Chrzest.Czym jest?Czy jest konieczny?

Zacznę od chrztu,którego udzielał Jan.Jak mówi Pismo,Jan udzielał chrztu nawrócenia i nawoływał aby uwierzono w Jezusa,który miał przyjść po nim.

Już ten chrzest nazwany jest w Biblii sprawiedliwością od Boga.Wszyscy,którzy przyjęli ten chrzest, tym samym  poddali się woli Bożej,przyznali Bogu słuszność i oczekiwali na pojawienie się Mesjasza,który miał przyjść po Janie.Mówiąc inaczej, uwierzyli w słowa Jana,który nawoływał do wiary w Mesjasza.

„Jan udzielał chrztu nawrócenia,przemawiając do ludu,aby uwierzyli w tego,który za nim idzie,to jest w Jezusa” Dz.19:4

Kiedy Jezus przyszedł do Jana,aby ten Go ochrzcił,Jan wstrzymywał się przed tym,ale Pan Jezus wyjaśnił mu,że powinni  wypełnić wszystko co sprawiedliwe.

Czyli sam Jezus nazwał chrzest Janowy sprawiedliwością.

„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana,żeby przyjąć chrzest od niego.Lecz Jan powstrzymywał Go,mówiąc:<<To ja potrzebuję chrztu od Ciebie,a Ty przychodzisz do mnie?>>Jezus mu odpowiedział:<<Pozwól teraz,bo tak godzi się nam wypełnić wszystko,co sprawiedliwe>>Mat.3:13-15

Widzimy więc,że chrzest Janowy był bardzo ważny,gdyż ci,którzy ten chrzest przyjęli,nawracali się i wierzyli słowom,które wypowiadał Jan,a o tych,którzy nie przyjęli chrztu,Biblia  mówi,że wzgardzili Bożym postanowieniem  do  nich samych,czyli nie uwierzyli słowom Jana,który zapowiadał przyjście Jezusa i nawoływał do wiary w niego.

„Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia;lecz ten,który idzie za mną,mocniejszy jest ode mnie;ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” Mat.3:11

Do chrztu Janowego nawiązał Pan Jezus jeszcze raz przy końcu swojej działalności,nazywając go chrztem,który pochodził z nieba,czyli od Boga.

W rozdziale o narodzeniu na nowo, pisałam o słowach pana Jezusa,które wyrzekł do Żydowskiego dostojnika Nikodema,że aby wejść do Królestwa Bożego trzeba się narodzić ponownie z wody i Ducha.

„Zaprawdę,zaprawdę,powiadam ci,jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha,nie może wejść do królestwa Bożego” J.3:5

Doszliśmy wtedy na podstawie wersetów z Biblii,że narodzenie z wody to  po prostu  chrzest w wodzie.

Mamy więc pierwszą odpowiedź na pytanie,czym jest chrzest?

W czasie chrztu rodzimy się ponownie z wody,co jest wymogiem,aby wejść do Królestwa Bożego.

Jan Chrzciciel, zapowiadał,że Jezus jest tym,który będzie chrzcił Duchem Świętym.Mat.3:11

To Bóg powiedział do Jana,że gdy zobaczy Ducha zstępującego i spoczywającego nad tym,którego będzie chrzcił,Ten jest  Tym,który chrzci duchem Świętym    i to On jest Synem Bożym.

Podczas chrztu Jezusa,Jan ujrzał Ducha,który jak gołębica zstąpił z nieba i spoczął na Jezusie.

Jan oznajmił Izraelowi,że Ten,czyli Jezus,jest Mesjaszem,Synem Bożym,Tym,który chrzci Duchem Świętym.

„Jan dał takie świadectwo:<<Ujrzałem Ducha,który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim”J.1:22

Duch Święty zstąpił z nieba i spoczął na Jezusie.

To własnie  przy chrzcie,po wyjściu z wody ,Duch Boży zstąpił i spoczął na Panu Jezusie.

Biblia nazywa to także namaszczeniem Go  Duchem Świetym.A więc to przy chrzcie  Pan Jezus został namaszczony Duchem Świętym.

Dowodzi to wielkiej wagi chrztu,gdyż to podczas tego obrzędu Pan Jezus otrzymał Ducha Świętego,który na Nim spoczął.

„Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu,którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą..”Dz.10:38

Ten Duch ,który spoczął na Jezusie nazwany jest także pieczęcia,którą Bóg położył na  Jezusie.

Zabiegajcie nie o pokarm,który ginie,ale o pokarm,który trwa,o pokarm zywota wiecznego, który da wam Syn Człowieczy; na Nim bowiem połozył Bóg ojciec pieczęć swoją” Jana:6:27 BW

A więc następna wazna prawda odnośnie znaczenia chrztu.

Biblia donosi,że w czasie chrztu Pan Jezus został namoszczony Duchem Boga,została na nim położona pieczęć Ojca.

 

 

Wszystko to, co dotychczas przytoczyłam z Biblii,dotyczy czasu,kiedy Jezus żył i nauczał  wśród narodu żydowskiego przed swoją śmiercią.

Teraz zobaczymy,co Słowo Boze mówi dalej o chrzcie,czy jest konieczny i czym jest?

Zajmiemy się teraz czasem już po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Pierwszą wzmainką zapisaną jeszcze w ewangeliach,są słowa  wypowiedziane przez Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu.

Słowa te są bardzo ważne i są  jakby kontynuacją słów Chrystusa z ewangelii Jana o konieczności narodzenia się z wody i Ducha.

Zmartwychwstały Pan Jezus,zwraca się do  swoich najbliższych uczniów z poleceniem aby szli oni na cały świat i głosili wszystkim ewangelię.

Ponadto mówi bardzo ważne słowa dotyczące chrztu.

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest,będzie zbawiony;a kto nie uwierzy będzie potępiony” Marka 16:16

A więc Pan Jezus wysyła uczniów aby głosili ewangelię i  zaznacza jasno,że ten,kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony.

Pan Jezus nie mówi,że  ten będzie zbawiony,kto uwierzy,ale ten kto uwierzy i przyjmie chrzest.

Są to najważniejsze słowa Chrystusa dotyczące wagi,znaczenia chrztu i jego konieczności do zbawienia.

 

 

 

 

 

Chrzest w imię Jezusa Chrystusa jest także chrztem na odpuszczeniem grzechów.

„Nawróćcie się-powiedział Piotr i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,a weżmiecie w darze Ducha Świętego” Dz.2:38

Chrzest jest inaczej nazywany obmyciem się z grzechów,Apostoł Paweł,gdy tylko objawił mu się Pan Jezus a on w Niego uwierzył,natychmiast został ochrzczony,co Biblia nazywa obmyciem się z grzechów.

„Dlaczego teraz zwlekasz?Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów,wzywając Jego imienia” Dz.22:16

Chrzest w imię Jezusa Chrystusa jest symboliczną śmiercią naszego starego grzesznego ciała i przyobleczeniem się w Chrystusa.

To we chrzcie jestesmy z Chrystusem pogrzebani jako stary człowiek i wskrzeszeni wraz z Nim jako nowy człowiek przyobleczony w Chrystusa.

Bo wy wszyscy,którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie,przyoblekliście się w Chrystusa” Gal.3:27

Przez wody chrztu w Imię  Jezusa Chrystusa zostalismy obmyci z grzechów i uświęceni.

 „A takimi byli niektórzy z was,ale zostaliście obmyci,uświeceni i usprawiedliwieni w imię pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego” 1 Kor. 6:11

..Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie,oczyściwszy obmyciem wodą,któremu towarzyszy słowo” Ef.4:25

„Nie ze względu na sprawiedliwe uczynki jakie pełnilismy,lecz z miłosierdzia swego ZBAWIŁ nas PRZEZ  obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świetym,którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela  naszego” Tyt. 3:5

Słowo Boże mówi, że z zagłady potopu,zostało uratowanych osiem osób przez wodę,tak samo teraz, na wzór tamtego wydarzenia,równiez ratuje nas woda  we chrzcie.

A więc we chrzcie jesteśmy uratowani przez wodę.

„Niegdyś nieposłusznym,gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała i budowana była arka,,w której niewielu to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę.

Teraz również zgodnie z tym wzorem,ratuje was ona we chrzcie,nie przez obmycie brudu cielesnego,ale przez zwróconą do Boga prosbę o dobre sumienie,dzieki zmartwychwstaniu Jezusa chrystusa” 1 Ptr3:20-21

To pogrzebanie nas we chrzcie,czyli pozbycie się naszego starego grzesznego ciała,nazywa Biblia obrzezaniem Chrystusowym.

” I w Nim tez otrzymaliście obrzezanie nie z reki ludzkiej,lecz Chrystusowe obrzezanie,polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego,jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie,w którym tez zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga,który Go wskrzesił” Kol.2:11-12

A więc tylko pozbywając się  grzesznego ciała, starego człowieka w Adamie,co może stać się tylko przez naszą symboliczną śmierć  we chrzcie w imię Chrystusa,możemy stać się nowym człowiekiem w Chrystusie.

Jesteśmy także razem z  Chrystusem wskrzeszeni dzieki temu,że wierzymy w moc Boga,który wskrzesił z martwych Chrystusa.

Śmierć taka,na podobieństwo śmierci Chrystusa,jak również zmartwychwstanie jest możliwa tylko we chrzcie w Jego imię.

„Czyż nie wiadomo wam,że  my wszyscy,którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa,zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć? Rz.6:3

Przez  tę śmierć, podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Chrystusem złączeni w jedno,czyli my  jesteśmy w Chrystusie a Chrystus jest w nas.

Wrócimy jeszcze do obrzezania Chrystusowego,którym Biblia nazywa wyzucie się z grzesznego ciała przez pogrzebanie we chrzcie.kol.2:11-12

Aby dobrze zrozumieć czym jest takie obrzezanie,należy wrócić do czasu,gdy Bóg powołał Abrahama.Opisuje to apostoł Paweł w liście do Rzymian.

Gdy Abraham otrzymał od Boga obietnicę,że będzie miał własnego syna,uwierzył, że tak się stanie,że Bóg ma moc,aby to uczynić,choć z ludzkiego punktu widzenia wydawało się to niemożliwe,gdyż zarówno Abraham jak i Sara byli już bardzo starzy.

I ta wiara stała się dla Abrahama tytułem usprawiedliwienia.Zastanówmy się,co to jest tytuł usprawiedliwienia?

Gdy mamy jakiś dokument,dla przykładu  akt notarialny dotyczący naszej własności,to jest to własnie nasz tytuł własności.

I takim tytułem,czyli dokumentem do uznania Abrahama za sprawiedliwego, była jego wiara w słowa Boga.

Dla nas także,nasza wiara jest takim tytułem usprawiedliwienia.

Temu  jednak,który nie wykonuje pracy,a wierzy w tego,co usprawiedliwia grzesznika,wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia” Rz.4:5

Każdy dokument,  aby był ważny i kompletny musi oprócz tego posiadać pieczęć. Dopiero mając na takim tytule pieczęć, jesteśmy pewni i spokojni o nasz dokument,o to co jest w nim napisane.

Taką pieczęcią otrzymaną przez Abrahama na jego tytule  dotyczącym usprawiedliwienia z wiary było obrzezanie.

” I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia  osiągniętego z wiary” Rz.4:11

Otrzymał on obrzezanie na ciele, my natomiast,którzy wierzymy w Boga,który wskrzesił Jezusa z martwych ,także otrzymujemy  obrzezanie,nazywane obrzezaniem Chrystusowym.

To obrzezanie Chrystusowe to wyzucie się z grzesznego ciała,pogrzebanie go w wodzie chrztu,śmierć naszego starego człowieka.

„I w Nim też otrzymaliście obrzezanie nie z ręki ludzkiej,lecz Chrystusowe obrzezanie,polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego,jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie,w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga,który Go wskrzesił” Kol.2:11-12

A więc widzimy na podstawie powyższego wersetu,że we chrzcie zostaliśmy pogrzebani,czyli stary nasz człowiek umarł,ale także we chrzcie zostaliśmy wskrzeszeni  ze śmierci jako nowy człowiek w Chrystusie,jesli tylko wierzymy,że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych.To właśnie jak widzimy z powyższego wersetu,nazywa Biblia obrzezaniem Chrystusowym,które dokonuje się przez chrzest własnie.

 

Tak,jak Pan Jezus został we chrzcie opieczętowany Duchem Świętym,tak samo my przy chrzcie po wyzuciu się przez śmierć ze starego grzesznego ciała,zostajemy opieczętowani przez Boga Duchem Świętym.

Tym zaś,który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił jest Bóg.On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” 2 Kor.1:21-22

Aby zostać opieczętowanym Duchem Świętym nie można być starym człowiekiem w Adamie,trzeba we chrzcie obmyć się z grzechów i przyoblec się we chrzcie w nowego człowieka w Chrystusie i  wtedy będąc w nNim zostajemy opieczętowani przez Boga Jego duchem Świętym.

Zobaczmy teraz,czy słowa zmartwychwstałego Jezusa,zapisane w Ewangelii Marka 16:16,mówiące o tym,że kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony,były stosowane przez jego uczniów?Czy uczniowie Jezusa byli posłuszni i czynili tak jak im polecił Pan Jezus?

I rzekł do nich:<<Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.Kto uwierzy i przyjmie chrzest,będzie zbawiony;a kto nie uwierzy będzie potępoiony” Mar.16:15-16

A więc wiara w Ewangelię i chrzest.

Już w dniu pięćdziesiątnicy,podczas pierwszego przemówienia do Żydów,głosi Piotr słowa prawdy o Jezusie,którego Bóg wskrzesił z martwych.W tym dniu w to co on głosił uwierzyło około trzech tysięcy Żydów.

Tym co uwierzyli,apostoł Piotr polecił przyjąc chrzest w imię Jezusa Chrystusa.A więc dokładne wykonanie polecenia Pana Jezusa,wiara i chrzest.

„Ci więc,którzy przyjęli jego naukę,zostali ochrzczeni” Dz.2:41

Taka sama kolejność wiara i chrzest opisana jest w Dziejach Apostolskich 8:12-13Ci,którzy uwierzyli przyjmowali chrzest.

„Lecz kiedy uwierzyli Filipowi,który nauczał o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa,zarówno mężczyźni,jak i kobiety przyjmowali chrzest” Dz.8:12

Uwierzył również sam Szymon,a kiedy przyjął chrzest,towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków” Dz.8:13

Gdy Filip opowiedział  dobrą Nowinę o Jezusie  Etiopczykowi i gdy ten oświadczył iż wierzy w to co mu głosił,natychmiast ochrzcił go.

„Odparł:wierzę,że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.I kazał zatrzymać wóz i  obaj Filip i dworzanin zeszli do wody.I ochrzcił go” Dz.8:37-38

Również apostoł Paweł od razu,gdy tylko odzyskał wzrok został ochrzczony.

„Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony” Dz.9:18

Podczas pierwszego przemówienia do pogan,kiedy Piotr głosił im  o Jezusie,o tym kim był,co czynił po chrzcie Jana,o Jego zmartwychwstaniu,jeszcze w czasie przemówienia Piotra,Duch Świety zstąpił na tych,którzy go słuchali.Jednak również w tym wypadku, Piotr nie zaniechał wykonania polecenia Pana Jezusa aby głosic i chrzcić tych,co uwierzyli.

Pomimo,iż podczas jego głoszenia Duch Świety zstąpił na pogan,którzy tego słuchali,Piotr rozkazał ich ochrzcić w imię Chrystusa Jezusa. 

„Wtedy odezwał się Piotr:<<Któż  może odmówić chrztu tym,którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak i my?>> I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa.” Dz.10:47

Zobaczmy jak wielką wagę ma chrzest.Pomimo,że otrzymali już ducha Świętego,

 nie zaniechano chrztu,zgodnie z poleceniem Jezusa,aby chrzcić tych,co uwierzyli.

Zobaczmy następny przykład.Apostoł Paweł mówi do przerażonego strażnika,że aby był zbawiony musi uwierzyć w Pana Jezusa.Opowiedział mu i jego rodzinie naukę o Jezusie,czyli w co ma uwierzyć ,a gdy ten uwierzył,natychmiast został ochrzczony ,wraz ze swoimi domownikami.I znowu mamy tę kolejność,wiara i chrzest.

„Uwierz w Pana Jezusa-odpowiedzieli mu,a zbawisz siebie i swój dom>>Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom.Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą,obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swoim domem”Dz.16:31-33

Zobaczmy teraz czy chrzest w imię Jezusa Chrystusa przyjmowali także uczniowie,którzy wcześniej byli ochrzczeni przez Jana.

Okazuje sie,że również ci,którzy byli ochrzczeni chrztem janowym,byli chrzczeni ponownie w imię Jezusa Chrystusa.

A więc ci,którzy już wcześniej uwierzyli w Jezusa,przyjmowali chrzest  w imię Pana Jezusa.

„Jaki więc chrzest przyjęliście?>> zapytał A oni odpowiedzieli:<<Chrzest Janowy>>Jan udzielał chrztu nawrócenia,przemawiając do ludu,aby uwierzyli w tego,który za nim idzie,to jest w Jezusa>>powiedział Paweł.Gdy to usłyszeli,przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” Dz.19:3-5

Omówiłam wszystkie ważniejsze przykłady,które  są potwierdzeniem ważności i konieczności chrztu,zgodnie z poleceniem Jezusa,że kto uwierzy ma także przyjąć chrzest,aby być zbawionym.

„Jeden  jest Pan,jedna wiara,jeden chrzest” Ef.4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodzić się na nowo

Narodzić się na nowo inaczej powtórnie.Na ten temat także zostało wiele napisane.

Rózni ludzie różnie to rozumieją i tak naprawdę wiele osób zastanawia się nad co to znaczy i w jaki sposób można narodzić się na nowo?

Zastanawiają sie,czy narodzili się juz na nowo czy nie?

Ja sama spotkałam się kiedyś z takim pytaniem  ze strony pewnego człowieka należącego do jakiegoś kościoła,czy jestem na nowo narodzona i nie wiedziałam co mam odpowiedzieć.

Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie,co to znaczy narodzić się na nowo?Będziemy opierać się na Biblii.

O narodzeniu się na nowo mówią wprost tak naprawdę,dwa wersety zapisane w Ewangelii Jana.Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa.

Pomimo,że są to tylko dwa  wersety,wyjasniają one co to znaczy narodzić się na nowo i jakie znaczenie ma to nowe  narodzenie.

W rozdziale trzecim Ewangelii Jana opisane jest,jak jeden z faryzeuszów,Nikodem przychodzi do Jezusa i wyznaje Jezusowi,że  wie  iż Jezus musiał być posłany przez Boga,bo dzieła,które czynił świadczyły o tym,że  musiał być wysłannikiem Boga i Bóg musiał być  z Jezusem.Inaczej nie mógłby dokonywać  tak wielkich cudów.

Tu po raz pierwszy padają słowa Jezusa o narodzeniu się na nowo.

„W odpowiedzi  rzekł do niego Jezus:<<Zaprawdę,zaprawdę powiadam ci,jeśli się ktoś nie narodzi na nowo,nie może ujrzeć Królestwa Bożego>>”J.3:3

Jezus przekazuje ważną informację,że jeśli ktoś się nie narodzi na nowo(powtórnie) nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

Nikodem zastanawia się jak człowiek,który juz raz się narodził  w momencie przyjścia na świat,może się  narodzić ponownie,czyli jeszcze raz?

Zastanawia się,czy człowiek taki miałby może wejść  znowu do łona swej matki i być jeszcze raz narodzony?

Myśli on o pierwszym  swoim narodzeniu i nie rozumie jak mogłoby to się stać,aby mógł znowu się narodzić.

W odpowiedzi na to Pan Jezus  mówi  mu wtedy, co to znaczy narodzić się na nowo?

„Odpowiedział Jezus:<<Zaprawdę,zaprawdę,powiadam ci,jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha,nie może wejść do Królestwa Bożego”J.3:5

Mamy więc słowa Jezusa,w których stwierdza On,że narodzić się na nowo,to znaczy narodzić się z wody i z Ducha.

Dalej Pan Jezus dodaje jeszcze,że to co narodziło się z ciała jest ciałem a co się narodziło z Ducha jest duchem.

„Co się narodziło z ciała ciałem jest,a co się narodziło z Ducha,duchem jest”J.3:6

Mamy więc odpowiedź na pytanie,co to znaczy narodzić się na nowo?

Narodzić się na nowo,znaczy narodzić się z wody i z Ducha.

Człowiek przychodząc rodząc się po raz pierwszy,kiedy przychodzi na świat rodzi się z ciała.Co to znaczy?

Narodzenie z ciała czyli mówiąc inaczej z woli cielesnej,z woli mężczyzny.Przez połączenie komórek rozrodczych ojca i matki.To Ojciec,składając swoje nasienie do łona kobiety, jest sprawcą  późniejszego narodzenia się potomka ,który dziedziczy po swoich rodzicach takie same ciało, jak jego rodzice.Czym są rodzice tym samym jest ich potomek.

Ponieważ wszyscy dziedziczymy takie ciało jakie przekazał nam nasz praojciec Adam, a przekazał nam on ciało skażone grzechem a więc podlegające zepsuciu i w konsekwencji śmierci.

Wszyscy potomkowie Adama,którym kolejno ojcowie przekazywali życie ze skazą grzechu,nazywani są narodzonymi z ciała.

Skutkiem tego jest  kruche życie,ocierające się o śmierć od urodzenia i w krótszym czy dłuższym czasie skazane na śmierć.

Poza tym człowiek taki narodzony według ciała,jest martwy duchowo,gdyż  grzeszna natura przekazana mu przez Adama,oddaliła  go od Boga.

” Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka”Ps.51:7

Widzimy więc,że poczynając się już w łonie matki,jesteśmy poczęci w grzechu i rodzimy się na świat w grzechu.

Będąc w takim stanie,który Biblia nazywa także „w Adamie” jesteśmy oddzieleni od Boga i skazani na umieranie.

W tym stanie nie ma przed Bogiem żadnego człowieka ,który byłby sprawiedliwy.

„Nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego,nie ma rozumnego,kto by szukał Boga ” Rz.3:10

Takie narodzenie się,nasze pierwsze narodzenie nazywa się narodzeniem z ciała.

Pan Jezus tłumaczy,że w takim stanie,będąc narodzonym z ciała nie można wejść do Królestwa Bożego.Trzeba się ponownie narodzić, czyli narodzić się z wody i z Ducha.

Zajmiemy się teraz tym co zostało napisane.Nowe narodzenie dzieli się według słów wypowiedzianych przez Pana Jezusa, na dwa etapy.

Pierwszy z nich to narodzenie z wody.Myślę,że tu łatwo będzie  dowieść,że narodzenie z wody to po prostu zanurzenie w wodzie czyli chrzest.

Pierwszym,który dał nam przykład chrztu,był Pan Jezus.Przyszedł On do Jana chrzciciela nad Jordan i został przez niego ochrzczony.

Chociaż Jan powstrzymywał się od udzielenia chrztu Jezusowi,gdyż stwierdził,że to własnie on potrzebuje chrztu od Jezusa,Pan Jezus  powiedział,że powinni wypełnic to co sprawiedliwe.

„Jezus mu odpowiedział:<<Pozwól teraz,bo tak godzi sie nam wypełnić wszystko co sprawiedliwe” Mat.3:15

Widzimy więc,że chrzest Jana był sprawiedliwością od Boga. Ci,którzy przyjmowali chrzest od Jana przyznawali Bogu słuszność,ci natomiast,którzy odrzucili chrzest janowy  odrzucili zamiar Boży względem siebie aby być zbawionym, gdyż Jan udzielał chrztu nawrócenia i nawoływał  ludzi do tego,aby uwierzyli  w  Jezusa.

„Jan udzielał chrztu nawrócenia,przemawiając do ludu,aby uwierzyli w tego,który za nim idzie,to jest w Jezusa-powiedział Paweł” Dz.19:4

Widzimy więc,że ci którzy przyjmowali chrzest od Jana,przyznawali Bogu słuszność i oczekiwali na Jezusa,aby w niego uwierzyć,gdyż to własnie obwieszczał Jan,że przyjdzie  po nim ten,tzn. prawdziwy mesjasz,syn Bozy,który będzie chrzcił Duchem Świętym.Ci,którzy dawali się ochrzcić, uznawali to za prawdę oczekując pojawienia się Mesjasza posłanego przez Boga.

Dlatego też chrzest ten nazwany jest sprawiedliwością i tą sprawiedliwość nakazał Jezus Janowi wypełnić. 

Dlatego też  Pismo mówi,że Jezus Chrystus,Syn Boży przyszedł przez wodę,krew i Ducha.Przyjście przez wodę to to jest własnie chrzest,którego udzielił Mu Jan.

„On jest tym,który przyszedł przez wodę i krew,Jezus Chrystus;nie w wodzie tylko,ale w wodzie i we krwi,a Duch składa świadectwo,gdyż Duch jest prawdą” 1 Jana 5:6

To własnie podczas chrztu Jezus został namaszczony przez Boga, Duchem Świętym,który na Nim spoczął i po raz pierwszy Bóg powiedział,że jest On Jego Synem

„A gdy Jezus został ochrzczony,natychmiast wyszedł z wody.A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha bożego zstępującego jak gołębicę  i przychodzącego na Niego.A głos z nieba mówił:<<Ten jest mój syn umiłowany,w którym mam upodobanie” mat. 3:16

Chrzest,nazywany jest także w Biblii odrodzeniem,czyli inaczej mówiąc odrodzenie to powołanie do nowego życia.

To odrodzenie,nazywane  jest kąpielą odrodzenia,przez,którą Bóg zbawia grzeszników.

„ZBAWIŁ nas nie dla uczynków sprawiedliwości,które spełnialiśmy,lecz dla miłosierdzia swego PRZEZ KAPIEL ODRODZENIA oraz odnowienie  przez ducha Świętego.” Tyt.3:5

A więc z wersetu tego wynika,że Bóg przez kąpiel odrodzenia,czyli przez chrzest zbawia grzeszników.

Ta kąpiel odrodzenia,jaką jest chrzest nazwana jest takę obmyciem się z grzechów.

Dlaczego teraz zwlekasz?Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów.wzywając Jego imienia” Dz.22:16

A więc wydaje się,że łatwo możemy zrozumiec co udowodniliśmy na podstawie Biblii,że narodzenia się na nowo z wody,o którym mówił Pan Jezus w Ewangelii Jana 3:5,to narodzenie się poprzez chrzest.

Teraz zobaczymy,co znaczy druga część wypowiedzi o tym,że mamy narodzić się z Ducha?

Jak już wcześniej pisałam,gdy po raz pierwszy rodzimy się na świat,rodzimy się z ciała,czyli z nasienia swoich ojców.

Mamy narodzić się z Ducha,gdyż kto nie narodzi się z wody i z Ducha nie może wejść do Królestwa Bożego.

Bóg jest Duchem,o czym mówi Jezus w Jana. 4:24,dlatego też żeby się narodzić z ducha trzeba się narodzić z Boga.

Czy Biblia mówi coś o takim narodzeniu z Boga i mówi jak to się może stać? 

Otóż tak.

 

Gdy rodzimy się z ciała,jesteśmy powoływani wtedy do życia z nasienia naszych ojców.Nasienie to jest nazywane przez Biblię „zniszczalnym”czyli takie też otrzymujemy z tego cielesnego zniszczalnego nasienia ,życie. Skażone grzechem,słabe ciało podlegające zepsuciu i w dalszej kolejności,śmierci. 

Aby narodzić się z Ducha czyli z Boga,trzeba być do życia powołanym z nasienia Bożego,które Biblia nazywa nasieniem niezniszczalnym.

Tym Bożym,niezniszczalnym nasieniem,jest Jego Słowo.Bóg jest wieczny i niesmiertelny i takie też jest Jego Słowo wieczne i niezniszczalne.

Bóg  zradza na nowo,inaczej mówiąc powołuje nas na nowo do życia ze swego ducha przez Swoje Słowo.

„Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego,ale nieskazitelnego,przez Słowo Boże.które żyje i trwa” 1 Piotra 1:23 BW

Jesteście bowiem PONOWNIE do życia powołani, nie z ginącego nasienia,ale z niezniszczalnego,dzięki Słowu Boga,które jest zywe i trwa.” 1 Ptr.1:23

Jak widzimy z tych wersetów,Bóg sam odradza nas ,powołuje ponownie do życia ze Swego niezniszczalnego nasienia,którym jest Jego Słowo.

Jak mozemy byc pewni,że jesteśmy przez Boga poowołani na nowo do życia,czyli zrodzeni z Jego Ducha?

Na jakiej podstawie Bóg tych ludzi zradza na nowo?

Pan Bóg nam to wyjaśnia.Mianowicie staje się to wtedy,gdy słyszymy Jego Słowo,które  jest nam powiedziane,ogłoszone,zwiastowane i my to co Bóg do nas mówi,przyjmujemy inaczej mówiąc wierzymy w to,co do nas jest powiedziane od Boga.

Biblia nazywa to,że jesteśmy posłuszni prawdzie Słowa Bożego,które zostało do nas wypowidziane.

Jeśli wierzymy w to,co Bóg mówi do nas,jestesmy wtedy zrodzeni przez Boga na nowo z Ducha.

„Ale Słowo Pana trwa na wieki.A jest to Słowo,które wam zostało zwiastowane” 1Ptr.1:25 BW

Co to za słowo Boże,które nam zostało zwiastowane?

Jest to słowo prawdy,prawdy Bożej,które zostało nam ogłoszone jako Dobra Nowina.

„Słowo zaś Pana trwa na wieki.Własnie to Słowo  ogłoszono wam jako Dobrą nowinę” 1 Ptr.1:25 BT

A więc dochodzimy powoli do sedna sprawy.Słowo Dobrej Nowiny czyli inaczej Ewangelii o Synu Boga, Jezusie Chrystusie, o Jego smierci za nasze grzechy i o tym,że Bóg wzbudził Go zmartywych,ogłoszono nam jako  to Słowo Boże.

„Jest to Ewangelia,o Jego Synu-pochodzącym według ciała z rodu Dawida,a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych,pełnym mocy Synem Bozym- o Jezusie Chrystusie Panu naszym: Rz.1:3-4

A więc to Słowo Ewangelii nam ogłoszono i  jeżeli wierzymy w to Boże słowo,jesteśmy wtedy posłuszni Bogu,posłuszni Jego Prawdzie i wtedy dzięki tej wierze jesteśmy zrodzeni przez Boga,czyli zrodzeni z Ducha.

Przez posłuszeństwo Słowu Bożemu,czyli przez naszą wiarę w Ewangelię o jego Synu Jezusie Chrystusie naszym Panu, uświęcamy się i jesteśmy zradzani  z Ducha czyli z Boga,gdyż Bóg jest Duchem.

„Wyście przez Niego uwierzyli w Boga,który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały,tak,że wiara wasza i nadzieja skierowane są ku Bogu.

Skoro już dusze wasze uświęciliście,będąc POSŁUSZNI prawdzie,…” 1 ptr.1:21-22

Gdy uwierzylismy Słowu Boga,Jego prawdzie,gdyz Słowo Boże jest prawdą ,jesteśmy przez  Boga zrodzenia na nowo,czyli narodzeni z Ducha.

„Ze swej woli zrodził nas przez Słowo Prawdy,byśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń”

Jeśli wierzymy w to,co Bóg mówi,rodzimy się na nowo z Ducha,czyli z Boga.

„Wszystko bowiem co z Boga zrodzone,zwycięza swiat;tym własnie zwycięstwem,które zwyciężyło swiat jest nasz wiara.A kto zwycięża świat,jesli nie ten,kto wierzy,że Jezus jest Synem Bożym”1 Jana 5:4-5

„Każdy,kto wierzy,że Jezus jest  Chrystusem, z Boga się narodził,a kazdy kto miłuje tego,który go zrodził,miłuje też tego,który sie z niego narodził” 1 jana.5:1

 

 

 

 

 

Być w Chrystusie ciąg dalszy

Ponieważ uważam,że jest to bardzo ważny temat, przytoczę jeszcze inne wersety z Biblii na ten temat i pokrótce je omówię.

Na początku chcę jeszcze dodać,że oprócz tego iż czytając Biblię należy bardzo wnikliwie rozmyślać nad tekstem,jeżeli nie jest zrozumiały,szukać w innych miejscach,gdyż wyjaśnienie trudnych wersetów,znajduje się w innych miejscach.Nie jest tak,aby nie mozna było dojść prawdy,gdyż wszystko co jest nam potrzebne do poznania i zrozumienia,znajduje się w Biblii.

Często trzeba analizować nie tylko werset,czy słowo ale także pojedyńczą literkę,która może mieć wielkie znaczenie i decydować o znaczeniu całego wersetu.

Poza tym  jest jeszcze jedna ważna zasada,mianowicie zawsze trzeba brać pod uwagę do kogo  skierowane są słowa,wypowiadane przez Jezusa czy apostołów.

Jeżeli nie będziemy zwracać na to uwagi,może nam się wydawac,że w Biblii zawarte są sprzeczności,atak nie jest.

Dla przykładu,związanego akurat z tym tematem’Być W Chrystusie”,zaznaczyć należy,że wszystkie te prawdy  dotyczą czasu po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

Doszliśmy bowiem w pierwszej części,że aby być W Chrystusie należy być ochrzczonym w Imię Chrystusa,czyli ochrzczonym w jego śmierć.

Oczywistym jest,że nigdzie w Ewangeliach,które są zapisem czasu,kiedy Jezus żył i naucza wśród Żydów,nie jest napisane aby ci,którzy uwierzyli w Niego jako posłanego od Boga jego syna, Mesjasza,chrzcili się w Imię Jezusa Chrystusa. 

Ci którzy uwierzyli w Jezusa,otrzymywali życie wieczne na podstawie wiary w Jezusa,stawali się czystymi przed Bogiem dzięki Słowu Boga,a więc dzięki wierze w to co mówił  Jezus.

Wszyscy,którzy uwierzyli przyjmowali wprawdzie chrzest od Jana,który był chrztem nawrócenia.Był to wazny chrzest,gdyż jak mówi Biblia,chrzest Janowy był chrztem sprawiedliwości i kto nie przyjął tego chrztu odrzucał zamiar Boży względem siebie aby być zbawionym.

„A cały lud ,który to usłyszał i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to,że byli ochrzczeni chrztem Jana.” Łk.7:29

„Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych,bo nie dali się przez niego ochrzcić” Łk.7:30

Wszyscy,którzy uwierzyli w Jezusa jako Syna Bożego,Mesjasza,a nie dożyli czasu  śmierci i zmartwychwstania Jezusa,mieli zycie wieczne.

„Kto wierzy w Syna ma życie wieczne,kto zaś nie wierzy Synowi,nie ujrzy życia i grozi mu gniew Boży”

Nigdzie też nie napisano,aby ktoś był ochrzczony w imię Chrystusa,gdyż byłoby to niemożliwe,bo jak wiemy chrzest w imię Chrystusa to chrzest w jego śmierć,a więc stało się to możliwe dopiero po śmierci samego Jezusa.

„Czyż nie wiadomo wam,że my wszyscy,którzyśmy  otrzymali chrzest zanurzający w Jezusa Chrystusa,zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć” Rz.6:3

Jednak zobaczmy jak ważny był chrzest w imię Chrystusa.

Świadczy o tym fakt,że ci którzy uwierzyli w Jezusa za Jego życia,kiedy przebywał jeszcze wśród nich i doczekali śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz  byli  wcześniej ochrzczeni chrztem Jana,byli ponownie chrzczeni chrztem w imię Jezusa Chrystusa.Wiele takich przykładów podają Dzieje apostolskie,gdzie opisano pierwsze czasy kościoła Chrystusowego.

„Jaki więc chrzest przyjęliście? zapytał.A oni odpowiedzieli :<<Chrzest Janowy>Jan udzielał chrztu nawrócenia,przemawiajac  do ludu,aby uwierzyli w tego,który za nim idzie,to jest w Jezusa.>>-powiedział Paweł.Gdy to usłyszeli,przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa.” Dz.Ap.19:3_5

Aby należeć do Chrystusa,inaczej znaleźć się W Nim,przyoblec się w Niego należy ochrzcić się W Jego imię,w imię Chrystusa. Zostaje się wtedy zapieczętowany Duchem Świetym czyli otrzymuje się Tego Ducha.

To przez chrzest należymy do Chrystusa.Apostoł Paweł tłumaczy Koryntianom,że  wszyscy z nich,którzy zostali ochrzczeni w imię Chrystusa,należą do Chrystusa,a nie jak błędnie rozumieli Koryntianie,do tego kto ich ochrzcił

„Myślę o tym,co każdy z was mówi:<<Ja jestem Pawła,a ja apollosa;ja jestem Kefasa a ja  Chrystusa>>Czyż Chrystus jest podzielony?czy Paweł został za was ukrzyżowany?Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni??” 1 Kor.1:12-13

Należymy do Tego ,w imię którego zostaliśmy ochrzczeni.

Wszyscy ochrzczeni W Chrystusie, przyoblekli się w Chrystusa.Oblec się w coś to znaczy  znaleźć się w tym czymś,jakby wewnątrz tego.Dlatego  ochrzczeni  W Chrystusie są W Nim. Są wtedy członkami Jego ciała.

” Bo wy  wszyscy,którzy zostaliście ochrzczeni W Chrystusie,przoblekliście się W Chrystusa.” Gal.3:27

Apostoł Paweł napisał,że wszystko czym i kim był kiedyś uznał za nic nie znaczące ,że wyzuł się z tego starego człowieka jakim był aby tylko znaleźć się W Chrystusie,bo W Chrystusie  jest sprawiedliwość Boża jaką otrzymuje każdy wierzący w Niego.

„I owszem,wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa,Pana mojego.Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci,bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się W Nim-nie mając mojej sprawiedliwości,pochodzącej z Prawa,lecz Bożą sprawiedliwość,otrzymaną przez wiarę w Chrystusa,sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze” Fil.3:8-9

Jak można otrzymać taką Bożą sprawiedliwość? Aby być sprawiedliwym przed Bogiem należy uwierzyć w Jezusa,który jest sprawiedliwością dla nas,oczyścić się przez chrzest z grzechów i znaleźć się w Chrystusie.tak też uczynił apostoł Paweł,gdy uwierzył w Jezusa.

„Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym,co widziałeś i słyszałeś.Dlaczego teraz zwlekasz?Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów,wzywając Jego imienia!” Dz.22:15-16

Przytoczmy jeszcze raz werset  z listu do Rzymian,abysmy rozumieli jak ważne jest aby być W Chrystusie.

„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych,którzy są W Chrystusie,bo zakon Ducha,który daje życie uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci” Rz.8:1-2

 

 

Być W Chrystusie

Dowiedzieliśmy się już z poprzedniego artykułu, czym jesteśmy W Chrystusie oraz co mamy będąc W Nim.

Teraz na podstawie Biblii,spróbujemy odpowiedzieć sobie w jaki sposób możemy znaleźć się W Nim.

Przypomnę tylko,że gdy przychodzimy na świat,jesteśmy wszyscy zrodzeni przez swoich ojców z ich nasienia i rodzimy się  z ciała.Jako potomkowie grzesznego Adama,jesteśmy  wtedy w nim i w nim jesteśmy skazani na śmierć.W Adamie wszyscy umieramy.A W Chrystusie mamy dane przez Boga  życie wieczne.

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć,a łaska przez boga dana to życie wieczne W Chrystusie Jezusie Panu naszym” Rz.6:23

I jak W Adamie wszyscy umierają tak też W Chrystusie wszyscy będą ożywieni” 1Kor.15:22

Jak zatem przejść ze stanu  w Adamie do stanu  W Chrystusie?

Bycie W Chrystusie nazywane jest także w Biblii,przyobleczeniem się W Chrystusa.Będąć W Chrystusie jesteśmy W Niego przyobleczeni.

Aby znaleźć się W Chrystusie,czyli stać się nowym człowiekiem stworzonym na obraz Boży należy pozbyć się starego człowieka,którym byliśmy  w Adamie.

Jak można tego dokonać? Otóż Słowo Boże mówi,że starego człowieka możemy pozbyć się w jeden tylko sposób;mianowicie przez śmierć.

Chociaż żyjemy nadal,aby znaleźć się W Chrystusie i stać się człowiekiem na nowo stworzonym w Chrystusie,musimy umrzeć.tylko przez śmierć możemy pozbyć się starego człowieka jakim byliśmy w Adamie.

Oczywiście mam tu na myśli ludzi,którzy wierzą w Boga i uwierzyli w Jego  syna Jezusa.(co znaczy wierzyć w Jezusa w pierwszym artykule).

Co to zatem znaczy,że musimy umrzeć? Czy Bóg wymaga od nas abyśmy umarli dosłownie czyli oddali swoje własne życie? Okazuje się,że nie.

Musimy umrzeć śmiercią podobną do śmierci Jezusa Chrystusa.Jak to się może stać?

Biblia mówi nam,że podczas chrztu w Jezusa chrystusa ponosimy śmierć podobną do Jego śmierci  i jesteśmy razem z Nim pogrzebani,czyli pozbywamy się starego człowieka jakim byliśmy a stajemy się nowym człowiekiem w Chrystusie.

„Czyż nie wiadomo wam,że my wszyscy,którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w  Chrystusa Jezusa,zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?

Zatem przez chrzest zanurzający nas w smierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to,abyśmy i my wkroczyli w nowe życie,jak Chrystus powstał z martwych, dzięki chwale Ojca” Rz..6:3-4

W wielu miejscach Biblia wyjaśnia,że  przez chrzest razem z chrystusem umieramy,jestesmy razem z nim pogrzebani ale także w czasie chrztu jesteśmy wraz z Nim wskrzeszeni tak jak Chrystus był wskrzeszony przez Boga.

Chrystus umarł dosłownie,fizycznie,oddał życie na krzyzu i dosłownie był wskrzeszony przez Boga z martwych.

My wierzący, umieramy  i jesteśmy wskrzeszani podczas chrztu symbolicznie, podobnie do Chrystusa.

Jeżeli więc przez śmierć,podobną do Jego śmierci,zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie” Rz.6:5

Widzimy więc na podstawie powyższego wersetu,że przez podobną śmierć(gdyż symboliczna),którą ponosimy w czasie chrztu w Chrystusa,jestesmy z Nim złączeni w jedno. Jesteśmy jednością z Chrystusem.

Paweł  mówi więcej,że ta smierć podczas chrztu,to śmierć przez ukrzyżowanie,taka śmierć jaka poniósł Chrystus rzeczywiście.

To wiedzcie,że dla zniszczenia grzesznego ciała,dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to,byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu.” Rz.6:6

Z powyższego wersetu wynika,że we chrzcie w chrystusa Jezusa  ukrzyżowany zostaje dawny czyli stary nasz człowiek.To we chrzcie zostaje zniszczone przez śmierc dawne grzeszne ciało.Tak więc mamy odpowiedź w jakie sposób pozbywamy się starego człowieka.

Wiele innych miejsc Biblii potwierdza tę prawde,że we chrzcie pozbywamy się starego człowieka i stajemy się człowiekiem nowym W Chrystusie.

Biblia mówi ,że należymy do Chrystusa.

„A ci,którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z namiętnościami i pożądaniami” Gal.5:24

Dzięki wierze w  Chrystusa Jezusa,jesteśmy usprawiedliwieni i dzieki tej wierze jesteśmy dziećmi Bozymi w Chrystusie.

I znowu Biblia donosi,że dlatego,że przyoblekliśmy się W Chrystusa jesteśmy dziećmi Bożymi.A przyoblekliśmy się w Chrystusa we chrzcie w Chrystusa.

„Bo wy wszyscy,którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa” Gal.3:26

I znowu potwierdzenie słów a  Rzymian,6:5 ,że przez to przyobleczenie się W Chrystusa,jesteśmy z Nim jedno,czyli jestesmy jednością,jednym nowym człowiekiem w Chrystusie.Nie jest już ważne,czy to wolny czy niewolnik,obojetnie jakiej narodowości,czy  to  człowiek z Żydów czy  z pogan,czy męzczyzna czy kobieta,gdy jesteśmy przez chrzest W Chrystusie,jesteśmy jednym.

„Nie ma już Żyda ani poganina,nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego,nie ma juz mężczyzny ani kobiety,wszyscy bowiem jesteście kimś jednym W Chrystusie”

We chrzcie zostaliśmy razem z Chrystusem pogrzebani  i razem  wskrzeszeni.Jesteśmy teraz nowymi stworzeniami w Chrystusie i obywatelami nieba,gdzie siedzi Chrystus po prawicy Ojca.

Takie wyzucie się z grzesznego ciała, poprzez śmierć we chrzcie w Chrystusa i  przyobleczenie się W Niego, nazywa Biblia obrzezaniem  Chrystusowym.

I w nim też otrzymaliście  obrzezanie nie z ręki ludzkiej,lecz Chrystusowe obrzezanie ,polegającym na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego,jako razem z Nim  pogrzebani w chrzcie,,w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga,który Go wskrzesił”Kol. 2:11-12

Gdy my jako stry nasz człowiek umarł wraz z Chrystusem we chrzci,zostaliśmy razem z Nim we chrzcie wskrzeszeni jako nowy człowiek w Chrystusie, Razem z Nim powstaliśmy z martwych i nasze życie  jest W Chrystusie zapieczętowane przez Ducha, Świętego,którego otrzymaliśmy w czasie chrztu i który w nas jest.

Jeśli zostaliśmy zapieczętowani Duchem Bożym,to  przez tego Ducha,Bóg przywróci nas do życia,choćbyśmy nie doczekawszy powrotu Chrystusa,pomarli.

„A jeżeli mieszka w was Duch Tego,który Jezusa wskrzesił z martwych,to ten co  wskrzesił Chrystusa z martwych,przywróci do zycia wasze śmiertelne ciała,mocą mieszkającego w was  Swego Ducha” Rz.8:11

W Chrystusie, co mamy W Nim?

Zamierzałam napisać na temat:co to znaczy być w Chrystusie? Jednak uznałam,że jest to temat,który wiąże się z innymi prawdami i jest bardzo rozległy,a zarazem bardzo ważny.

Dlatego też aby  dojść do tego, co to znaczy być  W Chrystusie?,zacznę najpierw od tego,co mamy W Chrystusie, czym jesteśmy W Chrystusie?

Czytając słowo Boże-Biblię,przekonałam się,że aby dojść do zrozumienia jakiej prawdy w niej zawartej,trzeba  czytac  bardzo dokładnie,zastanawiać się nie tylko nad każdym wersetem,czy słowem ale nawet nad każdą pojedyńczą literką.

W Biblii nie ma bowiem mało istotnych słów czy liter,ale każde „w” „z” ma swoje znaczenie i może zaważyć na zrozumieniu tego,co  natchniony Duchem Bożym  pisarz,chce nam przekazać,abyśmy właściwie zrozumieli i doszli do dokładnego poznania prawdy.

Nie można czytać Biblii pobieżnie,szybko,trzeba nad wszystkim się zastanawiać,nieraz długo i szukać w innych miejscach,słów które pomogą nam zrozumieć cały werset.

Dla przykładu jak ważna jest każda pojedyńcza litera,przytoczę teraz werset,nie związany akurat z dzisiejszym tematem,ale dla zobrazowania tego,że każda literka ma swoje znaczenie.

„Gdy powziął tę myśl,oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł:<Józefie synu Dawida,nie bój się wziąć do siebie Maryi,twej małżonki;Albowiem Z Ducha Świętego jest to,co się W niej poczęło” Mat.1:20

Mamy tu dwie litery „W” i „Z”.Zobaczmy jakie wielkie znaczenie mają te literki w tych słowach,które anioł rzekł do Marii.Precyzują one  prawdę o tym,że życie Jezusa poczęło się W Marii,czyli w jej łonie,w jej wnętrzu, określają miejsce gdzie to życie zaistniało, literka  ”Z” natomiast, daje wyjaśnienie  skąd to życie wzięło swój początek,od kogo  Jezus otrzymał zycie.

W jednym wersecie zawarte są te dwie fundamentalne prawdy,a określone one zostają przez te dwie  wydawać by się mogło mało znaczące litery.

Dlatego też  zwrot ” W Chrystusie”,który w NT występuje bardzo,bardzo często,także ma wielkie znaczenie.Szczególnie ta literka „W”,dlatego też będę  pisała ją jako dużą literę,dla jaśniejszego zrozumienia.

Prześledzimy teraz niektóre wersety,aby najpierw zobaczyć,co mamy lub czym jesteśmy  W Chrystusie?

Najpierw zobaczmy,kim jest W Chrystusie a następnie zobaczymy co mamy W Nim?

Zaczniemy od tego,że najpierw kiedy się rodzimy,jesteśmy potomkami naszego praojca Adama,który jest nazwany człowiekiem z ziemi.

Wszyscy jego potomkowie zrodzeni  z niego,dziedziczą po nim grzeszną naturę i są skazani na smierć,gdyż zapłatą za grzech jest śmierć.Rz.6:23

Inaczej mówiąc,jesteśmy w Adamie i wszyscy W  NIM umieramy.Biblia używa takiego właśnie stwierdzenia,że W Adamie wszyscy umieramy.

A więc będąc w Adamie,umieramy.

I jak W Adamie wszyscy umierają,tak też W Chrystusie wszyscy będą ożywieni” 1 Kor.15:22

Mamy więc pierwszą rzecz W Chrystusie,będziemy W Nim ozywieni.

Zobaczmy dalej co mamy W Chrystusie?

„Tak i wy rozumiejcie,że umarliście dla grzechu,zyjecie zaś dla Boga W Chrystusie Jezusie” Rz.6:11

W Nim mamy życie wieczne.

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć,a łaska przez Boga dana,to życie wieczne W Chrystusie Jezusie Panu naszym” Rz.6:23

Dla tych,którzy są W Nim,nie ma już żadnego potępienia.Zobaczmy jakie ważne słowa,jaka obietnica.

„Teraz jednak dla tych ,którzy są W Chrystusie Jezusie nie ma już żadnego potępienia.Albowiem prawo Ducha,który daję zycie W Chrystusie Jezusie wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci” Rz.8:1-2

Cały czas zwracajmy uwagę na jedno małe „W”.W Chrystusie mamy miłość Boga,to dlatego,że jesteśmy W Chrystusie Bóg nas miłuje.

„ani co wysokie,ani co co głębokie ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłaczyć od miłości Boga,która jest W Chrystus Jezusie Panu naszym” Rz.8:39

W Chrystusie jesteśmy przed Bogiem usprawiedliwieni,uświęceni  i odkupieni.

„Do kościoła Bożego w Koryncie,do tych,którzy zostali uświęceni W Jezusie chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi,którzy na każdym miejscu wzywają imienia pana naszego jezusa Chrystusa,ich i naszego Pana” 1 Kor.1.:2

„Przez Niego bowiem jesteście W Chrystusie Jezusie,który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwścią i uświęceniem i odkupieniem” 1Kor.1:30

W Chrystusie jesteśmy zrodzeni przez ewangelię.1Kor.4:15

Wszystkie obietnice Boże są w Chrystusie.Bóg umacnia nas i wspomaga,gdy jesteśmy W Chrystusie.

„Albowiem ile tylko obietnic  Bozych,W Nim wszystkie są „tak” 2 kor.1:20

„Tym zaś,który umacnia nas wespół z wami  W chrystusie i który nas namaścił jest Bóg” 2 Kor. 1:21

Nawet dziećmi Bożymi jesteśmy W  Chrystusie.

„Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – W Chrystusie Jezusie.” Gal.3:26

W Chrystusie mamy wolność,(Gal.2:4), W nim  mamy odkupienie,odpuszczenie grzechów (ef. 1:7),W Nim mamy także wiarę i pieczęć Ducha Świętego (Ef.1:13), W Nim pomimo,że żyjemy jeszcze w ciele jesteśmy już wskrzeszeni i siedzimy w niebie W Nim.

„Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – W Chrystusie Jezusie.” Ef.2:6

Dzięki temu,że jesteśmy  W Nim,mamy dostęp do Boga Ojca.

„W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzieki wierze w Niego’ ef.3:12

Wszystko,co mamy mamy W Chrystusie.

Będąc w Nim jesteśmy nowym człowiekiem,stworzonym na nowo na obraz Boży.Gdy Bóg stworzył Adama,stworzył go na swój Boży obraz.

Adam natomiast przekazał swoim potomkom życie i zrodził ich na swój obraz,na obraz grzesznego człowieka,którym się stał gdy odmówił Bogu posłuszeństwa.

Aby teraz stać się znowu  obrazem Boga,trzeba być stworzonym  nowym człowiekiem. Aby się to stało należy  znaleźć się W Chrystusie.Bóg W Chrystusie stwarza nas na nowo.Stajemy się wtedy nowym człowiekiem,nowym stworzeniem.

„Jesteśmy bowiem Jego dziełem,stworzeni W Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów,które Bóg przygotował,abyśmy je pełnili” Ef.2:10

Gdy jesteśmy W Chrystusie jesteśmy na nowo stworzonym  W Nim człowiekiem. Stary nas człowiek,jakim bylismy W Adamie już nie istnieje.Teraz już wszystko jest nowe. Jesteśmy człowiekiem nowym W Chrystusie,stworzonym według Boga w sprawiedliwości i świętości.Jesteśmy znowu,jak kiedyś Adam przed grzechem pojednani z Bogiem,sprawiedliwi i uświęceni.

„Jeżeli więc ktoś pozostaje W Chrystusie,jest nowym stworzeniem.To co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe” 2kor.5:17

Jeżeli wszystko mamy W Chrystusie i W nim jesteśmy stworzeni na nowo na obraz Boży, co zatem stało się z naszym starym człowiekiem,kiedy jeszcze nie byliśmy W Chrystusie ale W Adamie?

Co zatem musimy uczynić aby znaleźć się w Chrystusie,bo wiemy już,że jest to sprawa najważniejsza.

O tym w następnym opracowaniu.

 

 

 

Jednorodzony Syn Boży

Jednorodzony według słownika oznacza jedynego potomka,w tym wypadku syna.

W Biblii nazwa jednorodzony odnosi się do syna Bożego Jezusa.

Słowo to w Biblii tysiąclecia użyte jest na określenie Jezusa w trzech miejscach w Ewangelii Jana.

A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.I ogladaliśmy Jego chwałę,chwałę jaką JEDNORODZONY otrzymuje od Ojca,pełen łaski i prawdy.” J.1:14

„Boga nikt nigdy nie widział,Ten JEDNORODZONY Bóg,który jest w łonie Ojca o Nim pouczyŁ” J.1:18

„Tak bowiem Bóg umiłował świat,że Syna swego JEDNORODZONEGO dał,aby kazdy,kto w Niego wierzy nie zginął,ale miał życie wieczne.” J.3:16

Aby dojść,co oznacza określenie „jednorodzony”,zastanowić się należy nad tym słowem i rozłożyć go jakby na czynniki pierwsze.

Słowo to składa się z dwóch części: „jedno” i „rodzony.

Biorąc pod uwagę,że „jednorodzony” wg słownika oznacza jedynego potomka,należy też tak rozumieć,że człon „jedno” oznacza jednego  syna.

Przy wyjaśnianiu spraw dotyczących relacji Boga z Jego ludem,z Jego synem,dobrze jest wspomagać się i porównywać podobne przypadki pomiędzy ludźmi.

Gdyż tak samo jak ludzie na ziemi, mają synów,dzieci,małżonków,tak też Pan Bog ma syna,ma swoje dzieci, małzonkę.

Zastanówmy się zatem,co słowo jednorodzony syn,oznaczać by mogło w stosunku do syna,który ma swojego ojca ziemskiego?

Jeżeli człowiek miałby tylko jednego syna,syna przez siebie zrodzonego(spłodzonego),czyli takiego któremu przekazał ze swojego nasienia życie,ten syn byłby wtedy jego jedynym synem rodzonym.

Wiemy,że można mieć synów rodzonych,mozna mieć także  synów(córki) adoptowanych inaczej nazywanych,przybranymi.

Gdyby człowiek miał kilku synów spłodzonych-zrodzonych z własnego nasienia,o każdym z nich może ojciec powiedzieć”to są moi synowie rodzeni”.Natomiast o synach przybranych,choć wchodzą oni,na skutek legalnej adopcji(przybrania za synów) we wszystkie prawa synów rodzonych,nie mozna powiedzieć,że są synami rodzonymi.

Jeżeli człowiek miałby tylko jednego takiego syna,zrodzonego przez siebie,wtedy syn taki jest jedynym rodzonym synem,zwanym także jedynakiem.

I tak sprawa wygląda wśród ludzi.

Zobaczymy teraz,czy zasada ta odnosi się także do syna Boga,którym jest Jezus.Zobaczmy także,czy Bóg ma takiego syna,który byłby jedynym synem zrodzonym przez Niego, bezpośrednio z Jego mocy,czyli Ducha Bożego Świętego?Zobaczmy,czy ma takiego syna,który nazwany byłby jedynakiem?A także czy Pan Bóg ma inne dzieci Boże,czy są one przez Boga zrodzone ,tak jak syn rodzony,czy też nazywają się inaczej.

Wiemy,że Bóg stworzył Adama,który nazywany jest w biblii synem Bożym. Choć jest on nazwany synem Bożym,ponieważ jest stworzony nie mogą do niego odnosić się żadne terminy o zrodzeniu.

„Syna enosa,syna Seta,syna Adama,syna Bożego” Łk.3:38

Chociaż był on jedynym synem Bożym,który bezpośredno od Boga otrzymał życie,nie może on być nazwany jednorodzonym,gdyż Bóg go stworzył a nie zrodził.

Wiemy,że „Jednorodzony” dotyczy Syna Bożego,którym jest Jezus.

Zobaczmy teraz,co Bóg powiedział o Jezusie.Powiedział,że jest jego Synem przez zrodzenie. 

Ogłoszę postanowienie Pana:Powiedział do mnie:<<Tyś Synem moim,Ja ciebie dziś zrodziłem”>>Ps. 2:7

Widzimy więc,że Jezus jest synem zrodzonym przez Ojca,a więc jest Jego synem rodzonym.Mamy więc  wyjasnienie  części słowa „Jedno-rodzony”.

Zobaczmy teraz,czy Jezus jest jednym takim synem swego Ojca,aby można było powiedzieć,ze jest Jednorodzonym Synem Boga?

Aby tak było,musimy znaleźć w Piśmie miejsce,gdzie było by powiedziane,że Bóg nie ma więcej synów,o których powiedział,że są synami,których Bóg zrodził.

I tak rzeczywiście jest.W miejscu,gdzie Biblia dowodzi wyższości Jezusa nad aniołami,padają słowa,że do żadnego z aniołów ,Pan Bóg nie powiedział,że są oni synami zrodzonymi przez Niego.

Podobnie jak Adam nazwany jest synem Bożym(stworzonym),także aniołowie nazywani są synami Bożymi,jednak  nie są oni synami Boga,zrodzonymi przez Niego.

” Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek:Ty jesteś moim Synem,Jam Cię dziś zrodził?

Doszliśmy więc już do tego,że jedynym synem przez Boga zrodzonym,a więc rodzonym synem Bozym jest jezus.

Wiemy,że taki jedyny syn zrodzony przez człowieka,nazywany jest jedynakiem.

Zobaczmy zatem,czy Jezus,jedyny zrodzony przez swego Ojca-Boga Syn,zwany Jednorodzonym,nazwany jest gdzieś w Biblii Jedynakiem?

Okazuje się,że jest tak nazwany.

„Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności.Będą patrzeć na tego,którego przebili i boleć będą nad nim, jak się boleje nad JEDYNAKIEM i płakać będą jak się płacze nad pierworodnym” Zach.12:10

Mamy więc potwierdzenie,że Jezus,jedyny syn Boży,którego zrodził Bóg,nazwany jest jedynakiem.Jedynak to jeden i tylko jeden syn.Jeden syn zrodzony przez Boga,zwany Jednorodzonym Synem Bożym.

Tylko Jezus został w ten sposób powołany do życia przez Boga,bezpośrednio z Bożego Ducha Świętego,począł się w łonie ludzkiej matki bez udziału ziemskiego ojca.

Pan Bóg ma także inne swoje dzieci.Są nimi wszyscy,którzy wierzą w Imię Jego Jednorodzonego Syna,Jezusa Chrystusa.

Wierzący ci zostają przez Boga zrodzeni ponownie,inaczej narodzeni na nowo.Najpierw wszyscy ludzie rodzą się z ciała,czyli  z woli swoich ziemskich ojców.

Aby mogli się stać dziećmi Bożymi,muszą ponownie narodzić się z Boga czyli z Ducha,ponieważ Bóg jest Duchem.

Powiedział o tym Jezus w Ewangelii Jana,że aby wejśc do Królestwa Bożego trzeba się powtórnie narodzić.

„W odpowiedzi rzekł do niego Jezus:<<Zaprawdę,zaprawdę powiadam ci,jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie nie może wejść do Królestwa Bożego>> J.3:3

Te powtórne narodziny,to zrodzenie  przez Boże Słowo,które jest żywe,to zrodzenie z niezniszczalnego Bożego nasienia.

Najpierw byliśmy zrodzeni z  żądzy ciała,z woli męża, a gdy rodzimy się ponownie,jesteśmy zrodzeni z wody i Ducha i wtedy stajemy się dziećmi Bożymi.

„Nikodem powiedział do Niego:<<Jakżesz się może człowiek narodzić będąc starcem?Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?>>Jezus odpowiedział:<<Zaprawdę zaprawdę powiadam ci,jeśli się  ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jana.3:4-5

Bóg,przez wiarę w Imię Jego Jednorodzonego Syna,przez wiarę w moc Boga,który swoją mocą wskrzesił Jezusa z martwych, zradza nas na nowo z  wody i Ducha ,ze swego Bożego nasienia niezniszczalnego.Rodzimy się ponownie i jesteśmy dziećmi Bożymi.

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.On to w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa NA NOWO ZRODZIŁ nas do żywej nadziei” 1Ptr.1:3

Przez wiarę w Boga,który wskrzesił Jezusa z martwych jesteśmy powołani na nowo do życia z Bożego nasienia,dzięki jego Słowu.Na nowo powołani do życia czyli zrodzeni ponownie o czym mówił Jezus do Nikodema w ewangelii Jana.

„Jesteście bowiem  PONOWNIE DO ZYCIA POWOŁANI nie z ginącego nasienia,ale z niezniszczalnego,dzięki słowu Boga,które jest żywe i trwa” 1 Ptr.1:23

My dzięki swojej wierze,jesteśmy także Synami(dziećmi ) Bożymi,dziecmi w Chrystusie. Inaczej Pismo nazywa nas synami  przybranymi.Jezus to jednorodzony syn Boży,który od razu został przez boga zrodzony z Jego ducha.my natomiast,którzy najpierw rodzimy się z ciała,jesteśmy w Chrystusie nazwani przybranymi synami Bożymi,przez wiarę.

„Gdy jednak nadeszła pełnia czasu,zesłał Bóg syna swego narodzonego z niewiasty,zrodzonego pod prawem,aby wykupił tych,którzy podlegali prawu,abyśmy mogli otrzymac PRZYBRANE synostwo” Gal.4:3_4

„Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako PRZYBRANYCH synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej łaski,którą obdarzył nas w Umiłowanym” Ef.1:4

Dzieki swej wierze i  ponownym zrodzeniu nas przez Boga jesteśmy przybranymi synami Bozymi w Jezusie Chrystusie.

Wszystko co mamy i czym jestesmy mamy w Chrystusie. To małe „W” znaczy bardzo dużo.Co to znaczy być W Chrystusie?

O tym  w następnym artykule.

 

 

 

 

Jezus -Syn Człowieczy

Co w Biblii oznacza określenie „Syn człowieczy?

Otóż termin ten znaczy to samo co „człowiek”Już w Starym Testamencie,określany był tak min. prorok  Ezechiel,który miał wizję nieba, tronu Bożego i chwały Boga.

„Rzekł On do mnie:<<Synu człowieczy,stań na nogi.Będę do ciebie mówił” Ez.2:1

Prorok Daniel miał widzenie,w którym zobaczył Syna Człowieczego,czyli człowieka,który na obłokach przybył do nieba,do samego Boga.Ten Syn Człowieczy otrzymał  od Boga władzę królewską i wieczne panowanie nad wszystkimi narodami.

„Patrzyłem w nocnych widzeniach:a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy.Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego.Powierzono Mu panowanie,chwałę i władzę królewską a służyły Mu wszystkie narody,ludy i języki.Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem,które nie przeminie,a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.” Dan.7:13-14

Dużo,dużo wczesniej,jeszcze za czasów panowania króla Dawida,zapowiedział Bóg jemu właśnie,że w przyszłości wzbudzi z rodu Dawida potomka,który będzie zasiadał na tronie królewskim na zawsze.

Bardzo dokładnie zgadzają się te słowa z tym co opisywał potem Daniel.Łatwo  się zorientować,że dotyczyły one tej samej osoby,tego samego syna człowieczego,którego widział Daniel i zapowiadał wcześniej Bóg Dawidowi.Rozpoznać to można głównie po cechach,które dotyczyły królestwa,mianowicie,że będzie one wieczne.

„Kiedy wypełnią się dni twoje i będziesz musiał odejść do twoich przodków,wzbudzę twojego potomka po tobie,którym będzie jeden z twoich synów i utwierdzę jego królowanie.On zbuduje Mi dom,a ja utwierdzę tron jego na wieki” 1Krn.17:11-12

„Osadzę go w moim domu i w moim królestwie na zawsze,a tron jego będzie utwierdzony na wieki” 1 Krn.17:14

Widzimy więc,że Bóg zapowiedział już Dawidowi,takiego króla z jego rodu,którego królestwo będzie wieczne.Nie mówi On,że ten potomek Dawida istnieje już w tej chwili,ale,że wzbudzi go,czyli powoła do życia w odpowiednim czasie.Wzbudzić,znaczy powołać do życia.

„I błogosławił heli elkanie i jego żonie mówiąc:niechaj ci Pan WZBUDZI potomstwo z tej żony,w zamian za tego,którego odstąpiła Panu.Potem poszli do swojej miejscowości.”1Sam.2:20

I wzbudził Bóg im potomstwo,o czym mówi następny werset,czyli Anna poczęła i urodziła kolejne dzieci.

„I wejrzał Pan na Annę i poczęła i porodziła  trzech synów i dwie córki…” 1 Sam.2:21

Tak samo też,wzbudził Bóg w odpowiednim czasie, zapowiadanego wcześniej Dawidowi,potomka,który miał być synem Bożym,miał począć się  w łonie ziemskiej matki,dziewicy i przez nią urodzony.

Otrzymać on miał królestwo wieczne i panowanie na wieki.

Słowa te spełniły się w momencie,gdy anioł Gabriel  przyszedł do Marii i zapowiedział jej,że w niej pocznie się syn,który będzie Synem Najwyższego Boga,gdyż poczęcie jego będzie z Ducha Bożego.I znowu powiedziane jest to,co było zapowiadane Dawidowi oraz co mówił Daniel,że syn ten otrzyma tron  i królestwo na wieki.

„Oto poczniesz i porodzisz syna,któremu nadasz imię Jezus.Będzie On wielki i będzie nazwany  synem Najwyższego,a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida.Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,a  jego panowaniu nie będzie końca.” Łk.1:31-33

A więc nadszedł czas,kiedy potomek Dawida,człowiek  syn Bozy został wzbudzony z ducha Bożego w łonie ludzkiej matki,narodził się jako człowiek,nazywany także Synem Człowieczym.

Syn Człowieczy to najważniejsze określenie Syna Bożego Jezusa.Dlaczego tak jest?

Otóż czytając cztery ewangelie,które są opisem działalności Jezusa,w których zawarte jest wszystko,co Jezus mówił i o czym nauczał,zauważyć możemy,że określenie” Syn Człowieczy,  stosuje Jezus najczęściej do siebie,na określenie swojej osoby.

W samej tylko Ewangelii Mateusza, Jezus nazywa siebie Synem Człowieczym około czterdzieści razy.

Także w pozostałych ewangeliach, bardzo dużo razy występuje to określenie w stosunku do Jezusa.

W Ewangelii Jana,najczęściej mówi się o Jezusie jako o człowieku,a w pozostałych  najczęściej jako Synu Człowieczym.Człowiek i Syn Człowieczy znaczy to samo.

Aby być człowiekiem,trzeba się urodzić jako człowiek. Jezus urodził się jako człowiek,jest także synem Bożym,gdyż narodził sie z Boga.Nie miał ziemskiego ojca,Ojcem Jego jest Bóg.

Jest On człowiekiem-Synem Człowieczym,poczętym i narodzonym z Boga przez ludzką matkę.

Dlatego też w Nowym Testamencie,tytuł Syn Człowieczy odnosi się do Jezusa.

Prześledzimy teraz ewangelię Jana i zobaczymy,jak nazywali Jezusa ludzie,którzy Go widzieli i znali oraz,co sam Jezus mówił o sobie.

„Pójdźcie i zobaczcie Człowieka,który mi powiedział wszystko,co uczyniłam;czyż On nie jest mesjaszem” J.4:29

Strażnicy odpowiedzieli:<<Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał  tak,jak ten człowiek przemawia” J.7:46

On odpowiedział:<<Człowiek zwany Jezusem,uczynił błoto,pomazał oczy moje i rzekł do mnie:Idź do sadzawki Siloam i  obmyj się>>..” J.9:11

„Niektórzy więc z faryzeuszów rzekli:<<Człowiek ten,nie jest od Boga,bo nie zachowuje szabatu..”J.9:16

My wiemy,że człowiek ten jest grzesznikiem”J.9:24

 

Za człowieka uważali Jezusa ludzie,którzy Go widzieli,znali,wśród których dokonywał cudów.Także ci,których uzdrawiał,leczył ze ślepoty mówili,ze uczynił to człowiek Jezus.

Zobaczmy teraz,co mówi o sobie sam Jezus w ewangelii Jana.

Jezus stwierdza,że dostał władzę sądzenia,dlatego,że jest Synem Człowieczym.

„Przekazał Mu władzę wykonywania sądu,poniewaz jest Synem Człowieczym”J:5:27

Zgadzają się z tym słowa wypowiedziane,przez apostoła Pawła,że Bóg będzie sądził świat przez Człowieka.Człowiek to Syn Człowieczy Jezus.Jezus nazywa siebie Synem Człowieczym za życia,kiedy naucza wśród Żydów,apostoł Paweł nazywa Jezusa Człowiekiem,gdy już zmartwychwstał i poszedł do nieba.

„Nie zważając na czasy nieświadomości,wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia,dlatego,że wyznaczył dzień,w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez CZŁOWIEKA,którego na to przeznaczył,po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych” Dz.Ap.17:30-31

A więc po wskrzeszeniu i wstąpieniu do nieba,jest Jezus Chrystus nadal nazywany Człowiekiem.

Znowu zgadza się to ze słowami samego Jezusa,który mówi,że to On Syn Człowieczy musi być wywyższony i uwielbiony.Czyli Człowiek Jezus umrze na krzyżu i będzie wzięty do nieba.

„A Jezus dał im taką odpowiedź:<<Nadeszła godzina,aby został uwielbiony Syn Człowieczy”J.12:23

I znowu to Jezus mówi,że to On,Syn Człowieczy,który jest synem Błogosławionego Boga zasiądzie w niebie po prawicy Bożej,

„Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie:<<Czy Ty jesteś Mesjasz,Syn Błogosławionego?>>Jezus odpowiedział:<<Ja jestem.Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi>> Marka.14:61-62

Syn Człowieczy będzie siedział po prawicy wszechmocnego Boga w niebie.

Stało się to prawdą,że ujrzą Syna Człowieczego Jezusa w niebie.Mówi o tym  Szczepan,który przed śmiercią ujrzał Jezusa w niebie po prawicy Boga.

„I rzekł:<<Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego,stojącego po prawicy Boga” Dz.Ap. 7:56

Tak jak Jezus przed swą śmiercią zapowiedział tak się stało.

Tak jak uczniowie widzieli Syna Człowieczego wstępującego do nieba, na obłokach, tak też przyjdzie Jezus Syn Człowieczy, z nieba w swojej chwale,przyjdzie jako Syn Człowieczy,o czym mówi w Mat.25:31

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim,wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały” Mat.25:31

 

To Człowiek narodzony z Boga,Syn Człowieczy Jezus Chrystus ,który narodził się jako Człowiek,żył jako Człowiek, umarł i został wzbudzony z martwych jako Człowiek i został jako Człowiek,Syn Człowieczy wywyższony przez Boga Ojca na prawicę Bożą,przyjdzie sądzić świat jako Człowiek,gdyż otrzymał prawo sądu,bo jak sam powiedział,jest Synem Człowieczym.

Tego Syna Człowieczego Jezusa,Chrystusa widział prorok Daniel w swojej wizji w niebie,na długo przed tym faktem i tego samego Syna Człowieczego widział apostoł Jan w niebie,gdy juz  po swym zmartwychwstaniu Chrystus tam przebywał.

 

 

Jezus-Syn zrodzony przez Ojca

W ostatnim opracowaniu doszliśmy do tego,co to znaczy „zrodzić” i stworzyć.

Teraz postaram się odpowiedzieć na pytanie,czy Jezus syn Boży został zrodzony czy stworzony.

Pomiędzy wierzącymi istnieją różne poglądy na ten temat,jedni twierdzą,że Jezus był przez Ojca stworzony,drudzy,że zrodzony,a są też tacy,którzy twierdz,że to wszystko jedno i że jest to mało znacząca gra o słówka.

Przy dochodzeniu do tej prawdy,opierać się będziemy na tym co na ten temat mówi Biblia.

Na samym początku,zaznaczymy,że pewnym jest to,że Pismo nigdzie nie mówi o Jezusie,że jest on synem stworzonym.

W odróżnieniu od pierwszego syna Bożego,którym był Adam,o którym powiedziane jest,że został on przez Boga stworzony,Biblia nigdzie nie nazywa Jezusa synem stworzonym.

Adam,syn Boży został przez Boga stworzony.Został on powołany do istnienia bezpośrednio przez samego Boga.

I STWORZYŁ Bóg człowieka na obraz swój.Na obraz Boga STWORZYŁ go.Jako mężczyznę i niewiastę STWORZYŁ ich” 1.Moj.1:27

Biblia opisuje,w jaki sposób Bóg to uczynił.W 1.Moj.1:Otóż Bóg ukształtował pierwszego człowieka  z ziemi i dał mu swego ducha i tym sposobem ożywił martwe ciało ukształtowane z prochu ziemi.

Człowiek składa się z ciała,które zbudowane jest z takiej samej materii jak ziemia i dopiero w momencie przekazania mu tchu życia,którym dysponuje tylko Bóg,gdyż jest On źródłem zycia,zostało martwe ciało ożywione duchem Boga i od tej chwili, zaczął Adam pierwszy człowiek żyć.Inaczej mówiąc ,stał się on duszą  żyjącą.

Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia.Wtedy stał się człowiek istotą żywą”1Moj.2:7

Ten proces powołania do życia pierwszego człowieka,Adama, nazywa Biblia stworzeniem.Dlatego też w innym miejscu,Adam nazwany jest człowiekiem z ziemi,a także duszą żyjącą.

„Tak też jest napisane:Stał się pierwszy człowiek,Adam duszą żyjącą,..” 1 Kor.15:45

Oraz

„Pierwszy człowiek  z ziemi – ziemski..” 1 Kor.15:47

Jak zatem widzimy,pismo mówi o pierwszym człowieku,że został on przez Boga stworzony.I choć Biblia nazywa Adama synem Bożym,był on synem stworzonym.

„Syna Enosa,syna Seta,syna Adama,syna Bożego” Łk.3:38

W poprzednim  artykule,doszliśmy także do prawdy co to znaczy zrodzić syna.Otóż ,dla przypomnienia tylko przytoczymy wersety,które mówią,że zrodzić syna to znaczy powołać go do życia i że zrodzić syna(potomka),może ojciec.

Bóg,pierwszego swego syna Adama stworzył na swoje podobieństwo,w ten sposób,że uczynił go,ukształtował z prochu ziemi i dał mu swój dech życia.

Natomiast Adam,przekazał życie swojemu synowi ,przez zrodzenie.

„”Adam żył sto trzydzieści lat i ZRODZIŁ syna na podobieństwo swoje,na obraz swój i nazwał go Set” 1 Moj.5:3

Teraz zastanowimy się i znajdziemy w Biblii miejsca,co mówi ona o synu Bożym Jezusie,odnośnie stworzenia -zrodzenia.

Czytając całe Pismo,nigdzie nie jest o Jezusie powiedziane,że był On stworzony przez Ojca.Napisane jest natomiast,że Jezus jest przez Ojca zrodzony.

Tak jak każdy z synów, potomków Adama został przez swego ludzkiego ojca zrodzony,tak samo o Jezusie powiedziane jest,że został  przez swego ojca zrodzony.

Sam Bóg mówi to o swoim Synu Jezusie.Słowa te zapisane są w Psalmie 2, w którym Pan Bóg zapowiada,że w odpowiednim czasie, w przyszłości zrodzi On swego syna,Zrodzi,czyli według Biblii,powoła go do życia.

” Ogłoszę postanowienie Pana:Powiedział do mnie:<<Tyś Synem moim,Ja Ciebie dziś zrodziłem>>”Psalm 2:7

Bóg przez  proroków zapowiadał,że pośle w odpowiednim czasie na świat swego syna,który się narodzi z niewiasty, z dziewicy.Kiedy nadszedł ten czas spełniło się to proroctwo i Syn Boży Jezus  został przez Boga zrodzony(spłodzony) w łonie dziewicy Marii i przez nią urodzony.

” Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego,który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi” Gal.4:4

Apostoł Paweł wyjaśnia Żydom,że wypełnienie tej obietnicy,którą dał Bóg ich ojcom, min. w Psalmie 2 spełnił Bóg w tym czasie, powoławszy do życia Zbawiciela Jezusa.

Ogłasza on Żydom,że słowa; <<Ty jesteś moim Synem,Jam Ciebie  dziś Zrodził>> z Psalmu 2  są spełnieniem obietnicy  danej ich ojcom,dotyczącej  wzbudzenia do życia swego syna.

„I my zwiastujemy wam dobrą nowinę.Tę obietnicę,która dał ojcom,wypełnił Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa ,jak to napisane w psalmie drugim:Synem moim jesteś,dzisiaj cię zrodziłem” Dz.Ap.13:32-33

Biblia sprawozdaje także,że Jezus jest jedynym,zrodzonym Synem Boga, czyli powołanym do życia przez Niego.Jest jedynym synem,którego zrodził Bóg  bezpośrednio przez swoją moc,czyli Swego Świętego Ducha. Ten Syn,jest prawdziwym synem Bożym,któremu Bóg sam bezpośrednio dał życie w skutek czego począł się On w łonie ziemskiej matki Marii.Jezus dostał to życie od Boga,dlatego jest  w dosłownym tego znaczeniu,Synem Bozym. Nie zrodził Go żaden ziemski ojciec,ale swoje życie otrzymał od Boga.

Dlatego też,jak donosi Biblia,do nikogo Bóg nigdy nie powiedział tych słów,zapisanych w psalmie drugim:<<Synem moim jesteś,jam cię dziś zrodził”.Słowa te odnoszą się tylko do jednego takiego zrodzonego przez Boga syna,do Jezusa.

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek;Ty jesteś moim synem,Jam cię dziś zrodził. I znowu ja będę mu ojcem a On będzie mi Synem’ Hbr.1:5

Chociaż Adam nazwany jest w Biblii Synem bożym ,aniołowie nazywani są synami Bożymi,nie są oni jednak synami zrodzonymi przez Boga.Dlatego też Bóg do nikogo nie powiedział tych słów,że ktokolwiek jest synem przez Niego zrodzonym.

Dlatego Jezus jest także nazwany Jednorodzonym Synem Bożym.Jednorodzony,czyli jedyny zrodzony przez Boga człowiek,który nie otrzymał życia od ziemskiego ojca lecz życie to otrzymał od swojego Ojca Boga.

 

Stworzyć,Zrodzić,Urodzić

Na temat tego,co znaczy zrodzić i stworzyć powstało bardzo wiele opracowań.Wiele sprzecznych opinii,dotyczących tego tematu,ukazało się w różnych artykułach.Temat ten pojawia się najczęściej w związku z pytaniem,czy Jezus Syn Boga,został zrodzony czy stworzony.

Jedni starają się udowodnić,że Jezus został zrodzony,inni,że stworzony,a są też tacy,którzy twierdzą,że to wszystko jedno.

Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie,należy najpierw dokładnie poznać na podstawie  Biblii,co znaczą oba te pojęcia.

Zobaczmy zatem,co oznacza słowo „stworzyć”w Biblii.

 Stworzyć,to znaczy powołać do istnienia kogoś,coś,co dotąd nie istniało.Spowodować zaistnienie,powołać do bytu.Przy tym spełniony musi być warunek,że to co zaistniało,powstało z niczego,że stało się to,jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Już z tego wynika,że stwórcą nie może być człowiek.Nie ma on bowiem takiej mocy,aby spowodować zaistnienie czegokolwiek,co wcześniej nie istniało,tym bardziej aby stworzyć takie dzieło z niczego.

Człowiek może uczynić różne rzeczy,może je odkryć,wynaleźć,przerobić,udoskonalić.Chociaż nazywany jest często twórcą jakiegoś dzieła,nie może być nazwany jego stwórcą,gdyż przy tworzeniu wszystkiego,korzysta  z tego co już wcześniej istniało,czyli było stworzone.Cokolwiek człowiek by uczynił,zawsze korzysta z materiału,który już jest stworzony.

Dla przykładu dajmy,dzieło malarza.Obraz,który maluje zdolny malarz,jest jego dziełem i choć on go namalował,nie możemy,opierając się na Biblii,powiedzieć,że jest on stwórcą tego dzieła,gdyż w procesie powstawania obrazu,korzystał z farb,płótna,pędzli itp,a wszystko to już było w przyrodzie.korzystał także ze swoich zdolności,swojej wyobraźni,zmysłu piękna,a  tego także nie miał sam z siebie,gdyż z takimi zdolnościami się  już urodził i nie miał na to żadnego wpływu.

Człowiek,zatem może być jedynie twórcą czegoś.

Stwórcą może być tylko Bóg.Tak też jest w Biblii nazywany.

„Godzien jesteś,Panie i Boże nasz,odebrać chwałę i cześć i moc,boś Ty stworzył wszystko,a dzieki Twej woli zaistniało i zostało stworzone” Obj.4:11

To Bóg jest stwórca wszystkiego co istnieje:nieba,ziemi i wszystkiego,co w nich się znajduje.

„Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi i morza i wszystkiego,co w nich istnieje”Dz.4:24

Tylko Pan Bóg ma moc,aby stworzyć,czyli powołać do istnienia to,co nie istnieje.

Zastanowimy się teraz opierając się tylko na Biblii,jak Bóg stwarza.Biblia nam to opisuje dokładnie opisuje,już w pierwszej księdze.

Widzimy tam,że Bóg stwarza wszystko swoim słowem.Obrazowo powiedziane jest to w ten sposób.Bóg rzekł i stało się.Bóg po prostu powiedział „niech stanie się” to,czy owo i to się stało.Czyli mówiąc jeszcze inaczej,Bóg powiedział,wyrzekł słowa aby na przykład powstał księzyc,słońce i gwiazdy i tak się natychmiast stało,czyli pojawily się świecące obiekty na niebie.

Bóg powiedział słowo i to co dotychczas nie istniało,pojawiało się i zaczynało istnieć.Tylko tyle potrzeba było Bogu do stworzenia czegoś z niczego.Jego słowo.

„I rzekł Bóg:Niech stanie się światłość.I stała się światłość.”Rodz.1:3

„Potem rzekł Bóg:Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech ukaże suchy ląd! I tak się stało”Rodz.1:9

„Potem rzekł Bóg:Niech powstaną swiatła na sklepieniu niebios,aby świecić nad ziemią!I tak się stało.”Rodz.1:15

Prawda,jakie to cudownie proste dla Boga?On tylko rzekł,czyli wypowiedział swoje słowo i to co wypowiedział stawało się rzeczywistością.

„Przez słowo Pana(JHWH) powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego”Psalm 33:6

„Bo On przemówił,a wszystko powstało;On rozkazał,a zaczęło istnieć”Psalm 33:9

Bóg nie potrzebował nikogo,aby stwarzać,niczyjej pomocy ani żadnego pośrednika.Biblia mówi jasno jak to się odbywało.Bóg powiedział słowo,wyraził życzenie aby coś się stało i to natychmiast się pojawiało.Dlatego też Pan Bóg mówi,że On sam osobiście,własnoręcznie stworzył wszystko i nikt mu w tym nie pomagał.

„Jam jest Pan,uczyniłem wszystko,Sam rozpiąłem niebiosa i rozpostarłem ziemię;a któz był ze mną?Iz.44:24

„To ja uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka,Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję wszystkim jego zastępom”Iz.45:12

„Moja to ręka załozyła ziemię i moja prawica rozciągnęła niebo” Iz.48:13

Również w Nowym testamencie,apostoł Piotr potwierdza w swoim liście,że ziemia powstała na słowo Boże.

„Nie wiedzą bowiem ci,którzy tego pragną,że niebo było od dawna i ziemia,która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże” 2Ptr.3:5

Rozumiemy teraz,dzięki słowu Bożemu zapisanemu w Biblii,co to znaczy stwarzać i w jaki sposób Bóg stworzył wszystko.

Zastanówmy się teraz,co znaczy w Biblii słowo zrodzić?Wydawać by się mogło,ze wiemy dobrze co to znaczy.Jednak gdy zapytałam parę osób o to,okazało się,że nie dali oni poprawnej odpowiedzi.Najczęściej  odpowiadali oni,że zrodzić to znaczy urodzić.

Otóż,jak zaraz zobaczymy,nie jest to prawdą.

Aby to dobrze zrozumieć,wrócimy do pierwszych kart Biblii i zobaczymy,gdzie i o kim,Biblia mówi po raz pierwszy,że został zrodzony i przez kogo?

W księdze Rodzaju  1:27, powiedziane jest,że Bóg stworzył człowieka,jako mężczyznę i niewiastę.

I stworzył Bóg człowieka na obraz swój.Na obraz Boga stworzył go.Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich” Rodz.1:27

Zaraz potem,  Rodzaju 2:8,donosi,że Bóg umieścił w Edenie człowieka i znowu dodane jest, ze tego człowieka ,którego stworzył.I znowu,w  dwóch krótkich wersetach Rodzaju 5:1-2 powtórzona jest aż cztery razy,prawda o tym, że Bóg pierwszych ludzi stworzył.

„Oto rodowód potomków Adama.Gdy Bóg STWORZYŁ człowieka,na podobieństwo Boga STWORZYŁ go.STWORZYŁ mężczyznę i niewiastę,pobłogosławił ich i dał im nazwę ludzie,wtedy gdy ich STWORZYŁ”Rodz.5:1-2

Musi to być bardzo ważne,skoro Pismo tak wiele razy mówi nam o tym,że Bóg stworzył wszystko a na końcu ludzi.

W tym właśnie miejscu,kończy się etap stwarzania.

Otrzymaliśmy z tych wersetów informację,że pierwsi ludzie zostali stworzeni,oraz,że zostali oni stworzeni na podobieństwo Boga,na Jego obraz.

Następne wersety 5 rozdziału mówią nam już o dalszych potomkach stworzonych przez Boga pierwszych ludziach.I co widzimy dalej?

Już kolejny werset 5:3 informuje nas,ile lat miał Adam,gdy pojawił się jego potomek Set i w jaki sposób on się znalazł na świecie.

Pismo  informuje nas,że Adam w wieku stu trzydziestu lat,zrodził Seta.

Cały rozdział 5 podaje dzieje potomków Adama,poczynając od Seta,który urodził się w miejsce Abla aż do Noego.

Wszędzie na zaistnienie następnego potomka,Biblia używa słowa „zrodził” Adam zrodził Seta,Set zrodził Enosz,Enosz zrodził Kenana,ten zrodził Mahalalela,ten zrodził Jereda i tak dalej aż do Noego,który zrodził Sema,Chama i Jafeta.

„Adam żył sto trzydzieści lat i ZRODZIŁ syna,na podobieństwo swoje,na obraz swój”Rodz.5:3

„Set żył sto pięć lat i ZRODZIŁ Enosza” 5:6

i tak dalej aż do Noego.

Co to znaczy?Widzimy z tego,że to ojciec zradza syna(potomka).Zrodzić syna znaczy inaczej dać mu życie,powołać go do bytu.Niektóre biblie używają w tym miejscu słowa „spłodzić”.Zrodzić-spłodzić potomka może ojciec.To mężczyzna posiada nasienie,z którego zradza potomstwo,tzn.powołuje je do istnienia.Tak jest stworzony przez Boga świat,że  wszystko bierze  swój początek z nasienia.Dlatego też  we wszystkich miejscach,które mówią o zaistnieniu życia,użyte jest słowo „zrodzić”

‚Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat,zrodził Arpachszada”Rodz.11:10

„Co do Ismaela,wysłuchałem cię:Oto pobłogosławię mu i rozmnożę go nad miar.ZRODZI on dwunastu książąt i uczynię z niego naród wielki. 1 moj.17:20

„Abraham ZRODZIŁ Izaaka.A Izaak ZRODZIŁ Jakuba.A Jakub ZRODZIŁ Judę i braci jego” Mat.1:2 Biblia Jakuba Wójka.

I tak aż do  Jakuba,który zrodził Józefa,męża Marii.z której narodził się Jezus zwany Chrystusem.

Widzimy więc,że zrodzić,inaczej mówiąc spłodzić potomka może ojciec.Znaczy to powołać go do życia.

Przyjrzyjmy się jeszcze dokładnie wersetowi 5:.Oprócz tego,że mówi on o zrodzeniu Seta przez  Adama,stwierdza też,że Adama zrodził swego syna na swój obraz.Co tp znaczy?

Tak jak Bóg stworzył Adama na swój Boży obraz,(5:1),tak samo Adam zrodził swojego syna na swój obraz.

Bóg uczynił pierwszego człowieka doskonałego,aby był z Nim w całkowitej harmonii,Adam zrodził swego potomka po zgrzeszeniu i takiego grzesznego potomka zrodził.Sam był już grzeszny i zrodził potomka z tą skazą.

Teraz,gdy doszliśmy co to znaczy zrodzić,zostaje nam powiedzieć tylko parę słów o narodzeniu,porodzeniu.

W łonie matki następuje poczęcie życia i matka  zrodzony(spłodzony) płód rodzi.Tak tez sprawozdaje Biblia

„Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina” 1 Moj.4:1

„I rzekł jej anioł:Nie bój się Mario,znalazłaś bowiem łaskę u Boga.I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus”Łk.1:30-31

Dopiero po dokładnym zrozumieniu biblijnego znaczenia słów „zrodzić” stworzyć,porodzić,możemy zająć się tematem,czy Jezus był stworzony czy zrodzony i co Biblia  mówi na ten temat.

 

 

 

Jezus -Syn Boży

Bóg,już w czasach Mojżesza zapowiedział Izraelitom,że wzbudzi im proroka spośród ich braci,takiego jak Mojżesz.Wiemy dziś,że proroctwo to odnosiło się do Jezusa z Nazaretu,który został wzbudzony spośród Żydów.

Wzbudzę im proroka spośród ich braci,takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa,będzie im mówił wszystko,co rozkażę.Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów,które on wypowie w moim imieniu,Ja od niego zażądam zdania sprawy.”Pwt.18:18-19

Z tych słów wynika,że prorok ten będzie  mówił słowa samego Boga,które Bóg jakby włoży w  jego usta.Będzie on mówił w imieniu Boga.

Należy zwrócić uwagę,że ten człowiek będzie się wywodził spośród ludzi,spośród braci Izraelitów.Takie będzie jego pochodzenie.Będzie on taki jak Mojżesz.

Bóg nie mówi nic o tym,że ktoś taki już istnieje,że gdzieś egzystuje,zapowiada tylko,że będzie on wzbudzony z ludzi, z narodu żydowskiego.

Rozumiejąc,co słowo „wzbudzić” znaczy w Biblii,łatwo możemy potwierdzić,że wzbudzić kogoś,znaczy powołać do istnienia,dać życie.

Porównajmy to z innymi miejscami w Biblii,gdzie użyte jest słowowzbudzić”.

Nauczycielu,Mojżesz tak nam przepisał:Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę,a nie zostawi dziecka,nich jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu” Mar.12:19

Wzbudzić potomstwo bratu,znaczy tyle,co powołać do życia,spłodzić potomstwo swemu bratu.W ten sam sposób Bóg wzbudził do bytu tego proroka, zbawiciela ,którym był Jezus.

W czasie,gdy Jezus był jeszcze w łonie swej matki, Zachariasz oznajmił,że Zbawiciel już jest wzbudzony.

Wynika z tego,że wzbudzenie to po prostu,powołanie do istnienia.

Proroctwo wypowiedziane do Mojżesza,o wzbudzeniu proroka,który będzie mówił słowa Boga ,spełniły się i są zapisane w ewangeliach.

„A  kiedy ci ludzie spostrzegli,jaki cud uczynił Jezus,mówili:<<Ten prawdziwie jest PROROKIEM,który miał przyjść na świat” J.6:14

„A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy:<<Ten prawdziwie jest Prorokiem” J.7:40

„Gdy wjechał do Jerozolimy,poruszyło się całe miasto i pytano;<<Kto to jest?>> A tłumy odpowiadały:<<To jest Prorok,Jezus z Nazaretu w Galilei>> Mat.21:10-11

Spełniły się również słowa  powiedziane do Mojżesza,że prorok ten będzie mówił słowa,które są słowami samego Boga i że mówić je będzie w Jego imieniu.

Przyszedłem w imieniu Ojca mego,a nie przyjęliście mnie…”J.5:43

„Ten bowiem,kogo Bóg posłał,mówi słowa Boże..”J.3:34

Pan Bóg,zapowiedział Dawidowi,że w przyszłości,po jego śmierci wzbudzi potomka,który wyjdzie z jego łona(wnętrza)i że ten potomek będzie synem Boga a Bóg będzie dla niego Ojcem.Znowu użyte jest tu słowo „wzbudzi,co jak już widzieliśmy oznacza powołanie do zycia.Bóg znowu mówi o czasie przyszłym,a więc osoba ta,która będzie Synem Boga,dopiero w przyszłości się pojawi.Gdyby syn Boży już wtedy istniał,Bóg nie mówiłby,że wzbudzi go kiedyś z rodu Dawida.

Również w księdze Jeremiasza,długo po śmierci Dawida,napisane są słowa,w których zapowiada Bóg,iż  z potomstwa Dawida,narodzi się w przyszłości  potomek,który będzie  królem.Użyte tam jest to samo słowo „wzbudzi”,dotyczące poczęcia Jezusa,którego Bóg wzbudzi do zycia w przyszłości,kiedy nadejdzie odpowiedni czas,według Bożego planu.

„Oto nadejdą dni -wyrocznia Pana-kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą.Będzie panował jako król,postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi” Jer.23:5

Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków,wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego,który wyjdzie z twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo.” 2sam.7:12

„Ja będę mu Ojcem,a On będzie mi synem” 2 Sam.7:14

Ten syn,będzie dopiero w przyszłości synem Bożym.

Słowa te potwierdzone zostały przez anioła Gabriela,który przybywszy do Marii,oznajmił jej,że w jej łonie,pocznie się z Ducha Świętego  syn,który, będzie nazwany Synem Bożym.

Anioł nie mówi do Marii,że to co się w niej poczęło jest synem Bożym,ale że dopiero w przyszłości zostanie tak nazwane.

„Oto poczniesz i porodzisz syna,któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego,a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida” Łk1:31

„Anioł jej odpowiedział:<<Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni.Dlatego też święte,które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”Łk.1:35

Widzimy więc,że jeszcze w tym czasie Jezus nie jest nazywany Synem Bożym,a stanie się to dopiero w przyszłości.

Wzbudzony do życia Jezus,będąc jeszcze w łonie Marii,nazwany jest przez Zachariasza,Zbawicielem.

Anioł Pański oznajmiając pasterzom narodzenie Jezusa,nazywa Go Mesjaszem i Panem,Symeon,który oczekiwał na narodzenie się mesjasza,nazywa Go zbawieniem od Boga.Nikt jednak nie nazwał jeszcze w tym czasie Jezusa synem Bożym.

„Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,którym jest Mesjasz Pan” Łk.2:2:11

Jezus był synem Bożym od poczęcia, gdyż z Ducha Bożego Świętego począł się w łonie Marii,jednak dopiero potem miał być nazwany Synem Bożym,zgodnie z tym co oznajmił anioł Marii.

Zgodnie z zapowiedzią,po raz pierwszy Jezus został nazwany Synem Bożym

 w czasie chrztu,gdy z nieba rozległ się głos Boga.

„A głos z nieba mówił:< Tyś jest mój Syn umiłowany,w Tobie mam upodobanie” Łk.3:22

Biblia nie mówi nic o tym,czy głos ten był słyszany przez innych ludzi,czy słowa te skierowane były tylko do Jezusa.Jan,który  chrzcił Jezusa,oświadczył,że Jezus jest Synem Bożym,na podstawie tego,że ujrzał Ducha jak gołębica,który to Duch spoczął na Jezusie.Bóg,który posłał Jana aby chrzcił,powiedział,że jeśli zobaczy,że Duch spocznie na kimś kogo będzie chrzcił,ten własnie  jest Synem Bożym.A więc na podstawie tego co zobaczył,Jan dał takie świadectwo o Jezusie,że jest On Synem Bożym.

„Jan dał takie świadectwo:<<Ujrzałem ducha,który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim.Ja Go przedtem nie znałem,ale Ten,który mnie posłał, abym chrzcił wodą,powiedział do mnie:;Ten,nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim,jest tym,który chrzci Duchem Świętym.Ja to ujrzałem i daję świadectwo,że Ten jest Synem Bożym”

Jan przedtem,tzn.przed przyjściem Jezusa  nad Jordan do chrztu,nie znał Go,czyli nie wiedział,kto okaże się Mesjaszem-Synem Bożym.

Najbliżsi uczniowie  Jezusa rozpoznali w Nim Mesjasza,Syna Bożego,między innymi Piotr,który oświadczył,że jest On Mesjaszem,czyli Synem Bożym.

„On ich zapytał:<<A wy za kogo mnie uważacie?>>Odpowiedział Mu Piotr:<<Ty jesteś Mesjasz.>> Mar.8:29

A wy za kogo mnie uważacie?Piotr odpowiedział:<<Za Mesjasza Bożego>>Łk.9:20

„Jezus zapytał ich:<<A wy za kogo mnie uważacie?>>Odpowiedział Szymon Piotr:<<Ty jesteś Mesjasz,Syn Boga Żywego>

Tak Panie.Ja mocno wierzę,żeś Ty jest Mesjasz,Syn Boży,który miał przyjść na świat” Jana.11:27

„Te zaś zapisano,zbyście wierzyli,że Jezus jest Mesjaszem,Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego” Jana.20:31

Jezus jest Mesjaszem i to znaczy jednocześnie Synem Bożym.

Pierwszy raz,Jezus został nazwany Synem Bożym wobec trzech,Jego najbliższych uczniów,w czasie pobytu na tzw.górze przemienienia.Byli to:Piotr,Jakub i Jan.Biblia mówi,że słyszeli oni głos Boga,który przemawiał z nieba i oświadczył im,że Jezus jest Jego Synem.

„Gdy On jeszcze mówił,oto obłok świetlany osłonił ich,a z obłoku odezwał się głos:<<To jest mój Syn umiłowany,w którym mam upodobanie.Jego słuchajcie” Mat.17:5

Wspomina o tym wydarzeniu Piotr w swoim drugim liści,przekonując ,że  osobiście byli świadkami,mocy  Bożej,gdy ż widzieli przyszłą chwałę,moc,wielkość,cześć Jezusa,którą otrzymał On od Ojca,a także słyszeli głos Boga z nieba,który poświadczył im,że jest On Jego synem.

„Otrzymał bowiem od Boga Ojca,cześć i chwałę,gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu:To jest mój Syn umiłowany,w którym mam  upodobanie.I słyszeliśmy,jak ten głos doszedł z nieba,kiedy razem z nim byliśmy na gorze świętej”2 Ptr.1:17-18

Jezus jest Synem Bożym,poczętym z Ducha Świętego.Tak jak kazdy narodzony na ziemi człowiek,począł się ze swojego ziemskiego ojca,z jego nasienia,otrzymał to życie od ojca,tak Jezus począł się,otrzymał życie od swojego Ojca,którym jest Bóg.To dzięki swojej mocy,Bóg spowodował poczęcie swego Syna Jezusa,którego potem urodziła Maria.

Samo słowo „poczęcie”,jak sama nazwa wskazuje,znaczy początek,zaczęcie,zaistnienie.Ciekawe są słowa zapisane w ewangelii Łukasza 2:21.W Biblii Warszawskiej i Biblii Jakuba Wujka,zapisano tam o poczęciu Jezusa,że począł sie On w żywocie.Nie w łonie matki,ale w żywocie.Znaczy to przecież,że wtedy właśnie, w chwili poczęcia,zaczął się żywot Jezusa.

 „A gdy minęło osiem dni,aby obrzezano dziecię,tedy nadano mu imię Jezus,jak je nazwał anioł,zanim się w żywocie poczęło”Łk.2:21

Jezus,Syn Boży został wzbudzony do życia przez Boga z potomstwa Dawida,narodził się jako Zbawiciel w Betlejem,w odpowiednim czasie,który określony jest wyraźnie słowem”dziś”.Został Synem Boga, Bóg został Jego Ojcem w chwili zrodzenia Go przez Ojca.Nikt nie ma Syna przed jego zrodzeniem.Tak jak każdy zrodzony na ziemi syn człowieka,staje się jego synem od chwili poczęcia i urodzenia go przez matkę,tak też Jezus został Synem Boga,wtedy gdy został przez Boga wzbudzony,zrodzony i urodzony przez ludzką matkę.

Biblia jasno wskazuje,kiedy począł się Syn Boga,oznajmia to anioł Gabriel,kiedy się urodził i został nazwany przez Boga Synem.Dokładnie tez podaje rodowód Syna Bożego,wskazując,ze pochodzi On z rodu Dawida,co przez wieki zapowiadał Bóg przez proroków.

Nic Słowo Boże nie mówi o tym,że Jezus istniał w  niebie z Ojcem od wieczności,że był już  w tym czasie synem a Bóg był dla Niego Ojcem.

Urodził się jako człowiek,żył jako człowiek,umarł jako człowiek i jako człowiek został przez Boga wzbudzony z martwych.

Za swoje cierpienia,śmierć,za wszystko czego dokonał,został przez Boga wzbudzony z martwych, posadzony po prawicy Ojca w niebie i otrzymał od Boga wszelką władzę nad wszystkim, nie tylko na ziemi ale i ww wszechświecie.

„Widzimy natomiast Jezusa,który mało od aniołów pomniejszony był, Chwałą i czcią ukoronowanego,za cierpienia śmierci,iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci.”Hbr.2:9

„On jest po prawicy Bożej,gdyż poszedł do nieba,gdzie zostali Mu poddani,Aniołowie i Władze i Moce” 1 Ptr.3:22

.Za dzieło odkupienia ludzkości z grzechu,za ofiarowanie własnego,bezgrzesznego życia,Bóg Ojciec ustanowił Swego Syna,człowieka z rodu Dawida,Panem i Sędzią wszystkich.

„Przekazał Mu władzę wykonywania sądu,ponieważ jest Synem Człowieczym”J.5:27

„On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo,że Bóg ustanowił Go Sędzią żywych i umarłych.Dz.10:42

„Nie zważając na czasy nieświadomości,wzywa Bóg teraz i wszędzie,wszystkich ludzi do nawrócenia,dlatego,że wyznaczył dzień,w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat,przez CZŁOWIEKA,którego na to przeznaczył,po uwierzytelnieniu Go wobec  wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych.” Dz.17:30-31.

Bóg Swego Syna,Człowieka, Jezusa z Nazaretu,ustanowił jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi.I Bóg pragnie,aby wszyscy doszli do poznania tej prawdy,że jest jeden Bóg i jeden Pośrednik,a jest nim Jego Syn,Człowiek Jezus Chrystus.

„Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga,który pragnie aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”! Tym.2:3-4

Zobaczmy dalej,jakiej prawdy?

„Albowiem jeden jest Bóg,jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,CZŁOWIEK,Chrystus Jezus,który wydał samego siebie na okup za wszystkich,aby o tym świadczono we właściwym czasie” 1 Tym.2:5-6