstawa wszystkiego,a kto nie ma wiary nie moze sie Bogu podobac.Kol.1:21-23.

Apostol Pawel kierujac swoje listy do zborow,troszczy sie i walczy przede wszystkim o wiare swoich podopiecznych.Umacnia wszystkich w wierze i troszczy sie o czystosc wiary,czyli o to,aby wierzyli oni we wlasciwe nauki.To najbardziej raduje apostola,gdy wie,ze koscioly trwaja i umacniaja sie w wierze./2 Tes.1:3-4/

To przez wiare w prawde ewangelii,w to co glosil Jezus i apostolowie,zostaja uswieceni ci,ktorzy w to uwierzyli.@ Tes.2:13,2Tes.1:10.

Apostol ostrzega takze,ze w ostatnich czasach wielu odpadnie od prawdy Ewangelii to znaczy od wiary prawdziwej,sklaniajac sie do innych prawd niezgodnych z Biblia,ktore to nauki nazywa Biblia nauka demonow. 1 Tym.4:1

Wiara czysta prawdziwa zawsze laczona jestz dobra nauka.Dopiero wiara w prawdziwa nauke jest ta wiara do ktorej wzywa Bog.Biblia nakazuje abysmy strzegli wiary w prawde Ewangelii jako swojego depozytu,a wyznawanie i falszywych nauk nazywa odpadnieciem od wiary. 1 Tym.6:20-21

O Tymoteuszu,strzez depozytu wiary unukajac swiatowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzen rzekomej wiedzy,jaka obiecujac niektorzy odpadli od wiary”

Na tym zakonczymy jesli chodzi o to czym jest wiara i jakie ma znaczenie a w nastepnym artykule zobaczymy,w co nalezy wierzyc aby otrzymac zycie wieczne,czyli jaka jest prawdziwa wiara.

Bóg- jedyny Stwórca

Bóg,który objawił się ludziom,jako B.og Abrahama.Izaaka i Jakuba i przemawiał do ludzi  za pośrednictwem swych przedstawicieli przez Swego Świetego Ducha,jest jedynym Stwórcą wszystkiego co istnieje.

Od pierwszych stron Biblii,poprzez cały Stary Testament,a także Nowy Testament,do ostatniej księgi Biblii,którą jest księga Objawienia,zawarta jest niezmienna prawda, ,ze Bóg jest stworcą wszechrzeczy.

Pierwszą informacje na ten temat podaje księga rodzaju.

„Na poczatku,stworzył Bóg niebo i ziemię” Rodz.1:1

Przez cały rozdział pierwszy od wersetu 1 do 31 i rozdział drugi od 1 do 7 Biblia opisuje i podaje nam do wiadomości,że wszystko stworzył Bóg.

Nigdzie w opisie stworzenia nie ma zadnej wzmianki,że ktoś inny prócz Boga jest stwórcą czegokolwiek,lub,że ktoś pomagał Bogu przy stwarzaniu.

Potwierdza to wiele wersetów biblijnych,gdyby je zliczyć na pewno byłoby ich setki,tak mi się wydaje.Zacytuje kilka z nich najbardziej jasnych  nie pozostawiających żadnych wątpliwości,co do tego,że Bóg jest jedynym Stwórcą wszystkiego co istnieje.

Jam jest Pan(JHWH),uczyniłem wszystko,SAM rozpiąłem niebiosa,rozpostarłem ziemię,a któz był ze mna” Iz.44:24

To Ja  uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka,Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję wszystkim jego zastępom” Iz.45:12

Albowiem tak mówi Pan(JHWH) stworzyciel nieba,On Bóg,który ukształtował i wykończył ziemię…” Iz.45:18

Moja to ręka załozyła ziemię i MOJA prawica rozciągnęła niebo” Iz.48:13

„Zapomniałeś o Panu,twoim Stwórcy,który rozciągnął niebiosa i założył ziemię.. ” Iz.51:13

„On uczynił ziemię swą mocą,umocnił świat swą mądrością a swoim rozumem rozpostarł niebiosa” Jer.10:12

„To mówi Pan Zastępów,Bóg Izraela:tak macie powiedzieć waszym panom;Ja uczyniłem ziemię,człowieka  i zwierzęta,które są na powierzchni ziemi,SWA wielką siłą i  SWYM wyciągniętym ramieniem;mogę je dać komu będe uważał za słuszne” Jer.27:4-5

Myślę,że te kilka  wersetów pisma,słow samego Boga,wystarczy aby zrozumieć,że Bóg  sam jest Stwórcą wszystkiego.Mówi on wyraźnie i jasno,że uczynił to własną swoją mocą,swoimi własnymi rękami,swoim ramieniem,swoim własnym rozumem,swoją potęgą.

Nikt Mu w tym nie pomagał i  Jegowłasne ramię i własne ręce to uczyniły. Nie ma więc sensu,jak czynią to niektórzy  wkładać w  ręce Boga pośrednika,którym Bóg miałby się rzekomo posłużyć w akcie stwarzania.

Biblia nic na ten temat nie mówi.

Bóg wielokrotnie powtarza na kartach Biblii,że sam stworzył wszystko.Jego dziełem jest niebo i ziemia i morze i wszystko co w nich się znajduje.

W swojej wielkiej mądrości stworzył cały wszechświat,niezliczone ilości ciał niebieskich,gwiazd,które woła wszystkie po imieniu.On jedyny Bóg -Stwórca dał człowiekowi tchnienie życia w postaci Swego Ducha.

„Tak mówi Pan Bóg,który stworzył i rozpiął niebo,rozpostarł ziemię wraz z jej plonami dał na niej ludziom dech ożywczy i tchnienie tym,co po niej chodzą” Iz.42:5

Prawda o Bogu jako jedynym Stwórcy jest powtarzana bez przerwy na łamach Biblii zarówno przez Stary testament ,w ksiegach mojżeszowych,psalmach,księgach prorockich,jak również w Nowym Testamencie.

Nic nie zmienia sie w tym względzie i w NT także  zawarta jest ta sama prawda.To Bóg starego testamentu,Bóg Abrahama,Izaaka i Jakuba,Bóg Izraela,jest Stwórca wszystkiego.

„Wysluchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili:<<Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi i morza i wszystkiego,co w nich istnieje” Dz.Ap.4:24

Apostoł Pawel nauczając  nawołuje wszystkich do wiary w prawdziwego Boga,który jest Stwórcą wszechrzeczy.

„..Nauczamy was abyście odwrócili sie od tych marności do Boga żywego.który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko ,co w nich się znajduje” Dz.Ap.14:15

Nastepny  werset,który o tym mówi.

„Bóg,który stworzył świat i wszystko na nim ,On który jest panem nieba i ziemi,…..” Dz.Ap.17:24

Dalej w liście do efezjan mamy potwierdzenie tej samej prawdy.

„I wydobyć na światło czym jest wykonanie tajemniczego planu,ukrytego przed wiekami w Bogu,który stworzył wszystko” Ef.3:9

Dalej wersety z listu do Hebrajczyków,które mówią to samo.

 

„Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany,a tym,który stworzył wszystko jest Bóg” BJW. Hbr.3:4
Wiara w t,że Bóg jest jedynym stwórcą jest bardzo ważna.Do takiego Boga jako do swego stwórcy kierowali swoje modlitwy  prorocy,królowi starego przymierza,tak również zwracali się do Boga w swoich modlitwach ludzie nowego przymierza.

Tak  modlił się król Ezehjasz,zwracając się do Boga Izraela jako jedynego Boga Stworcy,a dopiero potem kierując do Niego swe prośby.

„I zanosił modły Ezechjasz przed obliczdm Pańskim,mówiąc:<<Panie,Boże Izraela!Który zasiadasz na  cherubach.Ty sam jeden jesteś Bogiem wszystkich królestw świata.Tyś uczynił niebo i ziemię” 2 Król.19:15

Tak samo zazynał swoją modlitwę Nehemiasz,od oddania czci Bogu poprzez uznanie na początku,że jest On jedynym Bogiem,który stworzył wszystko.

„Ty panie jesteś jedyny,ty uczyniłeś niebiosa i całe ich wojsko;ziemię i wszystko co na niej,morza i wszystko,co w nich,Ty ożywiasz wszystko.a wojsko niebios oddaje Ci pokłon” Neh.9:6

Tak równiez modlił się prorok Jeremiasz,na wstępie zwracając się do Boga jako do Stwórcy a dopiero potem wymieniając inne przymioty Boga i kierujac do Niego swoje błagania.

Również w Nowym Testamencie nic się nie zmieniło.Apostołowie Chrystusa modlą się do Boga,zwracając sie do Niego jako Stwórcy.

„Wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili:<<Wszechwładny  Stwórco nieba i ziemi i morza i wszystkiego,co w nich istnieje” Dz.Ap.4:24

Apostoł Paweł klęka i modli się przed Bogiem,który jest Stwórcą wszystkieo na niebie i na ziemi.

„Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi” Ef.3:14

Dzielo stwórcze Boga opisuje i wysławia wiele psalmów,nierzadko poświęconych temu w całosci.To dzieła stwórcze Boga wysławiają Go,oddają  Mu chwałę.To przez to dzieło wiemy,że Bóg jest potężny,nieskończenie  mądry,Jego dzieła chwalą Go i ukazują Jego potęgę i moc,przez nie poznajemy  Jego cechy,zamiłowanie do piękna dobroć dla swoivh stworzeń,dla których uczynił piękny świat,dając im wszystko co potrzebne do życia.

Pan króluje,oblókł sie w majestat,Pan przywdział potęgę i nią sie przepasał:tak utwierdził świat,że sie nie zachwieje” Ps.93:1

To za to własnie,za  Jego  wielkie i potężne dzieła,należy się Bogu od nas cześć i dziękczynienie,podziw i  miłość.

„Przyjdzcie radośnie śpiewajmy Panu,wznosmy okrzyki na cześć skały naszego zbawienia;przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,radosnie śpiewajmy Mu pieśni!Albowiem Pan jest wielkim Bogiem i Królem nad wszystkimi bogami;głebiny ziemi sa w Jego ręku i szczyty gór do Niego należa.Morze jest Jego własnością;bo On sam je uczynił, i stały ląd ukształtowały Jego ręce. Wejdzcie,uwielbiajmy,padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem,który nas stworzył” Ps.95.1-6

A więc cześc,uwielbienie,chwała i radość należ sie Bogu za to co stworzył,Bóg oczekuje od nas wdzięczności za to,abysmy dostrzegli i podziwiali wszystko co uczynil.Abyśmy wiedzieli,że te wszystkie piękne cuda otaczającego nas świata stworzył Bóg,nasz Stwórca,a nie jak słyszymy w telewizji stworzyła je matka natura.

Trzeba to dostrzegac i podziwiac,bo tym własnie chwalimy naszego Boga.

„Rozgłaszajcie Jego chwałę wsród narodów,Jego cuda-wśród wszystkich ludów!Bo wielki jest pan i godzien wielkiej chwały,wzbudza On większy lęk niz wszyscy bogowie.Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda,a Pan uczynił niebiosa.Przed Nim kroczą majestat i pięknopotęga i jasność w Jego przybytku” Ps.96:3-6

A więc należy głosic,opowiadac o tym co Bo stworzył,rozgłaszac o Jego dziełach.Tego Bóg oczekuje od nas.

Przepiękny Psalm 104 w całości poświęcony opisowi dzieł stwórczych Boga  i nawołujacy do składania Mu za to czci i dziękczynienia.W setkach miejsc Biblii  opisane są dzieła stwórcze Boga i pouczenia dla nas,że nalezy Mu za to dziękowac.

‚Alleluja,Chwalcie pana,bo dobry,bo Jego łaska na wieki.Chwalcie Boga nad bogami,bo Jego łaska na wieki.Chwalcie Pana nad panami,bo Jego łaska na wieki.On sam cudów wielkich dokonał,bo Jego łaska na wieki.On w mądrości uczynił niebiosa,bo Jego łaska na wieki.On rozpostarł ziemie nad wodami,bo Jego łaska na wiki.On uczynił wielkie światła,bo Jego łaska na wieki.Słońce by dniem władało,bo Jego łaska na wiki.Kśiezyc i gwiazdy,by władały nocą bo Jego łaska na wieki.” Psalm.136:1-9

Bóg jest władcą nad swoimi dziełami,panuje nad nimi,wszystko do Niego należy.On daje wszystkim pokarm,zsyła descze, i światło słoneczne. Od Niego zależy wszystko,gdyz On ma moc wszystko uczynić.Pięknie opowiada o tym Psalm 147.

„On liczbę gwiazd oznacza,wszystkie je woła po imieniu.Pan nasz jest wielki i zasobny w siły,mądrość Jego jest niewypowiedziana” Ps147:4-5

Po raz kolejny powtórzę że za to wszystko należy Mu się od nas cześć,dziękczynienie,podziw.Należy Go za to wywyższac,dziekować w modlitwach.

Podsumowaniem moze tu być przepiekny Psalm 148 zatytułowanu=y”Niebios  i ziemia chwalcie Pana”

„Alleluja.Chwalcie Pana z niebios,chwalcie Go na wysokościach.Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie,chwalcie Go wszystkie Jego zastępy.Chealcie Go słońce i księzycu,chwalcie Go wszystkie gwiazdy świecące.Chwalcie Go nieba najwyższe;i wody co są ponad niebem.niech imię Pana wychwalają.On bowiem nakazał i zostały stworzone utwierdził je na zawsze na wieki.” Ps.148.1-6

Widzimy więc,że nie tylko ziemskie stworzenia,nie tylko ludzie oddaja Stwórcy cześc za Jego dzieła. Czynią to także istoty niebiańskie,które takze są Jego dziełem.Podsumowaniem tego może byc ostatnia ksiega Biblii,ksiega objawienia,w której napisano także,że wszystko stworzenie na niebie i na ziemi oddaje Bogu cześć za tr,że stworzył wszystko i ze z Jego woli wszystko zaistniało.

„Godzien jesteś Panie i Boże nasz,odebrać chwałe i cześć i moc,boś Ty stworzył wszystko,a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone” Obj.4:11

oraz:

To bowiem co o Bogu można poznać,jawne jest wśród nich,gdyż Bóg im to ujawnił.Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty-wiekuista Jego potęga oraz bóstwo-stają sie widzialne dla umysłu przez Jego dzieła,także nie moga sie wymówic od winy” Rz.1:19-20

Albowiem z Niego i przez Niego i Dla Niego jest wszystko.Jemu chwała na wieki! Amen


Jeden Bóg i Jeden Pan.

W ostatnim artykule starałam się odpowiedzieć na podstawie Biblii,kim jest Bóg Prawdziwy.

Okazało się,że Bóg prawdziwy jest,Bóg którego objawia Jego słowo-Biblia jest nazywany Bogiem Abrahama ,Izaaka i Jakuba oraz Bogiem i Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa.Jest On także Ojcem wszystkich dzieci Bożych,czyli tych,którzy narodzili się na nowo z Boga przez wiarę w Jezusa,uznając  i wierząc,że Jezus jest Chrystusem Synem Bozym.

Bóg ojców naszych,Bóg Abrahama,Izaaka i Jakuba wsławił sługę swego Jezusa..” Dz.Ap.3:13

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,Ojciec miłosierdzia i Bóg szelkiej pociechy” 2 Kor.1:3

Bóg Ojciec jest jedynym prawdziwym Bogiem.Jest On jeden o czym mówi wiele wersetów Pisma Świętego.

Musimy dokładnie poznać jedynego prawdziwego Boga gdyż od tego poznania zależy nasze życie wieczne.Musimy wierzyć w  prawdziwego Boga i w posłanego przez Niego  dla naszego zbawienia Jego Syna Jezusa Chrystusa.

„A to jest życie wieczne aby znali Ciebie,jedynego prawdziwego Boga oraz Tego,którego posłałes Jezusa Chrystusa” J.17:3

Biblia uczy nas,że Ten jedyny,prawdziwy Bóg jest Duchem,którego żaden człowiek nie widział nigdy ani nie może zobaczyć.Biblia donosi także,że Bóg jest jedynym,który ma nieśmiertelnośc,a więc nie miał początku,jest odwieczny,istniał zawsze.

„Bóg jest Duchem;potrzeba więc aby czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie” Jana 4:24

„Jedyny,mający nieśmiertelność,który zamieszkuje światłość niedostępną,którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć;Jemu cześć i moc wiekuista!Amen

Jedną z cech Boga jest mądrość,a więc On jedynie jest madry i w swej mądrości  powziął plan ratowania upadłej w Adamie,grzesznej ludzkości,przez Swego Syna Jezusa Chrystusa.Słowo Boże mówi,że tylko Bóg jest mądry.

Bogu,który jedynie jest mądry,przez Jezusa Chrystusa,niech będzie chwała na wieki wieków!Amen.

Bóg jest naszym Zbawcą,który nas zbawił przez Jezusa Chrystusa.

„Właśnie o to trudzimy się i walczymy,ponieważ złozylismy nadzieję w Bogu żywym,który jest ZBAWCĄ wszystkich ludzi,zwłaszcza wierzących”  1 Tym4:10

  a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga,Zbawiciela naszego” Tyt.1:3

Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego,Boga,do ludzi”Tyt.2:4

Z ostatniego wersetu wynika również,że Bóg jest dobry i miłosierny.Objawił swoją miłość do ludzi,dając Swego Syna Jednorodzonego,aby ludzi ratować.Bóg jest miłością i w tym objawił swoją miłość,że Jezusa Chrystusa wydał na śmierć dla ratowania upadłej,grzesznej ludzkości.

Tak bowiem Bóg umiłował świat,że Syna Swego Jednorodzonego dał,aby kazdy kto w Niego wierzy,nie zginął ale miał zycie wieczne” Jana 3:16

w tym objawiła się miłość Boga ku nam,że posłał Syna Swego Jednorodzonego na świat,abyśmy życie mieli dzięki Niemu.W tym przejawia się miłość,że nie my umiłowaliśmy Boga ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”1 Jana.4:9-10

Bóg z miłości do ludzi,posłał swego Syna i wydał Go na śmierć za nasze grzechy.Każdy kto w Niego wierzy,ma zycie wieczne.Każdy kto wierzy w to,że Jezus jest Mesjaszem,Synem Bożym,którego Bóg wskrzesił z martwych ma życie wieczne.Ta wiara jest prawdziwą wiarą.Mówi o tym Słowo Boże Biblia w bardzo wielu miejscach.Zacytuję kilka,gdyż jest to bardzo ważne,w co i jak wierzymy.Od prawdziwej wiary zależy nasze zycie wieczne.

Każdy,kto wierzy,że Jezus jest Mesjaszem z Boga się narodził..”1 J.5:1

Jeśli kto wyznaje,że Jezus jest Synem Bozym,to Bóg trwa w nim a on w Bogu”1 Jana 4:15

Mamy wierzyć i wyznawać,że Jezus jest Mesjaszem(Chrystusem),Synem Bożym.To jest prawdziwa zbawiająca wiara.Nie,że Jezus jest bogiem w trójcy,nie,że Jezus jest równy Bogu,tego Biblia nie uczy i nie ma takich słów zapisanych w Biblii.Mamy wierzyć,że Jezus jest Chrystusem,Synem Bozym.

Bóg jest Święty,nawołuje również wszystkie swoje dzieci,aby doskonalili się i starali o uświęcenie na Jego wzór przez wiarę w Jego Syna,Jezusa Chrystusa oraz  słuchanie i wypełnianie słow,które Bóg do nas przez swego Syna powiedział.

„Ponieważ ja jestem Pa,Bóg Wasz-uświęćcie sie.Bądźcie świętymi,ponieważ Ja jestem święty” Kpł.11:44

„ale w całym postepowaniu  stańcie się wy równiez  świętymi na wzór Świętego,który was powołał,gdyż jest napisane:Świętymi bądźcie,bo Ja jestem Święty”1Ptr.1:15-16

Nie jest prawdą jak twierdzą niektórzy,że Bóg akceptuje nas takimi jakimi jesteśmy.Bóg nawołuje nas do ciągłego doskonalenia abyśmy stali się na wzór obrazu Jego Syna Jezusa Chrystusa,który z kolei był obrazem Boga.

Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie,bez którego nikt nie zobaczy Pana” Hbr.12:14

Pismo Święte objawia także,że Bóg jest sprawiedliwy.Z łaski,Bóg obdarza każdego kto wierzy w Jezusa Chrystusa sprawiedliwością.Wszyscy,którzy wierzą w Jezusa Chrystusa,że umarł On za nasze grzechy,odkupił nas przez swoją krew,dostępują przed Bogiem usprawiedliwienia.

w odpuszczanie ich po to,by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość,że On san jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego,kto wierzy w Jezusa.” Rz.3:26

Pismo Świete poucza nas, że prawo i sprawiedliwość są podstawą działania Boga.

Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo;przed Tobą kroczą łaska i wierność” Psalm.89:15

Z Biblii dowiadujemy się także,że jedyny prawdziwy Bóg,jest Stwórcą wszechrzeczy i że Ten Bóg nie mieszka w światyniach zbudowanych rękami ludzkimi,ani nie potrzebuje posług i zabiegów z rąk ludzi,gdyż jest On stwórcą wszystkiego i nie ma żadnego dzieła,które uczyniłyby ludzkie ręce,które mogłoby byc ofiarowane Bogu.

„Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich,jak mówi prorok:Niebo jest moją stolicą,a ziemia podnózkiem stóp moich.Jakiż dom zbudujecie Mi mówi Pan.albo gdzież jest miejsce odpoczynku Mego.Czyż tego wszystkiego nie stworzyła ręka Moja?” Dz.Ap.48-50

Bóg nie mieszka w żadnym kościelnym budynku,nie można Go zamknąć w żadnym pomieszczeniu,tabernakulum,monstrancji,w zadnym miejscu,gdyż jak donosi słowo Boże Bóg jest Duchem,którego nie można zobaczyć.Biblia wyraźnie i jasno o tym mówi.

„Bóg,który stworzył świat i wszystko na nim,On,który jest Panem nieba i ziemi,nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich,jak gdyby czegoś potrzebował,bo sam daje wszystkich życie i oddech i wszystko”Dz.Ap.17:24-25

Na koniec jeszcze ostatnia bardzo ważna prawda o prawdziwym Bogu.Mianowicie Bóg,który jest Bogiem i Ojcem Pana Jezusa Chrystusa,Stwórcą wszystkiego to Jedyny prawdziwy Bóg.Jest On Jeden.Jeden a nie jeden w trójcy.Słowo trójca nie występuje nigdzie w Biblii,a mówi ona jasno i wyraźnie do wszystkich,że Bóg prawdziwy to Jeden Bóg.Przytoczę teraz najważniejsze wersety,które o tym mówią.

„Jezus odpowiedział:Słuchaj Izraelu,Pan Bóg nasz,Pan jest jeden.”Marka.12:29

Są to słowa samego Jezusa,mówiące ,że Bóg jest jeden.

„dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy..” 1 Kor.8:6

Od tego jednego Boga pochodzi wszystko,gdyż jak wcześniej mówiliśmy jest On Stwórcą wszystkiego.

„Pośrednika jednak nie potrzeba,gdy chodzi o JEDNA OSOBĘ,a BÓG właśnie jest SAM JEDEN” Gal.3:20

Bardzo dobitne,jasne słowa stwierdzające,że Bóg jest sam jeden.

Albowiem JEDEN jest Bóg,jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,Człowiek,Chrystus Jezus” 1 Tym 2:5

We wcześniejszym wersecie Pismo mówi,że  Bóg pragnie aby wszyscy ludzie doszli do poznania tej prawdy,mianowicie aby wiedzieli,że jest jeden Bóg i jeden pośrednik Chrystus,który jest Jednym Panem.

Istnieje jeden,jedyny prawdziwy Bóg i Ojciec wszystkich wierzących i jeden Pan wszystkich,Syn Boga,Pan Jezus Chrystus.I wiara w tą prawdę jest życiem wiecznym.Mówi o tym Jana 17:3.

Istnieje tylko jedna wiara i to jest wiara,że jest jeden Bóg-Ojciec i jeden Pan,jedyny pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi,Pan Jezus Chrystus.Mówi  o tym  werset z Listu do Efezjan:

„JEDEN jest Pan,JEDNA wiara,JEDEN chrzest.JEDEN jest BOG i OJCIEC wszystkich,który jest ponad wszystkim przez wszystkich i we wszystkich” Ef.4:5-6

To jest jedna wiara,wiara,że jest jeden Bóg i jeden Pan.

Inna wiara,że Bóg jest w trójcy,że Syn jest równy Ojcu,że Jezus to starotestamentowy JHWH,jest nie tą wiarą i prowadzi na manowce.Sprawdzajmy wszystko co Biblia mówi do nas i nie dajmy się zwodzić.Szukajmy prawdy,która jest zapisane w Słowie Bozym Biblii.Nie jest to trudne,gdyż Bóg pragnie aby wszyscy doszli do poznania prawdy i prawdziwej wiary,która daje zbawienie.


Prawdziwy Bóg

” A  to jest życie wieczne,aby poznali Ciebie,jedynego prawdziwego Boga,oraz Tego,którego posłałeś,Jezusa Chrystusa”Jana 17:3

Widzimy,jak ważne jest poznanie prawdziwego Boga oraz poznanie Jezusa Chrystusa,którego Bóg posłał.Od poznania tych dwóch Osób zależy nasze życie wieczne.

Poznać te dwie Osoby to znaczy wierzyć we właściwego,prawdziwego Boga oraz w Jego Syna Jezusa Chrystusa.

Powiedział o tym również Pan Jezus,nawołując abyśmy wierzyli w Boga i wierzyli w Niego.

Od wiary w jedynego prawdziwego Boga i w wiary w Jezusa Chrystusa zależy nasze życie wieczne.

„Niech się nie trwoży serce wasze.WIERZYCIE w BOGA? I WE MNIE Wierzcie” Jana 14:1

Mamy wierzyć oraz poznać te dwie Osoby,gdyż od wiary w Nie zależy nasze życie wieczne.

O tym,kim jest Jezus Chrystus oraz co to znaczy wierzyć w Jezusa pisałam w poprzednich artykułach.Teraz postaram się przybliżyć Osobę prawdziwego Boga,tzn.odpowiedzieć na pytanie:Kim jest Bóg?

Juz na początku dziejów ludzkości Pan Bóg  kontaktował się z wybranymi ludźmi poprzez swoich wysłanników,aniołów.Pierwszymi z takich wybrańców byli min.Noe,Abraham jego syn Izaak i syn Izaaka Jakub,któremu Pan Bóg zmienił imię na Izrael.

Dał on początek dwunastu pokoleniom Izraela,zradzając  dwunastu synów.

Od tego czasu,prawdziwy jedyny Bóg,objawiał się następnym swoim wybrańcom,nazywając się Bogiem Abrahama,Izaaka i Jakuba.

Pierwszy raz,Pan Bóg nazwał się w ten sposób kiedy powołał Mojżesza na swego pośrednika pomiędzy Bogiem a wybranym przez siebie narodem Izraela.

„Powiedział jeszcze Pan<Jestem Bogiem ojca twego,Bogiem Abrahama,Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.>> Wyj.3:6

Pan Bóg wielokrotnie jeszcze zwracał się do Izraela jako Bóg Abrahama ,Izaaka i Jakuba i nic nie zmieniło się także w Nowym testamencie.

Również po przyjściu Jezusa,po Jego śmierci i zmartwychwstaniu,Biblia nadal nazywa  Boga,w ten sam sposób.

„Bóg naszych ojców naszych,Bóg Abrahama,Izaaka i Jakuba,wsławił sługę swego Jezusa,wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem,gdy postanowił Go uwolnić” Dz.Ap.3:13

Mamy więc  pierwszą konkluzję.Prawdziwy Bóg jest Bogiem Abrahama,Bogiem Izaaka i Jakuba.

Bóg prawdziwy jest również Bogiem i Ojcem Pana Jezusa.Tak również nazywa Go Biblia.

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa” Ef.1:3

Bóg jest naszym Zbawicielem.

„a we właściwym czasie  objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga,Zbawiciela naszego” Tyt.1:3

„gdy zaś ukazała się  dobroć i miłość  Zbawiciela naszego Boga do ludzi”

A więc prawdziwy Bóg,Bóg Abrahama,Izaaka i Jakuba jest naszym Zbawicielem.

Bóg objawił Mojżeszowi także swoje imię.Oznajmił mu je jako tzw.tetragram,czyli JHWH.

Ponieważ w starohebrajskim języku nie występowały samogłoski do dziś trwają spory jak wymawiane powinno być imię Boga po wstawieniu do tertagramu samogłosek.Najczęściej używanyą formą jest Jahwe i tak też zapisano w większości tłumaczeń Biblii’

„Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu:<<Jam jest Jahwe>>

A więc następną rzeczą jaką wiemy o Bogu prawdziwym jest jego Imię,które znane jest jako Jahwe.

Bóg jest stwórcą.To Bóg stworzył niebo i ziemię i morza i wszystko co w nich istnieje.

Zarówno stary jak tez nowy testament podają,że Bóg jest stwórcą wszystkiego i do Niego należy wszystko.

„Tak mówi Pan Bóg,który stworzył i rozpiął niebo,rozpostarł ziemię wraz z jej plonami,dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym,co po niej chodzą” Iz.42:5

„ Albowiem tak mówi Pan,Stworzyciel nieba,On Bóg,który ukształtował i wykończył ziemię,który ją mocno osadził..”Izaj.45:18

„To Ja uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka,Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję wszystkim jego zastępom” Iz.45::12

Zarówno stary jak i nowy testament potwierdza tę prawdę,że Pan Bóg,Bóg Abrahama,Izaaka i Jakuba,Bó i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa jest jedynym stwórcą wszystkiego co istnieje.

Do tego jedynego Boga,Stworcy modlili się Izraelici w starym testamencie jak również w nowym testamencie.

„Ty Panie,jesteś jedyny,Ty uczyniłeś niebiosa,niebiosa niebios i całe ich wojsko;ziemię i wszystko na niej morza i wszystko co w nich” Neh.9:6

„Wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili:Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi i morza i wszystkiego co w nich istnieje”Dz.Ap.4:24

A więc wiemy to jeszcze o prawdziwym Bogu,że jest On Stwórcą wszystkiego i jest wszechwładny,posiada nieograniczoną władzę  i może uczynic wszystko.

Bardzo ważne jest aby wiedzieć,o czym także donosi Biblia,że Bóg jest Bogiem Jedynym i że jest jeden.

Ni ma innego Boga,oprócz prawdziwego Boga i ten prawdziwy Bóg,o którym mówi Biblia jest jeden.

Nigdzie nie napisano,że istnieje taki bóg,który jest jeden w trzech osobach.To jest fałsz i nieprawda.

Biblia wielokrotnie potwiedza,że prawdziwy Bóg o którym mówi jest jeden.

„…Boga utworzonego przede Mną nie było ani po mnie nie będzie.Ja Pan,tylko Ja istnieję i poza mną nie ma zadnego Zbawcy”Iz.43:10-11

„Ja jestem Jahwe(Pan) i nie ma innego,poza Mną nie ma Boga.”iz.45:5

Słuchaj Izraelu,Jahwe jest naszym Bogiem-Panem Jedynym”Pwt.Pr.6:4

Potwierdza tę prawdę Pan Jezus w Marka 12:29.

„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?Jezus odpowiedział:Pierwsze jest:<<słuchaj Izraelu,Pan,Bóg nasz,Pan jest jeden”

Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec,od którego wszystko pochodzi,dla którego my istniejemy…”1 Kor.8:6

„Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich,który jest i działa ponad wszystkim,przez wszystkich i we wszystkich” Ef.4:6

Jest jeden,jedyny prawdziwy Bóg i ta prawda jest najważniejsza i konieczna,musi ją poznać kazdy,kto chce otrzymać życie wieczne.

Poznać i wierzyć w jednego,prawdziwego Boga,jest konieczne dla wszystkich,którzy pragną życia wiecznego.

Sam Bóg,który jest naszym Zbawicielem pragnie aby wszyscy ludzie poznali tę prawdę,aby poznali Kim On jest?

Aby poznali Jedynego prawdziwego Boga i tego którego On posłał na nasz ratunek,Jezusa Chrystusa

„Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga,który pragnie aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.Albowiem jeden jest Bóg,jeden tez pośrednik między Bogiem a ludźmi,człowiek Chrystus Jezus” 1 Tym.3-5

Poznanie prawdziwego,jedynego Boga,który jest jeden i posłanego przez Niego Syna jest życiem wiecznym i jest niezbędnym warunkiem życia wiecznego.

„A to jest życie wieczne:aby znali Ciebie,jedynego prawdziwego Boga,oraz tego,którego posłałeś Jezusa Chrystusa” J.17:3

Na podstawie wersetów z Biblii przedstawiłam pokrótce obraz Kim jest jedyny prawdziwy Bóg.

W następnym artykule będziemy szukać w Biblii prawdy,jaki Bóg jest,j

Imię Jezus – jak wymawiać?

Wiele napisano na temat tego,jak wymawiać imię Jezus?

Wszyscy zainteresowani tym tematem piszą ,szukają i zastanawiają się nad tym,jak prawidłowo powinno się wymawiać to imię.

Problem uważają za bardzo ważny,gdyż jak wiadomo w Słowie Bożym napisano,że w tym imieniu jest zbawienie.

„I nie ma w żadnym innym zbawienia,gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia,w którym moglibyśmy być zbawienia” Dz.Ap.4:12

W związku z tym wielu ludzi drąży,szuka,wertuje najrozmaitsze tłumaczenia Biblii,a nawet zgłębia  język grecki czy hebrajski,aby dotrzeć do najlepszych źródeł,do oryginalnych języków w których kiedyś spisano Słowo Boże.

Czy jest potrzeba,aby tak bardzo dużo czasu  poświęcać na szukanie i dociekanie,jak nalezy wymawiać imię Jezusa?

W związku z tym,jest także bardzo dużo róznych sprzecznych ze sobą hipotez.Jedni twierdzą,że imię Jezusa należy wymawiać po hebrajsku,ale nawet wśród zwolenników tej wersji,są rozbieżności.Dla jednych poprawna wersja to: Jehoszua lub Jeszua, inni znowu mówią,że tylko Jeszu jest poprawną wersją.

Wspomnieć należy także o takich,którzy praktycznie każdą formę czy to hebrajską cz grecką uważają za fałszywą.

Jak zatem znaleźć poprawną odpowiedź na to pytanie i czy można dojść do poznania prawdy?Wszak Bogu zawsze chodzi o to,aby ci,którzy czytają Słowo Boże,które do nich skierował,doszli we wszystkim do poznania całej prawdy.

Oczywiście próbując odpowiedzieć sobie na to pytanie,będziemy opierać się jak zawsze tylko i wyłącznie na  Biblii,bo tylko tam możemy znaleźć prawidłową odpowiedź.

Imię „Jezus” nakazał Bóg nadać Zbawicielowi,jeszcze zanim on się narodził.

Zarówno Józef jak i Maria otrzymali od Boga polecenie,aby takie imię otrzymał Jego Syn,poczęty z Jego Bożego Ducha.

Pan Bóg podaje przyczyny,dlaczego takie imię ma otrzymać jego syn.

Musi to być bardzo ważne skoro i Józef i Maria dostali przez anioła takie polecenie wraz z wyjaśnieniem,co to znaczy.Anioł wyjaśnia,dlaczego to własnie imię ma otrzymać Syn Boży.

„Porodzi syna,któremu nadasz imię Jezus,On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” Mat.1:21

„Oto dziewica pocznie i porodzi Syna,któremu nadadzą imię Emmanuel,to znaczy „Bóg z nami” Mat.1:23

Słowa te skierował Bóg do Józefa,wyjaśniając,że ten syn będzie zbawicielem,a także,że przez niego sam Bóg będzie z ludzmi.

Natomiast Marii,także anioł nakazał takie imię nadać synowi,którego urodzi,oraz zapowiedział,ze ten własnie urodzony przez nią syn będzie nazwany synem Najwyższego i Bóg da Mu na zawsze królestwo i tron  Dawida.

„Oto poczniesz i porodzisz Syna,któremu nadasz imię Jezus.Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego.a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida” Łk.1:31-32

A więc powody dla których takie imie zostało nadane Jezusowi zostały wyjaśnione.

Będzie On wielki,będzie nazwany synem Najwyższego Boga,otrzyma królestwo Dawida, zbawi lud od grzechów i Bóg bedzie z nami przez to imię.

Należy powiedzieć,że Bóg swoich wysłanników obdarzał swoją mocą i autorytetem,Bóg mówił o takich posłanych przez Niego do ludzi reprezentantach,że jest w nich jego Imię.

Przykładem takiego Bożego wysłannika,który prowadził naród izraelski z Egiptu,jest Anioł,o którym Bóg powiedział takie własnie słowa.

„Oto Ja posyłam anioła przed tobą,aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca,które ci wyznaczyłem.Szanuj go i bądź uwazny na jego słowa.Nie sprzeciwiaj mu się w niczym

gdyż nie przebaczy waszych przewinień,bo Imię Moje jest w nim.”

Słowa te skierował Bóg do Izraelitów aby byli posłuszni we wszystkim temu Bożemu aniołowi,gdyż w nim było Imię Boga,czyli rozporządzał on Bozym autorytetem,Jego mocą,potęga,wszystkim tym czym dysponuje sam Bóg.

Tak samo w imieniu Bożego Syna,Jezusa miało być Boże Imie,czyli również Jezus miał otrzymać wszelkie atrybuty Boga,aby nimi dysponować dla zbawienia ludzi.

Otrzymał On od Boga jeszcze większe przywileje i władzę,gdyż już Mojżeszowi zapowiedział Bóg,że wzbudzi w przyszłości takiego proroka,który będzie miał taką władzę,że  kazdy kto nie będzie chciał Go słuchać,zostanie zgładzony.

Powiedział przecież Mojżesz:Proroka jak ja wzbudzi wam Pan Bóg nasz spośród braci waszych,słuchajcie Go we wszystkim co wam powie.A każdy kto nie posłucha tego proroka,zostanie usunięty z ludu” Dz.3:22-23.

A więc w imieniu Jezus miało być imię Boże,to przez niego Bóg miał być z ludźmi i w imieniu Jezus miało być zbawienie.W tym imieniu miał być lud zbawiony.

Hebrajskie imię Jezus oznacza „JHWH jest zbawieniem”.

A więc taki jest znaczenie imienia Jezus.

Teraz przejdziemy do kwestii,jak powinniśmy wymawiać imię”Jezus”?Czy w jakiś szczególny,może hebrajski ,może grecki sposób.Czy ważne są spory  o to i czy nalezy szukać,przekopywać  stare dokumenty aby  tego dochodzić?

Uważam,że wszystko co jest nam do tego potrzebne,znajduje się w każdej Biblii,którą czytamy,obojetnie czy jest ona współczesna czy stara.

Aby to zrozumieć,jak zwykle nalezy rozumieć czasy,czyli co dotyczy czasu Ewangelii,przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa a co skierowane jest do kościoła Chrystusowego,który narodził się w Dniu Pięćdziesiątnicy.

Zanim zaczniemy zastanawiać się nad głównym tematem,należ zadać sobie pytanie,dlaczego  tak wiele wierzących stara się za wszelką cenę dociec tego prawdziwego,oryginalnego imienia Pana,dlaczego jest to dla nich takie ważne.

Po przeczytaniu wielu artykułów na ten temat,stwierdziłam,że uważają oni,że jeśli nie  dojdą do oryginału,nie będą dokładnie znać tego imienia, pozbawieni być mogą nawet zbawienia.

Inaczej mówiąc,chcą używać imienia Pana Jezusa w takiej formie,jaka obowiązywała dwa tysiące lat temu.

Myślą,że wypowiadając to imię inaczej niż brzmiało ono w oryginale,zwracają się nie do tego Jezusa co potrzeba,a wypowiadając to imię tak jak zwracano się do Jezusa w czasach kiedy żył na ziemi,zwracają się do właściwego Jezusa.Na tym właśnie polega ich problem.

Teraz zobaczymy,jakie są fakty i jaka jest prawda.

Zacznę od tego,ze w czasach kiedy Zbawiciel żył i nauczał wśród Żydów imię Jezus nosiło wielu ludzi. W Biblii są wzmianki o żydowskim magu,fałszywym proroku,który nazywał się Bar-Jezus,a także o  zydowskim chrześcijaninie Jezusie zwanym Justusem.

„Gdy przeszli przez całą wyspę aż do Pafos,spotkali pewnego maga,fałszywego proroka żydowskiego,imieniem Bar – Jezus”, który należał do otoczenia prokonsula  Sergiusz Pawła,człowieka roztropnego”

„I Jezus zwany Justusem.Ci będąc z Żydów,są jedynymi współpracownikami dla Królestwa Bozego,którzy stali się dla mnie pociechą” kol.4:11

Zwróćmy uwagę szczególnie na ten drugi przypadek, mianowicie Jezusa zwanego Justusem. Od razu widać,że do  imienia,które ktoś nosił dodawane było jakieś określenie,które  tę właśnie osobę pozwalało odróżnić od innej osoby o tym samym imieniu.

Był to jakbysmy dziś powiedzieli,taki przydomek,coś szczególnego co charakteryzowało daną osobę.

W przypadku Jezusa zwanego Bar-Jezus,nie wiemy co to znaczyło,w przypadku Jezusa zwanego Justusem,było to prawdopodobnie jakies dodatkowe imię.

Często zwracano się do  kogoś po imieniu zaznaczając dla odróznienia od innych,czyim jest synem,a często było to po prostu miejsce z którego dana osoba pochodziła.

Aby nie popełnić pomyłki i zwracać się do tego właściwego człowieka,Syna Bożego,który także otrzymał imię Jezus,Pan Bóg bardzo dokładnie sprecyzował i bezbłednie określił,o którego Jezusa chodzi.

Ten sam zwrot, który został użyty na określenie bliżej nam nieznanego Jezusa zwanego Justusem,został dokładnie w tych samych słowach zastosowany do Jezusa naszego Zbawiciela.

Już na początku pierwszej Ewangelii,ewangelii Mateusza,Słowo Boże wskazuje wyraźnie i pozwala nam określić bezbłędnie,kim jest nasz Jezus i uniemozliwia nam pomylenie Go z jakimkolwiek Jezusem.

W rozdziale pierwszym,podając rodowód Jezusa  Mateusz pisze, jak zwany był nasz Pan Jezus.

„Jakub ojcem Józefa,Męża Maryi,z której narodził się Jezus,zwany CHRYSTUSEM” Mat.1:16

A więc wiemy,jak zwany był Jezus,nasz zbawiciel.Zwany był On Chrystusem.

To właśnie  określało Go dokładnie,tego Jezusa na którego czekali Żydzi.Gdy  Herod usłyszał,ze  narodził się król zydowski,wypytywał arcykapłanów o to,gdzie miał się narodzić Chrystus.

To własnie,że był On Chrystusem, było cechą,która określała tego żydowskiego  nowo narodzonego króla.

Oprócz tego,również miejsce,gdzie narodził się Jezus zwany Chrystusem określało tego właściwego Jezusa.

„Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich,gdzie ma się narodzić Chrystus.Ci  mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim,bo tak napisał Prorok” Mat.2:4-5

Przez cały okres swojej działalności  Jezus nauczał wśród narodu żydowskiego,czynił cuda i znaki i starał się przekonać Zydów aby uwierzyli,że jest On tym,który jest Chrystusem.

Choć nie  ujawniał od razu wszystkiego i nie mówił o tym wszystkim,ale czynił takie niezwykłe znaki,że ci którzy je widzieli,jesli tylko byli usposobieni, musieli  uznać,ze Ten Jezus jest Chrystusem.

Pierwszymi,którzy to zrozumieli i którym było objawione to,aby w Jezusie uznać Chrystusa,byli Jego najbliżsi uczniowie.

Apostoł Piotr zapytany przez Jezusa,za kogo oni Go uważają,odrzekł,ze Jezus jest Chrystusem,synem Bożym.

„A odpowiadając Szymon Piotr rzekł:Tyś jest Chrystus,Syn Boga żywego” Mat.16:16

Również miejsce z którego Jezus zwany Chrystusem pochodził zostało uzyte do dokładnego określenia tego Chrystusa,któremu nadano imię Jezus.

Rzesze zaś mówiły: To jest Prorok Jezus,ten z Nazaretu Galilejskiego” mat.21:11

Jezus nie mówił jawnie,że jest On Chrystusem,starając się pobudzić i zainteresować  wszystkich tym co czynił,aby ci którzy Go widzieli i słyszeli sami  odpowiedzieli na Jego znaki i naukę,aby odpowiedzieli na Jego powołanie.

Nie mówił jawnie,szczególnie na początku swojej działalności,że jest Chrystusem.

Na okreslenie swojej osoby używał najczęściej określenia „Syn Człowieczy”

Jednak kilka razy,pod koniec  swojej misji  oznajmił On wobec uczniów i tłumów,że jest Chrystusem, jedynym nauczycielem i mistrzem.

” Nie chciejcie  również,żeby was nazywano mistrzami,bo jeden jest tylko wasz Mistrz,Chrystus” Mat.23:10

A więc Jezus z Nazaretu w Galilei to Jezus Chrystus.To jest znak rozpoznawczy prawdziwego Jezusa,tego,którego imię jest zbawieniem,częśc tego imienia to Chrystus.

Jezus przed swoim odejściem ostrzega uczniów przed  przed tymi,którzy przyjdą podszywając się pod Jego imię.I  ma tu na myśli tych,którzy będą podawali się za Chrystusa. Nie mówi,że pojawią się pod imieniem Jezus,ale że  zwiodą wielu,gdy przyjdą pod Jego imieniem.Będą podawali się za Chrystusa,a więc Jego imię jest także Chrystus.

„Albowiem wieli przyjdzie w imieniu moim,mówiąc:Jam jest Chrystus i zwiodą wielu” Mat.24:5

A więc przyjdą w imieniu Jezusa i będa sie podawali za Chrystusa. Przyjdą jako Mesjasze.Jezus ostrzega  swoich uczniów,że wielu przyjdzie  pod Jego imieniem i będą twierdzić,że są Chrystusami. Jezus z nazaretu w Galilei utożsamia znak,że jest nazwany Chrystusem,ze swoim imieniem.

A więc nie jest ważne jak wymawiamy imię Jezus,wymawiamy  to w swoim własnym języku ,którym się posługujemy,gdziekolwiek żyjemy.Dla pewności,ze chodzi o tego własnie Jezusa, mamy jeszcze dodatkowe określenie,jakby drugi człon dodany do imienia Jezus,a jest to „Chrystus”

Zobaczymy dalej na podstawie wersetów biblijnych,że ta własnie nazwa „Chrystus’ określająca Jezusa,jest tak nierozerwalnie związana z Jego imieniem, że zawsze występuje razem a  w  listach do kościoła najczęściej jest używana tylko nazwa  Chrystus,jako Jego imię i  wiemy,że chodzi  w tym wypadku o tego właśnie Jezusa.

Zobaczmy o którego Jezusa zapytuje Żydów Piłat,gdy zwraca się do nich czy ma uwolnić Barabasza czy Jezusa?

Gdy się więc zebrali,rzekł do nich Piłat:Którego chcecie abym wam wypuścił,Barabasza czy Jezusa,którego zowią Chrystusem?” Mat 27:17 BW

„Rzekł do nich piłat:<<Cóż więc mam uczynic z Jezusem,którego nazywają Mesjaszem..” mat.27:22

Widzimy więc,ze Piłat dokładnie okresla o którego Jezusa chodzi,o Tego którego nazywają Chrystusem.Chodzi mu o Jezusa Chrystusa.

To Chrystus jest tym Jezusem,a Jezus tym Chrystusem o którego nam chodzi.Nie jest ważne jak dokładnie ,najbliżej oryginalnego języka sprzed dwóch tysięcy lat będziemy znali wymowę imienia Jezus.Wystarczy,że tak jak Piłat będziemy wiedzieli i mówili,że jest to Jezus,nazywany Chrystusem,czyli Jezus Chrystus.

Jest jeszcze jeden sposób, dzięki któremu łatwo wiemy,czy chodzi o Tego własnie Jezusa. Jest to nadany Mu przez Boga tytuł,którego uzywamy zwracając się do Niego lub mówiąc o Nim.

Tym tytułem jest słowo „Pan”Gdy mówimy Pan Jezus,każdy wie,że chodzi o Jezusa Chrystusa.Jest to także część imienia Jezusa.Jezus został przez Boga uczyniony Panem i Chrystusem,a więc to są obok Jego własnego imienia,nadanego Mu także z polecenia Boga,dodatkowe nazwy na określenie Tego Jezusa ,Jezusa Nazareńskiego.

Bardzo dokładnie tłumaczy to  kilkukrotnie apostoł Piotr,zwracając się do pierwszych wierzących w dniu Pięćdziesiątnicy,a więc do rodzącego się w tym dniu kościoła Chrystusowego.

Najpierw wyjaśnia,że Jezusa i określa bliżej,że chodzi mu o Jezusa Nazarejczyka,ukrzyżowano,a następnie w dalszych słowach wyjaśnia,że Tego własnie Jezusa,czyli Jezusa z Nazaretu,Bóg wskrzesił.

I znowu parę wersetów dalej  znowu tłumaczy zwracając uwagę słuchających,ze Tego własnie Jezusa o którym mówił,a więc Jezusa Nazarejczyka,Tego,którego Bóg wskrzesił, uczynił Bóg Panem i Chrystusem.

Zwrócmy uwagę jak precyzyjnie opisuje,określa Piotr Jezusa,o którym głosi.

„Mężowie izraekscy! Posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego,męża którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe,cuda i znaki,jakie Bóg przez Niego między wami uczynił ,jak to sami wiecie” Dz.2:22BW

A więc  chodzi o Jezusa Nazarejczyka.I dalej mówi:

„TEGO własnie Jezusa wskrzesił Bóg,a my wszyscy jesteśmy tego świadkami” Dz.2:32 BT

A  więc Tego Jezusa Bóg wskrzesił,Tego nie innego.I dalej:

„Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela,że PANEM i CHRYSTUSEM uczynił Go Bóg,TEGO Jezusa,którego wy ukrzyżowaliście” Dz.2:36 BW

A więc najpierw przekonuje Piotr i dowodzi,że Ten Jezus z Nazaretu został ukrzyżowany, następnie ten Jezus  został przez Boga wskrzeszony z martwych i Ten Jezus został przez Boga uczyniony Panem i Chrystusem.To są także obok imienia Jezus, imiona Jezusa Nazarejczyka.

Przekonujemy się o tym chwilę dalej,gdy Piotr  oznajmia co mają czynić ci,ktorzy uwierzyli,że Ten Jezus jest Panem i Chrystusem.

Otóż w następnym zdaniu oświadcza on,że mają ochrzcić się w imię tego,o którym im przed chwilą głosił.A w jakie imię mają oni dać się ochrzcić?

To imię to Jezus Chrystus.W imię Jezusa,który jest Chrystusem.

„Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr i niech każdy ochrzci się w Imię Jezusa Chrystusa,na odpuszczenie grzechów waszych,a weźmiecie w darze Ducha Świętego” dz.2:38

W takie imię, w imię” Jezus Chrystus”

W takie samo imię, w imię „Jezus Chrystus”,uzdrowił Piotr  człowieka chorego.Zobaczmy jakiego wzywał imienia?

„….w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka,chodź” Dz.3:6

Następnie  Piotr tę samą prawdę głosi arcykapłanom i starszym,przekonując ich,że uzdrowił tego człowieka  w imię tego,którego ukrzyzowli,a którego Bóg wskrzesił z martwych. Jakie to było imię mówi werset Dz. ap. 4:10.

„To niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela.że w imie Jezusa Chrystusa Nazarejczyka-którego wy ukrzyżowaliście ,a którego Bóg wskrzesił z martwych-że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy” Dz.4:10

A więc znowu to samo imię,to imię to Jezus Chrystus.

To przez to imię,imię Jezusa,który jest Chrystusem  jest usprawiedliwiony z grzechów.Przez imię Jezus Chrystus,wezwane nad każdym podczas chrztu w imię Jezusa Chrystusa.

„Wszyscy prorocy świadczą o tym,że kazdy kto w Niego wierzy,przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.” dz.10:43

W jaki sposób? podczas chrztu w Jego imię,w imię Jezusa Chrystusa.To tego imienia wzywano podczas chrztu,nad każdym ochrzczonym.

„Dlaczego teraz zwlekasz ?Ochrzcij się i obmyj z twoich  grzechów ,wzywając Jego imienia” Dz. 22:16

To imię Jezusa,który jest Chrystusem wzywano  nad każdym,który był ochrzczony w to imię.

„Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu Imieniu,które wypowiedziano nad wami” Jak. 2:7

Zobaczmy jeszcze jakim zmianom podlega imię Zbawiciela.W ewangeliach,które są opisem Jego życia i działalności, prawie zawsze opisuje się Go jako Jezus lub Jezus z nazaretu.

Natomiast począwszy od dziejów apostolskich i wszystkich listach skierowanych do kościoła, prawie zawsze używane jest imię Jezus Chrystus albo też Chrystus Jezus.

Nazwa Chrystus przechodzi na pierwsze miejsce.

Najczęściej jednak stosuje się  do Zbawiciela określenia Chrystus.Praktycznie samo imię Jezus nie występuje juz w listach apostolskich.Zawsze w połączeniu z „Chrystus”.

To określenie „Chrystus ” staje się wystarczające aby wiedzieć o kogo chodzi,to „Chrystus” określa Tego Jezusa,którego mamy wzywać.

Nie taka,czy inna forma imienia Jezus,występująca w danym języku nam współczesnym czy tez starożytnym,nie dokładne poznanie w jaki sposób imię Jezus brzmiało za czasów Jezusa.

Wazne jest to abyśmy wypowiadali imię Jezus z połączeniem „CHRYSTUS”,gdyż tylko w tym imieniu jest zbawienie,w imieniu Jezusa Chrystusa.

W Liście do Rzymian samo „Chrystus” użyte jest jako imię  oznaczające osobę Zbawiciela Pana Jezusa 31 razy.I tak samo jest w każdym liscie,w większości użyte jest tam sama nazwa Chrystus.

„A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam,gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane…” Rz.15:20

Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego,który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy :pojednajcie się z Bogiem” 2kor.5:20

Tak samo zaszczytny tytuł „Pan” używany jest do Jezusa,często  użyte jako Pan Jezus lub Pan Jezus Chrystus.

To Jezusa Chrystusa jako Pana głosili apostołowie,to my swoimi ustami wyznawać mamy,że Jezus jest Panem.gdyż Bóg uczynił Go naszym Panem.

W imię Pana Jezusa Chrystusa zostaliśmy obmyci z grzechów ,usprawiedliwieni i uświęceni.

„>>lecz zostaliście obmyci uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego” 1 Kor.6:11

To nie od tego w jaki sposób poprawnie czy mniej poprawnie wypowiemy słowo Jezus zależy nasze zbawienie ale  od tego czy będziemy wyznawać Jezusa,że jest Panem oraz Chrystusem.

Wzywając Jego imienia wzywac mamy imienia Pana Jezusa Chrystusa.

„..którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana” 1 Kor.1:2

To po to napisał swoją ewangelię apostoł Jan,kiedy podsumował ją słowami,że opisano wszystko co czynił Jezus,abyśmy wierzyli,że Jezus jest Chrystusem,Synem Bozym.

„Te zaś są spisane,abyście wierzyli,że Jezus jest Chrystusem,Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w Imieniu Jego” J:20:31

Gdyż 

„Każdy kto wierzy,że Jezus jest Chrystusem,z Boga się narodził..” 1 Jana 5:1

A więc musimy zrozumieć,że nie sposób taki lub trochę inny w jaki wypowiadamy imię „Jezus”,bo żyjemy akurat w Polsce,Grecji czy  gdzie indziej ma znaczenie,tym bardziej,ze brzmi ono podobnie we wszystkich językach,ale imię Jezus Chrystus ma znaczenie,gdyż Ten Jezus,nasz Zbawiciel to Jezus Chrystus.

Nazwa Chrystus brzmi jeszcze bardziej jednakowo we wszystkich współczesnych językach świata.

A więc nasz Jezus to Chrystus Pan.